Yak­la­şan 2021 yılı yaş çay se­zo­nu ön­ce­sin­de çay üre­ti­ci­le­ri, açık­la­na­cak ki­log­ram ba­şı­na yaş çay taban fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­si­ni bek­le­me­ye baş­la­dı.

2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı­na yak­la­şık 1 ay kala çay müs­tah­sil­le­ri çay bah­çe­le­rin­de­ki bakım ve bu­da­ma­lar için çay­lık­la­ra gi­re­rek ba­kım­la­rı­nı ta­mam­la­ma­ya baş­la­dı. Şimdi ise göz­ler geç­ti­ği­miz yıl 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fi­ya­tı­nın Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın be­lir­le­ye­ce­ği bu yıl ki fi­ya­ta çev­ril­di.
Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YU­DAD) Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi be­lir­le­necek yaş çay taban fi­ya­tı­nın enf­las­yon zam­mı­nın al­tı­na düş­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Mavi “Son 1 yıl içe­ri­sin­de­ki gıda enf­las­yo­nu göz önüne alın­dı­ğı zaman yüzde 30’luk bir zam ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Pen­de­mi ve ülke şart­la­rın­dan do­la­yı bütün gıda fi­yat­la­rı or­ta­la­ma yüzde 30 arttı. Bunun için çaya en az yüzde 30 zam ve­ril­me­si­ni, bu yüzde 30 zam­mın des­tek­le­me­ye de ve­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Bu zam ve­ril­di­ğin­de 4 lira 45 ku­ru­şa ge­li­yor. Bu zam ve­ril­di­ği tak­dir­de enf­las­yon ile mü­ca­de­le­miz denk­le­şir” dedi.
Çaya ve­ri­len güb­re­nin ton fi­ya­tı­nın geçen yıla na­za­ran yüzde 50 zam­lan­dı­ğı­nı bu ne­den­le yaş çay taban fi­ya­tı­nın da bu zam­la­ra göre be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Mavi “Geç­ti­ği­miz yıl gübre fi­yat­la­rı sabit kal­mış­tı. Çay taban fi­ya­tı da düşük kal­mış­tı. Bu yıl gübre fi­yat­la­rın­da yak­la­şık yüzde 50 bir zam oldu. Onun için yaş çay taban fi­ya­tı­nın da bu denli yük­sel­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Üre­ti­ci bu ko­nu­da baya bir mağ­du­ri­yet ya­şa­dı. Zaten üre­ti­ci­nin yüzde 80’i des­tek­le­me­den ya­rar­la­na­mı­yor. Çünkü ÇKS yap­tı­ra­ma­dı­ğı için üre­ti­ci­ler bu des­tek­ler­den ya­rar­la­na­mı­yor. İnşal­lah bu yıl yaş çaya zam ve­ril­di­ğin­de des­tek­le­me­ye de aynı oran­da zam ya­pı­lır. Geç­ti­ği­miz ger­çek­ten fe­da­kar­lık ettik.
Son 20 yılın en düşük zammı ya­pıl­dı çaya, özel sek­tör bunun da daha aşa­ğı­sın­da çay aldı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi