2021 yılı yaş çay se­zo­nun­da, çay top­la­ma işin­de ça­lı­şa­cak iş­çi­le­rin gün­lük yev­mi­ye­le­ri, en az 250 kilo çay top­la­ma­sı şartı ile 200 Lira ola­rak be­lir­len­di.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan il­gi­li kamu kurum ku­ru­luş­la­rı ve Rize zi­ra­at oda­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la 2021 yılı yaş çay se­zo­nun­da ça­lı­şa­cak iş­çi­le­re ve­ri­lecek üc­ret­ler ko­nu­sun­da tav­si­ye ni­te­li­ğin­de bazı ka­rar­lar alın­dı.
Top­lan­tı­da alı­nan ka­rar­la­ra göre, çay top­la­ma iş­le­rin­de ça­lı­şa­cak iş­çi­ler için en az 250 kilo çay top­la­mak şartı ile gün­lük net 200 TL ücret öden­me­si tav­si­ye edil­di.
Geçen yıl 250 kilo çay top­la­mak şartı ile be­lir­le­nen ücret ye­mek­li 150 TL, ye­mek­siz 180 TL şek­lin­dey­di.


Haber Merkezi