RİZELİ DOKTOR TUS SINAVINDA TÜRKİYE 4. OLDU

Ri­ze­li Dok­tor Eren Coş­kun’un 21 Mart 2021 ta­ri­hin­de ya­pı­lan TUS sı­na­vın­da Tür­ki­ye 4. ol­ma­sı mem­le­ke­tin­de de se­vinç­le kar­şı­lan­dı. ÖSYM ta­ra­fın­dan 21 Mart 2021 ta­ri­hin­de ya­pıl­mış olan TUS sı­na­vın­da “temel tıp 78.41 puan” ve “kli­nik tıp 78.16 puan” ile iki ayrı alan­da Tür­ki­ye TUS 4. lük­le­ri­ni elde et­miş­tir.

Rize-İkiz­de­re­li Dr. Eren Coş­kun 21 Mart­ta gir­di­ği TUS (Tıpta Uz­man­lık Eği­ti­mi Sı­na­vı)’nda Tür­ki­ye 4. ola­rak de­re­ce­ye gir­me­si Rize’deki hem­şe­ri­le­ri ta­ra­fın­dan se­vinç­le kar­şı­lan­dı. Dr. Eren Coş­kun sınav so­nu­cu hak­kın­da yap­tı­ğı kısa açık­la­ma­da’ Tıp Fa­kül­te­si me­zu­nu olup ala­nın­da uz­man­lık eği­ti­mi almak is­te­yen aday­la­rın gir­di­ği, Tür­ki­ye ‘de ya­pı­lan en zor sı­nav­lar­dan bi­ri­dir. TUS ‘a gi­re­bil­mek için aday­la­rın be­lir­li ko­şul­la­rı sağ­la­ma­la­rı, tıp ala­nın­da­ki be­ce­ri­le­ri­ni ölçen so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Çok ça­lış­tım. Bu ça­lış­ma­da aile­min ve ar­ka­daş­la­rı­mın çok des­te­ği­ni gör­düm. Yılda iki kez ya­pı­lan sı­nav­da Temel Tıp Bi­lim­le­ri ve Kli­nik Tıp Bi­lim­le­ri olmak üzere iki bölüm bu­lun­mak­ta. Her bölüm 120 so­ru­dan olu­şu­yor ve sınav 150 da­ki­ka sürdü. Ana­to­mi, Fiz­yo­lo­ji, Bi­yo­kim­ya, Pa­to­lo­ji, Far­ma­ko­lo­ji, İç Has­ta­lık­la­rı gibi 11 fark­lı ko­nu­dan olu­şan sınav hem temel tıp bil­gi­le­ri­ni hem de tıbbi kav­ram ve has­ta­lık­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik bil­gi­le­ri test et­mek­te­dir. Bu bö­lüm­ler­den 45 ve üzeri puan alan aday­lar ter­cih ya­pa­bil­mek­te­dir­ler. Temel tıp 78.41 puan ve Kli­nik Tıp 78.16 puan ile iki ayrı alan­da Tür­ki­ye TUS 4. lü­ğü­nü elde ettim. Çok se­vinç­li­yim. Mes­le­ği­mi­zi in­sa­na sağ­lık hiz­me­tin­de bu­lun­mak. Ya­rar­lı olmak is­ti­yo­rum ’dedi.
TIP ta bir alan­da uz­man­laş­ma­nın yolu bu sı­nav­dan geç­mek­te­dir. Aday­lar TUS sı­na­vı­na gi­re­rek al­dık­la­rı puana göre Eği­tim-Araş­tır­ma Has­ta­ne­le­rin­de ve üni­ver­si­te­le­rin tıp fa­kül­te­le­rin­de uz­man­lık eği­ti­mi ala­bil­mek için ya­rış­mak­ta­dır­lar. TUS ta­ri­hi­nin puan re­ko­ru; temel tıp 81.45 ve kli­nik tıp 80.77 puan ile Mart 2021 deki bu sı­nav­da kı­rıl­mış.
Dr. Eren Coş­kun Ri­ze­li eği­tim­ci bir aile­nin ço­cu­ğu ola­rak An­ka­ra’da doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni TED An­ka­ra Ko­le­ji’nde ta­mam­la­dı. Yük­se­köğ­re­ni­mi­ne An­ka­ra Yük­sek İhti­sas Üni­ver­si­te­si TIP Fa­kül­te­sin­de in­törn Dr. ola­rak devam et­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU