Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de çıkan orman yan­gı­nın­da yak­la­şık 15 hek­tar alan zarar gördü.

Işık­lı Ma­hal­le­si’ndeki or­man­lık alan­da dün gece henüz be­lir­le­ne­me­yen ne­den­le çıkan ve kısa sü­re­de ya­yı­lan yan­gı­na, Rize Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı ekip­ler ile İl Özel İda­re­si ve Kaç­kar it­fa­iye ekip­le­ri mü­da­ha­le etti.
Yak­la­şık 10 sa­at­lik ça­lış­ma­nın ar­dın­dan kont­rol al­tı­na alı­nan yan­gın­da 15 hek­tar­lık alan­da hasar mey­da­na geldi.
AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya ile böl­ge­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
Bak, böl­ge­de ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lan per­so­nel­le gö­rü­şe­rek gece bo­yun­ca ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­den do­la­yı te­şek­kür etti.


Haber Merkezi