Rize’de bir mo­bil­ya fab­ri­ka­sın­da kadın işçi alı­na­ca­ğı­nı duy­duk­tan sonra fab­ri­ka­ya baş­vu­ran Mer­yem Baş, 9 yıl­dır ma­ran­goz us­ta­lı­ğı ya­pı­yor.

Ken­di­si­ne bir iş ara­yan Mer­yem Baş, bir mo­bil­ya fab­ri­ka­sı­na bayan ele­man alı­na­ca­ğı­nı duydu.
Fark­lı bir iş olsun diye baş­vur­ma­yı dü­şü­nen Baş, ‘Ba­şa­ra­bi­lir miyim?’ diye kork­mak­tan da ken­di­si­ni alı ko­ya­ma­dı.
İşe kabul edi­len Baş bu kez kol­la­rı sı­va­dı ve şim­di­ler­de ise değme mo­bil­ya us­ta­la­rı­na taş çı­kar­tan bir usta oldu.
İlk baş­lar­da kork­sa da mo­bil­ya işi­nin şimdi ken­di­si­ne zor gel­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Mer­yem Baş “Mo­bil­ya fab­ri­ka­sın­da panel bö­lü­mün­de ma­ran­goz us­ta­sı ola­rak dokuz yıl­dır ça­lış­mak­ta­yım.
Fab­ri­ka zaten evi­mi­zin ya­kı­nın­day­dı. Bayan ele­man alı­na­ca­ğı­nı du­yur­du­lar.
Biz de öğ­re­nin­ce baş­vur­mak is­te­dik. Ken­dim için de bir fark­lı­lık olsun is­te­dim. Önce ya­pa­mam dedim ama daha son­ra­sın­da işe alış­tım ve şimdi ra­hat­lık­la ya­pa­bi­li­yo­rum. Artık pek zor gel­mi­yor” dedi.


‘Fab­ri­ka­da ça­lış­mak ak­lı­mın ucun­dan geç­mez­di’
Ahşap ile uğ­raş­ma­nın ken­di­si­ni ruhen de ra­hat­lat­tı­ğı­nı söy­le­yen ma­ran­goz us­ta­sı Baş “Bir mo­bil­ya fab­ri­ka­sın­da ça­lış­mak ak­lı­mın ucun­dan bile geç­mez­di. Oraya gi­din­ce ilk gün biraz bo­ca­la­dım ama daha sonra daha kolay ya­pa­bil­me­ye baş­la­dım. Ahşap ile uğ­raş­mak çok güzel bir his. Böy­le­lik­le dokuz yıl­dır ça­lı­şı­yo­rum” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘Ya­dır­ga­yan­lar olu­yor’
Er­kek­le­rin yap­tı­ğı işi ka­dın­la­rın da ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ve hiç­bir zor­luk­tan çe­kin­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş “Çev­rem­den ‘Sen hala ça­lı­şı­yor musun? Zor değil mi? Neden erkek işi ya­pı­yor­sun?’ gibi sü­rek­li so­ru­lar ge­li­yor­du. Ben de cevap ola­rak ‘Erkek işi diye bir şey yok­tur. İster­sek aynı işi biz de ya­pa­bi­li­riz.’ di­yor­dum. Ça­lış­ma or­ta­mım­da aşırı bir zor­luk yok. Erkek ar­ka­daş­lar var. Hep­siy­le abi kar­deş gi­bi­yiz. Dı­şa­rı­dan bir müş­te­ri gel­di­ği zaman ‘bu­ra­da kadın mı ça­lı­şı­yor?’ di­ye­rek şa­şı­rı­yor­lar. Ki­mi­le­ri de ya­dır­ga­ya­rak yak­la­şı­yor. Ama on­la­ra artık al­dı­rış et­me­den işime odak­la­nı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.


‘İle­ri­de kendi dük­kâ­nı­mı açmak is­te­rim’
Ba­şa­rı­lı kadın ma­ran­goz Mer­yem Baş, Çı­rak­lık kurs­la­rın­da eği­tim al­dı­ğı­nı ve he­de­fi­nin kendi dük­ka­nı­nı açmak ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Te­orik kurs­la­ra git­me­ye devam edi­yo­rum. Li­se­yi de mes­lek li­se­si ola­rak mo­bil­ya bö­lü­mün­den bi­tir­mek is­ti­yo­rum. Us­ta­lık bel­ge­mi de aldım. İmkâ­nım olur­sa ileri ki yıl­lar­da kendi dük­kâ­nı­mı açmak is­te­rim” dedi.


Haber Merkezi