Rize’de Konut Satışlarında Yüzde 9,4 Oranında Artış

2021 Mart ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da ar­ta­rak 304’e yük­sel­di.

2021 yılı Mart ayın­da Tür­ki­ye’de sa­tı­lan konut sa­yı­sı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 ar­ta­rak 111 bin 241 olur­ken aynı dö­nem­de Doğu Ka­ra­de­niz’de de yüzde 2,8 ar­ta­rak 2 bin 593 oldu.
TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, 2021 Mart ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Trab­zon’da yüzde 20,1 ar­ta­rak 843’e, Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da ar­ta­rak 304’e yük­se­lir­ken, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 26,4 aza­la­rak 64’e, Art­vin’de yüzde 7,1 aza­la­rak 145’e, Ordu’da yüzde 5,7 aza­la­rak 764’e ve Gi­re­sun’da yüzde 3,5 aza­la­rak 473’e ge­ri­le­di.
Konut satış şe­kil­le­ri­ne göre ise Art­vin’de sa­tı­lan ko­nut­la­rın yüzde 33,1’si ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­tı­lan ko­nut­lar­dan Ordu’da yüzde 26,6’sı, Gi­re­sun’da yüzde 22,8’i, Rize’de yüzde 20,4’ü, Trab­zon’da yüzde 14,2’si ve Gü­müş­ha­ne’de yüzde 7,8’i ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ay­rı­ca aynı dö­nem­de Tür­ki­ye’de sa­tı­şı ya­pı­lan ko­nut­la­rın yüzde 30,0’ı ilk satış ola­rak ger­çek­le­şir­ken bu oran Gi­re­sun’da yüzde 49,5, Rize’de yüzde 47,0, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 45,3, Ordu’da yüzde 42,4, Art­vin’de yüzde 42,1 ve Trab­zon’da yüzde 28,1 ola­rak ger­çek­leş­ti.


Haber Merkezi