Bir sü­re­dir ko­ro­na virüs te­da­vi­si gören Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Esat De­li­ha­san 52 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Karate Federasyonu Başkanı Rizeli Esat Delihasan Hayatını Kaybetti

Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Esat De­li­ha­san’ın geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan ko­ro­na virüs testi po­zi­tif çık­mış­tı.
Du­ru­mu kö­tü­le­şen De­li­ha­san’ın te­da­vi­si, İstan­bul’daki özel bir has­ta­ne­de yoğun ba­kı­ma alı­na­rak sür­dü­rül­dü.
Te­da­vi­ye yanıt ver­me­yen Esat De­li­ha­san, ha­ya­ta göz­le­ri­ni yumdu.
Fe­de­ras­yon­dan ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da ise, “Öm­rü­nü Türk ka­ra­te­si­ne ada­mış baş­ka­nı­mız Esat De­li­ha­san’ı kay­bet­tik.
De­li­ha­san aile­si­ne ve ca­mi­amı­za baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.
Me­ka­nı cen­net olsun” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Esat De­li­ha­san kim­dir
1969 yı­lın­da Rize’de doğan De­li­ha­san ilk ve or­ta­okul öğ­re­ni­mi­ni Rize’de ta­mam­la­dık­tan sonra, li­se­yi İstan­bul’da bi­tir­di.
1984 yı­lın­da Emi­nö­nü Kül­tü­rel Ka­ra­te İhti­sas Spor Ku­lü­bü’nde Ali Koca ne­za­re­tin­de ka­ra­te ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.
1988 yı­lın­da Atil­la Çe­lik­türk ve Hakan Alpay dö­ne­min­de Milli Ta­kı­ma se­çi­le­rek Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ül­ke­mi­zi tem­sil etti.
1988 yı­lın­da ya­pı­lan Dünya Şam­pi­yo­na­sı’nda dün­ya­nın en iyi dö­vü­şen sekiz spor­cu­sun­dan biri ola­rak Tür­ki­ye’den ilk defa Dünya Kar­ma­sı’na se­çil­di. 120 kez milli for­ma­yı giydi. De­fa­lar­ca ulus­la­ra­ra­sı tur­nu­va­lar­da ve şam­pi­yo­na­lar­da ma­dal­ya ka­zan­dı. 1994 yı­lın­da İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Spor Ku­lü­bü­ne trans­fer oldu. 1995 yı­lın­da ta­kı­mın ba­şı­na ant­re­nör ola­rak ge­ti­ril­di. 2008’den gü­nü­mü­ze kadar Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lık gö­re­vi­ni yap­mış­tır.


Haber Merkezi