Tür­ki­ye’deki ha­yır­se­ver işa­dam­la­rı­nın yar­dım­la­rıy­la Güney Tür­kis­tan da ki Müs­lü­man Türk­le­re iftar ye­me­ği ve yar­dım­la­rı ya­pı­lı­yor.

Tür­ki­ye’deki sağ­du­yu sa­hi­bi işa­da­mı ve Ül­kü­cü­le­rin dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­sıy­la top­la­nan gıda, gi­yecek mal­ze­me­si Türk ana­yur­du Güney Tür­kis­tan’a gön­de­ril­di.

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len iftar ye­mek­le­ri­ne günde 3 bin ki­şi­ye yemek ve­ri­li­yor.

KUYAŞ Tür­ki­ye tem­sil­ci­le­rin­den Erhan Öz­tunç Güney Tür­kis­tan’daki soy­daş­la­rı­mız için ve­ri­len iftar ye­mek­le­ri hak­kın­da bir açık­la­ma yaptı.

Öz­tunç açık­la­ma­sın­da’3 bin kar­de­şi­mi­ze iftar için sıcak yemek ve ekmek ikram edil­di.
Biz yok­lu­ğun­da pay­la­şan bir fikir zen­gin­li­ği ha­re­ke­ti­yiz.
Bu ra­ma­zan in­şal­lah bir gü­zel­lik için­de kar­deş­le­ri­miz mü­ba­rek Ra­ma­zan ayını idrak ede­cek­ler.
Katkı sağ­la­yan, des­tek veren, Hiz­met­le­ri ile bu gü­zel­lik­le­re hayat bul­du­ran her­ke­se can­dan te­şek­kür­ler edi­yo­ruz.
İnşal­lah Ra­ma­zan bo­yun­ca iftar sof­ra­la­rı­mız hiç dur­ma­ya­cak­tır’ dedi.
KUYAŞ ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan 2021 Ra­ma­zan İftar prog­ra­mın­da Rah­met­li olan Türk dün­ya­sı bü­yük­le­ri­nin isim­le­ri ve­ril­di.
Kam­pan­ya­da mer­hum Kasım Ko­zi­noğ­lu, Rah­me­tul­lah Man­tı­ki, Murad Argun, Asur Peh­li­van, Azad­beg Ke­ri­mi, Ab­duk­ke­rim Mah­dum, Al­pas­lan Tür­keş, Rauf Denk­taş, Dün­dar Taşer, Ebul­feyz El­çi­bey, Bay Mirza Hayıt, Şev­ket Ça­kı­roğ­lu adına Turan Ça­kı­roğ­lu, İsmail ve Se­bi­ha Şeker aile­si adına olmak üzere iftar ik­ram­la­rı ger­çek­leş­ti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU