ABD’Lİ PROF. GUNTER 1915 ERMENİ YALANLARI
OLAYINI ANLATTI

Türk-Ame­ri­kan Ulu­sal Yön­len­dir­me Ko­mi­te­si (TASC) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen; “Asır­lık Er­me­ni Ya­la­nı ve Si­ya­si Sü­re­ci” pa­ne­li­ne video kon­fe­rans yo­luy­la ka­tı­lan Orta Doğu uz­ma­nı Mic­ha­el Gun­ter, 1915 olay­la­rı­nın yıl dö­nü­mü ola­rak kabul edi­len, 24 Nisan’a iliş­kin özet­le şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du:
“1915 olay­la­rı­nın her iki taraf açı­sın­dan da acı­lar­la dolu ol­du­ğu­nu ve bir­çok Er­me­ni’nin bu sü­reç­te ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni be­lir­te­rek; “Buna rağ­men ya­şa­nan­lar Er­me­ni Soy­kı­rı­mı ola­rak ni­te­len­di­ri­le­mez. Daha ön­ce­sin­de bir­çok Türk, Er­me­ni çe­te­ler ta­ra­fın­dan kat­le­dil­di. Er­me­ni çe­te­le­ri­nin, sa­vaş­lar­dan yor­gun düşen Os­man­lı Dev­le­ti’nin için­de bu­lun­du­ğu zorlu du­ru­mu fır­sat ola­rak gör­dü­ğü­nü ve Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı’ndan en az 50 yıl önce Os­man­lı Dev­le­ti’ne karşı sal­dı­rı­lar dü­zen­le­di.
Er­me­ni çe­te­ler ta­ra­fın­dan 21 Tem­muz 1905 günü Os­man­lı Pa­di­şa­hı II. Ab­dül­ha­mid’in hedef alın­dı­ğı “Yıl­dız Su­ikas­tı” ola­rak da bi­li­nen bom­ba­lı sal­dı­rı­yı yap­tı­lar. Hâ­liy­le Er­me­ni çe­te­ler, 1915 olay­la­rın­dan çok daha önce kat­li­ama varan is­yan­lar dü­zen­le­me­ye baş­la­dı ve bunun ne­ti­ce­sin­de Os­man­lı Dev­le­ti ta­ra­fın­dan sür­gün edil­di.
Evet, ya­şa­nan­lar üzün­tü ve­ri­ci ve Os­man­lı yö­ne­ti­mi­nin tu­tu­mu tar­tı­şı­la­bi­lir ancak Er­me­ni­ler, ken­di­le­ri­nin masum ol­du­ğu ima­jı­na zarar ver­me­mek için yap­tık­la­rı kanlı sal­dı­rı­la­rı ko­nuş­mu­yor.”
Gü­nü­müz­de 1915 olay­la­rı bir­çok ülke ta­ra­fın­dan si­ya­sî bir araç ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Türk ta­ra­fı, olay­la­rın ta­rih­çi­ler ve il­gi­li uz­man­lar ta­ra­fın­dan derin bir şe­kil­de in­ce­len­me­si yö­nün­de açık­tan çağ­rı­lar­da bu­lu­nu­yor.
Ancak Er­me­ni ta­ra­fı­nın bu çağ­rı­la­ra cevap ver­me­me­si dik­kat çe­ki­ci­dir. Yâni ya Er­me­ni­le­rin söy­lem­le­ri­ne yüzde yüz ka­tı­la­cak­sı­nız yahut ko­nuş­ma­ya­cak­sı­nız.
Bunun bi­lim­sel ve man­tık­lı bir tutum ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Olay­la­rın üze­rin­den 100 yıl geç­miş­ken Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı’nda ölen­le­rin anı­sı­na, teh­dit­ler­le değil, akıl­lı bir bi­lim­sel ana­liz­le bu ko­nu­nun üs­tü­ne gi­dil­me­li­dir.”

Kay­nak: AA 25.04.2020