Çayeli Ziraat Odası Başkanı Rize Ziraat odaları Kordinasyon Kurul Başkanı Ali KÜÇÜKİSLAMOĞLU Kurulda alınan kararları Kamuoyuna açıkladı.

Rize ilin­de 2021 yılı Çay ha­sa­dın­da ça­lı­şa­cak iş­çi­le­re iliş­kin ko­nu­lar ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Rize Va­li­li­ği’nde ya­pı­lan top­lan­tı­da Rize Va­li­li­ği, İlgili Kamu kurum ku­ru­luş­la­rı ve Rize İli Zi­ra­at Oda­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile tav­si­ye ka­rar­la­rı alın­dı. Alı­nan ka­rar­lar Çay iş­çi­si yev­mi­ye mik­ta­rı 175 lira ola­rak be­lir­len­di.
Rize’de 2021 yaş çay ha­sı­nın baş­la­ma­sı­na kısa bir süre kala yet­ki­li­ler se­zo­nun iyi ge­çi­ri­le­bil­me­si adına tav­si­ye ka­rar­lar al­dı­lar. Rize Vali Yar­dım­cı­sı Baş­kan­lı­ğın­da ki top­lan­tı­ya, Rize Ça­lış­ma Ve İş Ku­ru­mu Mü­dü­rü, Hasan Kiraz, Rize İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Murat Genç, Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü, Osman Kö­se­oğ­lu, Ti­ca­ret Borsa Mec­lis Baş­ka­nı, Resul Oku­muş, Rize İl göç ida­re­si Mü­dü­rü, Mü­rev­vet Serap Aydın, Rize Zi­ra­at Odası Nev­zat Paliç,Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Ar­de­şen Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu, De­re­pa­za­rı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Bün­ya­min Albay­rak, Çam­lı­hem­şin Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Kemal Kes­ti­oğ­lu, Fın­dık­lı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Özsoy, Gü­ney­su Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kars­lı, İyi­de­re Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Recep Ali Çelik, Kal­kan­de­re Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Yıl­maz, İkiz­de­re Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Bek­ta­şoğ­lu ve Pazar Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­ret­tin ince, ka­tıl­dı.
Ku­rul­da alı­nan ka­rar­la­rı Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Rize Zi­ra­at oda­la­rı Kor­di­nas­yon Kurul Baş­ka­nı Ali KÜÇÜKİSLA­MOĞ­LU Ka­mu­oyu­na açık­la­dı.
Çay ha­sa­dın­dan işçi yev­mi­ye­le­ri­nin 4857 sa­yı­lı İş Ku­ru­mu’nun haf­ta­lık ça­lış­ma sa­at­le­ri dik­ka­te alı­na­rak 200 lira ola­rak be­lir­len­di. Ay­rı­ca kilo işi top­la­yan yev­mi­ye­ci­le­rin ise kg fi­ya­tı 0,95 Tl ola­rak be­lir­le­nir­ken ton fi­ya­tı 950 lira ola­rak tav­si­ye edil­di.
Tav­si­ye­le­rin uy­gu­lan­ma­sın­da bir­le­te­lik çağrı vur­gu­la­na­rak çay müs­tah­sil­le­ri­nin ve zi­ra­at oda­la­rı­nın ortak bir tutum ser­gi­len­me­si tav­si­ye edil­di.
TOP­LAN­TI­DA ALI­NAN TAVSİYELER;
Çay üre­ti­ci­le­ri için alı­nan tav­si­ye­ler, Çay top­la­ma iş­le­rin­de ça­lı­şa­cak iş­çi­le­re yaş ve cin­si­yet ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın yemek dahil ve en az 250 kg çay top­la­mak şartı ile gün­lük net üc­re­tin 200 ola­rak be­lir­len­me­si tav­si­ye edil­di.
İl dı­şın­dan ge­lecek ara­cı­la­rı­na bağlı iş­çi­le­rin il­çe­mi­ze ge­le­ne ka­dar­ki mas­raf­la­rı­nın ken­di­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı­nı tav­si­ye olu­nur.
Ko­nak­la­ma, yemek, çay top­la­ma mal­ze­me­le­ri, ko­nak­la­ma ye­rin­den çay bah­çe­si­ne kadar yol mas­ra­fı bahçe sa­hi­bi ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı du­ru­mun­da iş­çi­ye gün­lük net 175 lira ücret ve­ril­me­si­ne (bu fi­ya­ta en 250 kg çay top­la­mak şartı ve top­la­nan çayın çay alım ye­ri­ne ge­ti­ri­le­rek sa­tıl­ma­sı işi de dahil) tav­si­ye edi­lir.
Kilo he­sa­bı ile çay top­la­yan­la­rı­nın işçi üc­ret­le­ri­nin kilo ba­şı­na 0,95 kuruş ola­rak be­lir­len­me­si (ton fi­ya­tı­nın 950 TL ol­ma­sı­na) tav­si­ye edi­lir.
İşçi üc­ret­le­ri­nin iş bi­ti­min­de öden­me­si tav­si­ye olur.
Çay ta­rı­mın­dan ça­lı­şa­cak­la­ra yö­ne­lik be­lir­le­nen üc­ret­ler 4857 sa­yı­lı İş Ku­ru­mu’nun haf­ta­lık ça­lış­ma sa­at­le­ri dik­ka­te alı­na­rak be­lir­len­miş­tir.
Çay müs­tah­sil­le­ri­nin ve arazi sa­hip­le­ri­nin zo­run­lu zi­ra­at odası üye­lik­le­ri göz önün­de alı­nıl­dı­ğın­da çay top­la­ma hu­su­sun­da pi­ya­sa eko­no­mi­si­nin ger­çek­le­ri ve ser­best pi­ya­sa il­ke­le­ri çer­çe­ve­sin­de iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nın doğru fiyat den­ge­ci­si­nin oluş­ma­sı için ör­güt­lü al­ter­na­tif iş­gü­cü­nün olu­şu­mu için zi­ra­at oda­la­rı­nın al­ter­na­tif ortak tutum ser­gi­le­me­le­ri köklü çözüm için tav­si­ye edi­lir.


Haber Merkezi