Kısa adı, TÜMBİFED olan Tür­ki­ye’nin en ta­nın­mış Fe­de­ras­yo­nu, Tüm Bü­rok­rat­lar ve İş İnsan­la­rı Fe­de­ras­yo­nu bu yıl ki, “Aka­de­mi Kül­tür ve Bilim Ödül­le­ri’ni gör­kem­li bir tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne tak­tim etti. Tür­ki­ye’nin ta­nın­mış ba­şa­rı­lı bü­rok­rat, ba­şa­rı­lı bilim in­sa­nı, ba­şa­rı­lı iş in­sa­nı ve ba­şa­rı­lı Sa­nat­çı­la­rı­nın ödül al­dı­ğı tö­ren­de, Medya ala­nın­da yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı, Aka­de­mi ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan yılın ”Kitap Ödülü ”ne, Rize Eski Baro Baş­ka­nı, Ç. Ri­zes­por eski İkinci Baş­ka­nı, TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Pro­fes­yo­nel Fut­bol eski Di­sip­lin Ku­ru­lu Baş­ka­nı Avu­kat Hü­se­yin KA­RA­AH­ME­TOĞ­LU layık gö­rü­len isim oldu.

İki dönem, Rize Baro Baş­kan­lı­ğı yapan ve 17 yıl Çay­kur Ri­zes­por’da bir fiil ba­şa­rı­lı yö­ne­ti­ci­li­ği ve Türk Fut­bo­lu­nun bir­çok ka­de­me­sin­de yer al­dık­tan sonra, Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu YK Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de de bu­lun­du.
İki yıl önce, “Spor­da Irk­çı­lık ve Ay­rım­cı­lık” adıy­la ya­yım­la­dı­ğı, dünya spo­run­da ırk­çı­lı­ğın gel­di­ği son nokta ve alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler­le bir­lik­te ala­nın­da tek ya­zıl­mış kay­nak eser olma öze­li­ği­ni ta­şı­yan ki­ta­bı ya­yım­lan­dı­ğın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir hayli be­ğe­ni­lip yankı uyan­dır­mış­tı.
TÜMBİFED; Tüm Bü­rok­rat­lar ve İş İnsan­la­rı Fe­de­ras­yo­nu­nun bu yıl dü­zen­le­miş ol­du­ğu, Aka­de­mik Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen bu yıl ki ödül­ler­den bi­ri­si­ne layık gö­rü­len İstan­bul’da ta­nın­mış Ri­ze­li Avu­kat Hü­se­yin KA­RA­AH­ME­TOĞ­LU ’un ka­le­me al­dı­ğı, “Spor­da Irk­çı­lık ve Ay­rım­cı­lık” ki­ta­bı üstün ba­şa­rıy­la ödül­len­di­ril­di.
Ara­la­rın­da Ri­ze­li ünlü Avu­kat Hü­se­yin Ka­ra­ah­me­toğ­lu ile bir­lik­te, Cü­neyt Arkın, Ahmet Hakan, YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hülya Koç­yi­ğit, Meh­met Akif Ersoy, gibi ala­nın­da ba­şa­rı­lı isim­le­rin­de yer al­dı­ğı ko­mis­yon ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ki­şi­ler, pan­de­mi şart­la­rı ne­de­niy­le tek tek zi­ya­ret edi­le­rek ödül­le­ri ken­di­le­ri­ne su­nul­du. Kendi alan­la­rın­da uzman aka­de­mis­yen­ler­den olu­şan TÜMBİFED Aka­de­mi Kül­tür ve Bilim Ödül­le­ri Ko­mis­yo­nu’nun ay­lar­ca süren ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu in­san­lık adına katkı sağ­la­yan kişi ve ku­ru­luş­la­rı ödül­len­dir­di.
Ödül tö­re­ni son­ra­sı ko­nu­şan TÜMBİFED Genel Baş­ka­nı Meh­met HÜS­REV, “Pan­de­mi ku­ral­la­rın­dan ötürü ödül tö­re­ni­miz biraz ge­cik­me­li oldu. Bugün de pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uya­rak, az ka­tı­lım­lı sanal ortam üze­rin­den ilgi ve ala­ka­sı yük­sek olan ve ta­raf­sız bir tes­pit ça­lış­ma­sı so­nu­cun­da ödül tö­re­ni­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Ta­raf­sız tes­pit so­nu­cu ödül­le­ri­ni sa­hip­le­riy­le bu­luş­tur­duk. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz prog­ram­la bir­lik­te ödül­ler sa­hi­bi­ni buldu. Bugün bu­ra­da sa­de­ce proje yap­mak için değil, önem­li ça­lış­ma­la­ra imza atan ki­şi­le­ri bir kez daha ha­tır­la­mak ve ödül­len­dir­mek için bu­ra­day­dık” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI