Rizeli Ali Kotil Üsküdar’da Go Kart Hurdalarını Sanat Eserine Çeviriyor

Üs­kü­dar’da go kart iş­let­me­ci­si Ali Kotil, go kart araç­la­rı­nın hur­da­la­rı­nı sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

İşi ge­re­ği elin­de kalan hurda par­ça­la­rın­dan çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, gö­ren­le­ri ken­di­si­ne hay­ran bı­rak­tı. Hur­da­lar­dan ya­pı­lan sanat eser­le­ri­ni gören müş­te­ri­ler ise şaş­kı­na dö­nü­yor. Üs­kü­dar Bey­ler­be­yi’nde 10 yıl­dır go kart iş­le­ten Ri­ze­li Ali Kotil’in hi­ka­ye­si, iş­let­me­sin­de go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan hurda par­ça­la­rıy­la baş­la­dı. Pan­de­mi dö­ne­min­de go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan par­ça­lar­dan çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, bu işten keyif al­dı­ğı­nı fark edin­ce ta­sa­rım­la­rı­na devam etti. Ali Kotil’e ait ta­sa­rım­lar ara­sın­da mo­to­sik­let­ten ge­mi­ye, tank­tan, çe­şit­li hay­van fi­gür­le­ri­ne kadar bir­çok ta­sa­rım bu­lu­nu­yor. Pan­de­mi­nin et­ki­len­di­ği eğ­len­ce sek­tö­rün­de go­kart iş­le­ten Ali Kotil, iş­le­ri­nin azal­ma­sıy­la bir­lik­te, go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan hurda par­ça­la­rıy­la çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı. Gemi, mo­to­sik­let, tank, araba gibi ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, iş­le­rin­den vakit bul­duk­ça ta­sa­rım­la­rı­na devam edi­yor. Ko­ro­na vi­rüs­le bir­lik­te iş­le­ri­nin azal­dı­ğı­nı ek­le­yen Kotil, ta­sa­rım­la­rı­nı ya­par­ken za­ma­nın nasıl geç­ti­ği­ni fark et­me­di­ği­ni be­lirt­ti. Kotil, Go kart için iş­let­me­ye gelen müş­te­ri­le­rin sanat ob­je­le­ri­nin ken­di­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce çok şa­şır­dık­la­rı­nı söy­le­di.
“Pan­de­mi dö­ne­min­de güzel bir eğ­len­ce oldu”
Pan­de­mi dö­ne­min­de can sı­kın­tı­sın­dan ob­je­ler ta­sar­la­dı­ğı­nı be­lir­ten go kart iş­let­me­ci­si Ali Kotil, “Go kart işi­miz­den do­la­yı eli­miz­de atık ma­ter­yal­ler olu­yor, bu mal­ze­me­le­ri çöpe at­ma­ya kı­ya­mı­yor­dum. Bu pan­de­mi dö­ne­min­de de can sı­kın­tı­sın­dan bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­dum. Or­ta­ya çıkan eser­ler ho­şu­ma gitti, he­ve­si­mi ar­tır­dı der­ken yeni yeni ob­je­ler yap­ma­ya baş­la­dım. Bu pan­de­mi dö­ne­min­de benim için güzel bir eğ­len­ce oldu” dedi.
“Metal ob­je­le­ri gören müş­te­ri­le­ri­miz çok şa­şı­rı­yor”
Metal ob­je­le­ri gören müş­te­ri­le­rin çok şa­şır­dı­ğı­nı ifade eden Ali Kotil, “Hurda atık­lar­dan ho­şu­ma giden her türlü ob­je­yi ta­sar­la­ya­bi­li­yo­rum. İlk ola­rak bir mo­to­sik­let yap­tım. De­va­mın­da de­ni­zi sev­di­ğim için gemi yap­tım. Tak­tan hay­van fi­gür­le­ri­ne kadar bir­çok eser or­ta­ya koy­dum. Bu­ra­ya gelen müş­te­ri­le­ri­miz ne­re­den kaç pa­ra­ya satın al­dı­nız diye so­ru­yor­lar. Ken­dim yap­tı­ğı­mı söy­le­di­ğim­de çok şa­şı­rı­yor­lar. Satın almak is­ti­yor­lar ama ben sat­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Gelen müş­te­ri­le­ri­me bu­ra­da iş ye­rim­de ser­gi­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi