Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Dere ve nehir ya­tak­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç kök­le­ri­ni sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

Art­vin’de ya­şa­yan Ya­se­min Bekar, dere ve nehir ke­nar­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç kök­le­ri ve çe­şit­li mal­ze­me­le­ri iş­le­ye­rek sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

Art­vin Hopa il­çe­sin­de ya­şa­yan Ya­se­min Bekar, yıl­lar­dır dere ve nehir ya­tak­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç kök­le­ri­ni sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor. İlçede es­naf­lık yapan ve boş za­man­la­rı­nı ahşap sa­na­tıy­la uğ­ra­şan Bekar, bu uğ­ra­şı için atöl­ye bile kur­muş. Dere ve nehir ya­tak­la­rın­da ağaç kökü top­la­yan Bekar, atöl­ye­sin­de ya­pış­tır­ma, kesme ve zım­pa­ra­la­ma gibi iş­lem­ler­den ge­çi­re­rek sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor. İlk baş­lar­da küçük çap­lar­da soyut eser­ler yapan Ya­se­min Bekar, sa­na­tı­nı ge­liş­tir­me­siy­le ağaç kök­le­rin­den fi­gür­ler yap­tı­ğı­nı be­lir­ti­le­rek “Bu fi­gür­le­ri dere ve nehir ke­nar­la­rın­da­ki mal­ze­me­le­ri kul­la­na­rak ya­pı­yo­rum. Sa­na­ta aşı­ğım ve ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­mak is­ti­yo­rum. Bu eser­le­ri ağaç kök­le­rin­den ya­pı­yo­rum. Dağda, ba­yır­da, dere ke­na­rın­da, ne­re­ye git­sek bir ağaç kökü gör­sek hemen alıp eve ge­ti­ri­yo­rum. Onu neye dö­nüş­tü­re­bi­li­riz diye or­tak­lar arası ko­nu­şup eser çı­ka­rı­yo­ruz. Ben de güzel sa­nat­lar öğ­ren­ci­si­yim. Her yaşa uygun eser­ler çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.