Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

TFF 1. Baş­kan Ve­ki­li Ser­vet Yar­dım­cı, UEFA’nın 45. Ola­ğan Genel Kong­re­si’nde, 47 oy ala­rak tek­rar UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na se­çil­di.

UEFA’ya üye tüm fe­de­ras­yon­la­rın baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı UEFA’nın 45. Ola­ğan Kong­re­si, bugün İsviç­re’nin Mont­rö ken­tin­de ya­pıl­dı.
UEFA Kong­re­si’nde Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu Baş­kan Nihat Öz­de­mir, 1. Baş­kan Ve­ki­li ve UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ser­vet Yar­dım­cı, Yö­ne­tim ve İcra Ku­ru­lu Üyesi Hamit Al­tın­top ile Genel Sek­re­ter Kadir Kar­daş tem­sil etti.
TFF 1. Baş­kan Ve­ki­li ve UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ser­vet Yar­dım­cı, 16 san­dal­ye­li UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun 8 üye­si­nin be­lir­len­me­si için ya­pı­lan oy­la­ma­da 55 üye ül­ke­nin 47 oyuy­la tek­rar yö­ne­tim ku­ru­lu­na se­çil­di. Yar­dım­cı, 5 Nisan 2017 ta­ri­hin­de ya­pı­lan 41. Ola­ğan UEFA Kong­re­si’ndeki se­çi­mi ka­za­na­rak UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na gir­miş ve TFF Onur­sal Baş­ka­nı Şenes Erzik’ten sonra bu ba­şa­rı­ya ula­şan ilk Türk ol­muş­tu. Yar­dım­cı’nın da ara­la­rın­da ol­du­ğu 8 yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­nin görev sü­re­si 4 yıl ola­cak.
UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na se­çi­len 8 kişi ve ül­ke­le­ri şöyle: Ser­vet Yar­dım­cı* (Tür­ki­ye) Gab­ri­ele Gra­vi­na (İtalya) Karl-Erik Nils­son* (İsveç) Ale­xan­der Dyu­kov (Rusya) David Gill* (İngil­te­re) Zbig­ni­ew Bo­ni­ek* (Po­lon­ya) Ra­iner Koch* (Al­man­ya) Just Spee (Hol­lan­da) * (Tek­rar se­çil­di)


Haber Merkezi