Monthly Archives: Nisan 2021

18 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELİYOR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından salgınla mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamasına göre 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde 18 günlük tam kapanmaya geçiliyor.

Açıklamaya göre:

1- İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

2- Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecek.

3-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

4- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

5-Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

6-Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

7-Ana okul kreş sekizinci ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda 100 yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.

8- Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacak. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olanlar vefa ekiplerinden destek isteyebilecek.

Kapalı tutulacak işyerlerinin çalışanlarıyla ilgili herhangi bir ekonomik destek ise açıklanmadı.

Bekaroğlu: Çağlayan Vadisine dokunma!

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sü­nün de­ğiş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik id­di­ala­rı TBMM’ye ta­şı­dı.

HES, taş ocağı, maden arama ve yeşil yol pro­je­le­riy­le bölge in­sa­nı­nın göçe zor­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak bu tür gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­ma­sı­nı is­te­di.
Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’un ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği ya­zı­lı soru öner­ge­sin­de; ta­ri­hi ahşap ev­le­ri, kemer köp­rü­le­ri ve zen­gin bitki ör­tü­sü­ne sahip Rize İli Fın­dık­lı İlçesi Çağ­la­yan Va­di­si­nin, Trab­zon Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lun­ca 15 Kasım 2008’de to­poğ­raf­ya, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik, nadir gö­rü­len bitki kom­po­zis­yo­nu ve pey­zaj bü­tün­lü­ğü, ba­rın­dır­dı­ğı canlı tür­le­ri iti­ba­rıy­la 1. de­re­ce doğal sit alanı ola­rak tes­cil edil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sü­nün kal­dı­rı­lıp hid­ro­elekt­rik sant­ral ku­ru­la­bil­me­si için Ayen Ener­ji fir­ma­sı­nın baş­vu­ru­su 30 Nisan 2010’da Rize İdare Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan red­de­dil

­miş­ti. Rize İdare Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı Da­nış­tay 6. Da­ire­si ta­ra­fın­dan da onan­mış ve va­di­de 1. De­re­ce doğal sit alanı ola­rak hiç­bir ka­lı­cı yapı inşa edi­le­me­ye­ce­ği­ne bir kez daha hük­me­dil­miş­ti.” dedi.
BA­KAN­LI­ĞIN GÖREVİ ÇEV­REYİ TAHRİP ETMEK DEĞİL, KO­RU­MAK­TIR

HES, taş ocağı, yol ve maden ara­ma­la­rı adı al­tın­da yıl­lar­dır va­di­le­rin ve de­re­le­rin et­ra­fın­da ya­şa­yan köy­lü­le­rin, yay­la­cı­la­rın, yöre in­san­la­rı­nın doğal yaşam alan­la­rın­dan göçe zor­lan­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, “Buna karşı yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan yerel hal­kın da­va­la­rın­da haklı ol­du­ğu çe­şit­li mah­ke­me ka­rar­la­rı ile tes­cil edil­miş­tir. Bölge hal­kı­nın doğal yaşam alan­la­rı ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti çok yük­sek­tir ve her ne ad al­tın­da olur­sa olsun va­di­si­ni, de­re­le­ri­ni, top­ra­ğı­nı, su­yu­nu sa­vun­ma ka­rar­lı­lı­ğın­da­dır.” dedi. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın baş­lı­ca gö­rev­le­ri ara­sın­da “Çev­re­nin ko­run­ma­sı, iyi­leş­ti­ril­me­si ile çevre kir­li­li­ği­nin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik pren­sip ve po­li­ti­ka­la­rın be­lir­len­me­si ama­cıy­la ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak” bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, son gün­ler­de Fın­dık­lı Çağ­la­yan Va­di­si­ni 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sün­den çı­kar­mak için Ba­kan­lık bün­ye­sin­de bir ça­lış­ma yü­rü­tül­dü­ğü­ne yö­ne­lik ha­ber­le­rin bölge hal­kı­nı hu­zur­suz et­ti­ği­ni ifade ede­rek Bakan Kurum’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:

1- Rize Fın­dık­lı Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sün­den çı­kar­mak için Ba­kan­lı­ğı­nız bün­ye­sin­de ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı id­di­ala­rı doğru mudur? Buna neden gerek du­yul­mak­ta­dır?

2- Trab­zon Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­nun tes­ci­li, yerel mah­ke­me­nin ve Da­nış­tay’ın ka­rar­la­rı­na rağ­men Çağ­la­yan Va­di­sin­de hangi önem­li proje için bu ka­rar­la­rı yok say­mak­ta ısrar edi­yor­su­nuz?
3- Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de yıl­lar­dır HES, maden arama, taş ocağı ve yeşil yol pro­je­le­ri­nin doğal yaşam or­tam­la­rı­nı yok et­ti­ği ve bölge hal­kı­nı top­rak­la­rın­dan ko­pa­rıp göçe zor­la­dı­ğı, in­san­la­rın büyük şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da se­fa­le­te sü­rük­len­di­ği şek­lin­de haklı kay­gı­lar bu­lun­mak­ta­dır. Bu durum ülke in­sa­nı­nın re­fa­hı­nı, hu­zu­ru­nu ko­ru­mak­la gö­rev­li bir Bakan ola­rak sizi en­di­şe­ye sevk et­me­mek­te midir?
4- Ba­kan­lık ola­rak çev­re­nin ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma yap­ma­nız bek­le­nir­ken, tam ter­si­ne doğal çev­re­nin zarar gö­re­ce­ği, tah­ri­ba­ta uğ­ra­ya­ca­ğı uy­gu­la­ma­lar içe­ri­sin­de mi ola­cak­sı­nız? Yöre hal­kı­nın hu­zu­ru­nu bo­zu­cu bu tür gi­ri­şim­le­ri en­gel­le­me­yi dü­şün­mü­yor mu­su­nuz?
Haber Merkezi

Rize’de Ramazan’da Koronavirüs Aşısı Olanların Sayısı 7 Bini Geçti

Ra­ma­zan ari­fe­sin­de 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu Rize’de, Ra­ma­zan’ın ilk 9 gü­nün­de 7 bin 95 kişi aşı olur­ken kent­te top­lam aşı olan kişi sa­yı­sı 108 bin 658’e ulaş­tı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe, Ra­ma­zan baş­lan­gı­cı ön­ce­si yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kent­te Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 ara­sın­da aşı­la­ma iş­lem­le­ri­nin devam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek va­tan­daş­la­rın if­tar­dan sonra da aşı ola­bi­le­cek­le­ri­ni kay­de­de­rek kent­te 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu be­lirt­miş­ti.
Kent­te, aşı hakkı bu­lu­nan va­tan­daş­lar si­no­vac aşı­sı­nı mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ran­de­vu ala­rak bağlı ol­duk­la­rı aile he­kim­lik­le­rin­de yap­tı­ra­bil­dik­le­ri gibi arzu eder­ler­se has­ta­ne ve top­lum sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­ne gi­de­rek bu­ra­da da aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor.
Bi­on­tech aşısı yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­lar ise kent­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nden ran­de­vu ala­rak aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor.
Ra­ma­zan ayı baş­lan­gı­cın­da 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu kent­te Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca bugün saat: 14.33’a kadar 7 bin 95 kişi daha aşı olur­ken, Rize’de aşı olan­la­rın top­lam sa­yı­sı da böy­le­ce 108 bin 658’e ulaş­tı.
Kent­te, 66 bin 62 kişi bi­rin­ci doz aşı­la­rı­nı yap­tı­rır­ken 42 bin 596 kişi de ikin­ci doz aşı­la­rı­nı yap­tır­dı.
Bölge il­le­ri ile komşu il­ler­den Art­vin’de aşı olan­la­rın sa­yı­sı 62 bin 693, Trab­zon’da 263 bin 887, Er­zu­rum’da 153 bin 100, Gi­re­sun’da 178 bin 833, Ordu’da 262 bin 222, Sam­sun’da 416 bin 74 kişi aşı oldu.
Haber: Olay53.com

ÇAYKUR’U EN “İYİ YAŞAM” MARKASI OLMASI TÜKETİCİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN ESERİDİR

Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya ALİM;

ÇAYKUR’U EN “İYİ YAŞAM” MARKASI OLMASI TÜKETİCİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN ESERİDİR

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yu­su­ef Ziya ALİM; “Çay­kur aile­si ola­rak zorlu ancak ba­şa­rıy­la yol al­dı­ğı­mız önem­li bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. Ön­ce­ki hasat dö­ne­mi­mi­zi, tüm dün­ya­yı ol­du­ğu gibi ül­ke­mi­zi de et­ki­si al­tı­na alan ve ne yazık ki et­ki­le­ri­ni hâlâ his­set­ti­ği­miz pan­de­mi sü­re­cin­de so­run­suz ta­mam­la­yıp ye­ni­si için ha­zır­lık­la­rı­mı­za baş­la­dık.

Mü­ca­de­le­ler­le geçen bu dö­nem­de, Çay­kur ola­rak tüm ön­lem­le­ri ala­rak üre­ti­ci­miz ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­dı­ğı­mız gibi önem­li ye­ni­lik­le­ri de ha­ya­tı­mı­za kat­mak­tan geri dur­ma­dık. Bu­gü­ne kadar hep en önem­li ön­ce­li­ği­miz ola­rak be­lir­le­di­ği­miz, Türk ça­yı­nı ül­ke­mi­zin ve dün­ya­nın dört bir ya­nın­da ta­nı­ta­bil­me he­de­fi­miz doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dür­dük. Tüm ça­ba­la­rı­mız so­nu­cun­da, bugün gu­rur­la söy­lü­yo­rum ki bu amaç­la ül­ke­mi­zin de­ğişk il­le­rin­de aç­tı­ğı­mız çay satış ma­ğa­za­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı 6 adeti bul­muş­tur. “81 ilde 81 Ma­ğa­za” slo­ga­nı ile baş­lat­tı­ğı­mız pro­je­miz kap­sa­mın­da ilk ola­rak Rize’de Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de aç­tı­ğı­mız ilk ma­ğa­za­mı­zın ar­dın­dan, Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin dı­şı­na çı­ka­rak İstan­bul’a bir çay satış ma­ğa­za­sı ka­zan­dır­dık. Aynı za­man­da, An­ka­ra’da açı­la­cak çay satış ma­ğa­za­sı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı­ğı­mı­zı ve her ma­ğa­za­ya özel ha­zır­la­nan çay çe­şit­le­riy­le tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ğı­mı­zı dile ge­tir­mek­ten kı­vanç du­yu­yo­rum. Bu sü­reç­ler­de emeği geçen, Türk ça­yı­nın her çe­şi­di­ni dün­ya­ya ta­nıt­mak için ter döken tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim.” dedi.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM;
”Çay satış ma­ğa­za­la­rı­mı­zı hal­kı­mı­za sun­ma­nın yanı sıra geç­ti­ği­miz hasat dö­ne­mi­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ma­nın ve yeşil çay pud­ra­sı gibi ürün­ler­le daha çok tü­ke­ti­ci­ye ulaş­ma­nın da mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.
Bu ba­şa­rı­la­rı­mı­zın sağ­la­dı­ğı mo­ti­vas­yon­la tüm Tür­ki­ye için ça­lış­ma­ya devam ede­rek, çay atık­la­rı­nı eko­no­mi­ye ka­zan­dı­ra­cak bir pro­je­yi de ha­ya­ta ge­çir­dik. Üre­ti­ci­miz­den al­dı­ğı­mız yaş çay iş­len­dik­ten sonra ge­ri­ye kalan çö­pü­nü yeni kur­du­ğu­muz ekst­rakt fab­ri­ka­sın­da de­ğer­len­dir­me­ye baş­la­dık. Yap­tı­ğı­mız tüm ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te bu sene tü­ke­ti­ci­nin ter­ci­hiy­le ‘iyi yaşam’ mar­ka­la­rın­dan biri se­çil­dik. Tür­ki­ye’nin ta­nı­mış 18 marka ara­sın­da, Tür­ki­ye’nin en gü­ve­ni­lir “İyi Yaşam” mar­ka­sı ola­rak se­çil­me­miz ba­şar­ma­sın­da siz­le­rin kat­kı­sı kuş­ku­suz çok büyük. Emeği geçen ve yo­ru­cu pan­de­mi ko­şul­la­rın­da hiç dur­ma­dan büyük öz­ve­riy­le ça­lı­şan siz­le­re bir kez daha şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Biz­le­ri bek­le­yen yeni hasat dö­ne­mi­ne ha­zır­la­nır­ken emi­nim ki hep bir­lik­te çok ça­lı­şa­cak ve bunun kar­şı­lı­ğı­nı yeni ba­şa­rı­lar­la ala­ca­ğız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

İyi Parti Rize İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık koronavirüse yakalandığını açıkladı

İyi Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık Co­vid-19 tes­ti­nin po­zi­tif çık­tı­ğı­nı, evde ka­ran­ti­na­da ol­du­ğu­nu du­yur­du.

İyi Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık , “Genel Mer­kez zi­ya­ret­le­ri­miz­den sonra yap­tır­mış ol­du­ğum rutin Co­vid-19 test so­nu­cum ne yazık ki, po­zi­tif çıktı.
Genel sağ­lık du­ru­mum çok şükür iyi.
Te­da­vi sü­re­cin­de en az 10 gün evim­de ka­ran­ti­na­da ola­ca­ğım. Bu il­le­ti bir an önce at­la­tıp, kal­dı­ğı­mız yer­den devam ede­ce­ğiz in­şa­al­lah. Rab­bim­den bütün has­ta­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­le­rim. ” dedi.


Haber Merkezi

Hopa-Batum Uçuşları Yeniden Başlıyor

Hopa-Batum ortak uçuşları 1 yıl sonra 23 Nisan 2021 tarihinde yeniden başlıyor.

Konu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Hopa TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek HAVAŞ yet­ki­li­le­rin­den al­dı­ğı bil­gi­ye göre haf­ta­da 4 ola­rak plan­la­nan uçuş­la­rın, 1 Ha­zi­ran ta­ri­hin­den sonra haf­ta­da 10 sefer ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni, Hopa uçuş­la­rın­da iç hat uçuş­lar­da ol­du­ğu gibi sa­de­ce HES kodu is­te­ne­ce­ği ve PCR testi talep edil­me­ye­ce­ği­ni ifade etti.

Haber Merkezi