Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por’u 5-3 mağ­lup eden Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, üç puan al­dık­la­rı için mutlu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da güçlü bir ta­kı­ma karşı 2-0 geri düş­me­le­ri­ne rağ­men tak­tik ve tek­nik ola­rak iyi geri dönüş ser­gi­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Fut­bol­cu­la­rın gü­cü­nü ve ye­te­nek­le­ri­ni yan­sı­ta­rak üç puan al­dık­la­rı­na de­ği­nen Uygun, “Bazen üç gün ara ile maç oy­na­dı­ğı­nız­da böyle mo­ti­ve ka­yıp­la­rı olu­yor. Acı­sı­nı ilk 15 da­ki­ka­da çek­tik ama geri dön­me­si­ni bil­dik. Üç puanı ka­za­nan taraf olmak mut­lu­luk ve­ri­ci. İnşal­lah bun­dan sonra yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz.” dedi. Tür­ki­ye’de küme düşme adayı ta­kım­la­rı alıp psi­ko­lo­jik so­run­la­rı te­da­vi etmek zo­run­da kal­dı­ğı­nı kay­de­den Uygun, “Bu­ra­da fut­bol­cu­la­rın de­mo­ra­li­ze ol­du­ğu,10 hafta ka­za­na­ma­mış bir or­tam­dan, oyun an­la­yı­şı ve fel­se­fe­si ile ka­zan­ma­ya odak­lan­mış, her maç po­zis­yo­na giren, keyif veren teb­rik­le­ri hak eden bir takım olan fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi kut­lu­yo­rum. Bu ba­şa­rı­yı onlar hak etti. Kalan maç­lar­da mü­ca­de­le ede­rek ge­liş­mek zo­run­da­yız. Fut­bol adına in­şal­lah Ri­zes­por daha iyi yer­le­re ge­lecek.” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi