Er­zu­rum’dan yük­le­di­ği as­falt mal­ze­me­si­ni Rize’ye gö­tü­ren Bilal Doğan yö­ne­ti­min­de­ki 73 FE 081 Pla­ka­lı TIR İkiz­de­re il­çe­si­nin Tu­lum­pı­nar köyü mev­ki­in­de fren­le­ri­nin ısın­ma­sıy­la yan ya­ta­rak fren­le­ri alev aldı.

Ovit Da­ğın­dan rampa aşağı hızlı ine­rek fren­ler ısı­nın­ca te­ker­le­ri tu­tu­şan araç yan­gı­nı daha fazla bü­yü­me­den İkiz­de­re İtfa­iye­si­nin ça­lış­ma­sıy­la sön­dü­rül­dü fakat araç kul­la­nıl­ma­ya­cak du­ru­ma geldi.
Tu­lum­pı­nar köyü mev­ki­in­de mey­da­na gelen ka­za­da, Ovit Da­ğın­dan rampa aşağı inen ve as­falt mal­ze­me­si ta­şı­yan Bilal Doğan yö­ne­ti­min­de­ki 73 FE 081 pla­ka­lı TIR fren­le­ri­nin ısın­ma­sı ve fren­le­ri­nin tut­ma­ma­sı so­nu­cu şo­fö­rün daha büyük bir ka­za­ya se­be­bi­yet ver­me­me­si için aracı de­vir­me­si so­nu­cu çıkan yan­gı­na İkiz­de­re it­fa­iye­si kısa bir za­man­da mü­da­ha­le etti.


Ka­za­da araç sü­rü­cü­sü Bilal Doğan yara al­ma­dan kur­tul­du.
TIR yan­gı­nı­na hemen İkiz­de­re Be­le­di­ye­si it­fa­iye eki­bi­nin mü­da­ha­le­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ’şo­fö­rü­nün ya­ra­lan­ma­ma­sı ve her hangi bir can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı te­sel­li­miz.
Bu­ra­dan bu yolu kul­la­na­cak şoför kar­deş­le­ri­me ika­zı­mız­dır.
Özel­lik­le Ovit çı­kı­şın­dan İkiz­de­re’ye kadar olan me­sa­fe­de ma­ale­sef şo­för­le­ri­miz sü­rat­li yol alı­yor bu yol rampa aşağı ol­du­ğun­dan araç­lar fren­le­re yük­le­ni­yor ve ölüm­cül so­nuç­la­ra varan ka­za­la­ra se­be­bi­yet ve­ri­li­yor.
Ovit ini­şin­den mu­hak­kak yavaş in­me­le­ri­ni tav­si­ye ede­rim’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU