GÜNDEME DAİR

Mart ayı ba­şın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, “Yük­sek ve çok yük­sek risk gru­bun­da bu­lu­nan il­le­ri­miz­de halen uy­gu­lan­mak­ta ol­du­ğu gibi ce­na­ze­le­re ka­tı­lım 30 kişi ile sı­nır­lan­dı­rı­la­cak­tır” açık­la­ma­sı yap­mış­tı.
Ana­do­lu’da kovit ile ve­fa­tı ger­çek­le­şen ga­ri­ba­nın ce­na­ze­si­ne ka­tı­lım en ya­kı­nı 30 kişi ile sı­nır­lan­dı­rı­lır­ken bir zen­gin, bir ta­ri­kat şeyhi veya si­ya­set­çi­nin ce­na­ze­si le­ba­lep ka­tı­lım­la kal­dı­rı­lı­yor.
Al­dı­ğı ka­ra­ra uy­ma­yan Hü­kü­me­tin çe­li­şen ha­re­ke­ti ol­mu­yor mu bu dav­ra­nış.
Sen sı­nır­la sen uyma oh ne ala mem­le­ket.
Ti­ca­ret Ba­ka­nı vardı, hak­kın­da etik ol­ma­yan ti­ca­ret alış­ve­ri­şi olmuş. Aile şir­ke­tin­den iha­le­siz ba­kan­lı­ğı­na yüklü mik­tar­da de­zen­fek­te mal­ze­me­si al­dı­ğı id­di­ası gün­ler­dir ko­nu­şul­du.
Bu olum­suz­lu­ğa ses çı­kar­ma­yan atan­mış Ba­ka­nı­mız yap­tı­ğı ha­ta­yı kabul eder­ce­si­ne hep sus­kun kaldı.
Bi­li­yor­su­nuz sus­mak ik­rar­dan gelir.
Du­yar­lık gös­te­ren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan si­ya­set dı­şın­dan gelen ata­dı­ğı Bayan Ba­ka­nı bu gece ya­rı­sı ope­ras­yo­nu ile gö­rev­den aldı ve en iyi­si­ni yaptı. Ya­kı­şan bu ol­ma­lıy­dı.
Komşu Ba­kan­sız kal­mı­yor.
Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ha­tır­la­ya­lım ata­nan Trab­zon­luy­du gö­rev­den alı­nın­ca ye­ri­ne ata­nan da yine Trab­zon­lu.
Reis Ri­ze­li ama ekibi ma­şal­lah hep Trab­zon­lu­lar­dan.
Demek ki Reis Ri­ze­li­den daha çok Trab­zon­lu­la­ra gü­ve­ni­yor. Ri­ze­li­ye gü­ven­sey­di bir Bakan atar­dı. Ri­ze­li yal­nız OY ver­sin yeter, Ba­kan­lık ne­yi­ne.
Güven her şey­den önce gelir. Daha önce gö­rev­den az­le­di­len 2 Ba­kan­da Trab­zon­luy­du biri damat Berat Al­bay­rak di­ğe­ri Cahit Tur­han.
17 Ba­kan­lı hü­kü­met­te Trab­zon­lu atan­mış Bakan sa­yı­sı damat Ada­let Ba­ka­nıy­la bir­lik­te 5,5 oldu.
Dik­kat çe­ki­yor ata­nan­la­rın yal­nız­ca 1 ta­ne­si mer­kez ta­ra­fın­dan di­ğer­le­rin­den 3 ta­ne­si Of So­lak­lı Va­di­sin­den son ata­nan 3 dönem İstan­bul Mil­let­ve­kil­li­ği yapan Sür­me­ne­li.
Nük­le­er Ener­ji ve Ulus­la­ra­ra­sı Pro­je­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­ne AK Parti Gurup Baş­ka­nı Naci Bos­tan­cı’nın oğlu Afşin Burak Bos­tan­cı atan­mış.
84 mil­yon içe­ri­sin­de sa­de­ce AK Parti’li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ka­fa­sı çok iyi ça­lış­tı­ğı için mi tüm kol­tuk­la­ra ata­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. 3-5 maaş alan­lar ayrı ekip, ama on­lar­da AK Parti’li dost­lar. Yiyin tık­sı­rın­ca­ya kadar yiyin. İşsiz­lik had saf­ha­da iken Allah şahit hak­kı­nı helal et­me­yen mil­yon­lar­ca insan var. Siz­ler li­ya­kat değil itaat sa­hi­bi ya­kın­la­rı­nı­zı ma­ka­mın gü­cü­nü kul­la­na­rak kol­tuk­la­ra oğul, kız eniş­te hısım ak­ra­ba de­me­den dol­dur­ma­ya bakın. ‘’Ema­ne­ti eh­li­ne verin’’ ha­di­si­ne ina­nan Müs­lü­man­lar­da­nız ya siz.