Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda yoğun tır kuy­ru­ğu oluş­tu.

Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­lar ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­sı ko­nu­mun­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda tır­lar yo­ğun­luk oluş­tur­du.

İhra­cat yük­le­ri­ni tes­lim ede­cek­le­ri ad­res­le­re gö­tür­mek için yola çıkan tır­lar, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda yo­ğun­lu­ğa neden oldu. Gür­cis­tan sı­nı­rın­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan baş­la­ya­rak Ke­mal­pa­şa, Hopa ve Ar­ha­vi ilçe mer­ke­zi­ne kadar uza­nan tır kuy­ru­ğu, 20 ki­lo­met­re­yi aştı. Sarp Mülki İdare Amir­li­ğin­den alı­nan bil­gi­ye göre, son 15 günde ka­pı­dan yurt dı­şı­na, gün­lük or­ta­la­ma 550-600 tır çıkış ya­pı­yor. Güm­rük­te­ki ge­çiş­ler­de her­han­gi bir ak­sa­ma ya­şan­maz­ken tır kuy­ru­ğu­na ih­ra­cat­ta­ki artış ile bazı Kaf­kas ve Orta Asya dev­let­le­riy­le tran­sit geçiş bel­ge­si­nin (doz­vo­la) te­mi­nin­de ya­şa­nan ge­cik­me­nin neden ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi