OH CANIM TÜRKİYE

Kar­tal­la­ra 56 bin lira maaş.
Oh be Tür­ki­ye’de ne tatlı maaş var.
Mil­let açlık sı­nı­rın­da can çe­ki­şir­ken AK Parti’nin buy­ru­ğu­na gi­ren­ler maddi sal­ta­nat için­de.
Fu­ka­ra­lık­tan mil­le­te be­da­va soğan pa­ta­tes şov­la­rı ya­pı­lı­yor. Bir kısım zümre 56 bin li­ra­cık az bir maaş niye bu kadar ko­nu­şu­lu­yor.
Dev­le­tin bir ku­ru­mu­nun Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nıp başka bir yerde görev ve­ri­len zatın ala­ca­ğı maaşı du­yun­ca ağzım açık kaldı.
Tür­ki­ye’de 56 bin lira maaş ve­ri­li­yor. Mil­let açlık ve iş­siz­lik sı­nı­rın­da iken yan­daş­la­ra ya­pı­lan bu mil­let­le alay et­mek­tir.
Mil­let­ve­ki­li, Vali o pa­ra­yı ala­mı­yor ama Kar­tal İHL me­zu­nu ol­ma­sın­dan başka bir vasfı ve tec­rü­be­si ol­ma­yan adam­la­ra ka­sa­dan ulufe da­ğı­tı­lı­yor.2500 lira ol­ma­yan as­ga­ri üc­ret­le 10 mil­yo­na yakın insan ya­şa­ma­ya ça­lı­şır­ken 56 bin lira maaş Allah’ın gü­cü­ne gider bey­ler.
Bu ödeme belki ya­sal­dır ama pa­ta­tes ve so­ğa­na muh­taç edi­len mil­let için ETİK DEĞİLDİR.
56 bin li­ra­lık ve bir­kaç ma­aş­lık ar­pa­lık­la­rı gö­rün­ce bari hak ve ada­let­ten bah­set­me­yin.
Al­man­ya’da kalan AK Parti’liler
Ma­lat­ya’dan Al­man­ya se­ya­ha­ti
AK Parti’li Ma­lat­ya’nın bir il­çe­sin­den Be­le­di­ye bilgi görgü ge­li­şi­mi için Al­man­ya’ya gör­gü­süz bil­gi­siz yaşı 30’un al­tın­da va­tan­daş gön­de­ril­miş.
Al­man­ya se­ya­ha­ti­ne giden 45 AK Parti’li özel pa­sa­port­lar­la ra­hat­ça gidip 2 ta­ne­si ancak dön­müş.
Dö­nen­ler her­hal­de sürü sa­hi­bi 2 kişi
Gö­rev­li gi­den­le­rin pa­sa­port­la­rı sü­re­li ol­du­ğu için iade­si ge­re­ki­yor.
Bilgi ar­tı­rı­mı için giden bil­gi­siz 45 AK Parti’liden 2 ta­ne­si 45 pa­sa­por­tu ge­ti­rip tes­lim etmiş ama pa­sa­port sa­hip­le­rin­den 43 ta­ne­si or­ta­da yok Al­man­ya’da unu­tul­muş.
Or­ta­da aca­yip bir dolap dö­nü­yor. Ara­dan 7 ay geç­miş bi­ri­le­ri sız­dı­rın­ca ka­mu­oyu­na yan­sı­dı. Bu ne ay­maz­lık­tır.
As­lın­da ay­maz­lık de­ğil­de ça­re­siz­li­ğin gös­ter­ge­si bu se­ya­ha­tin iç­yü­zü.
Mem­le­ket­te iş yok va­tan­daş bir şey yi­yecek, her­kes 56 bin lira maaş al­mı­yor ki.
Dü­me­ni ayar­la­yan bilgi görgü ar­tı­rı­mı aya­ğı­na özel pa­sa­port ve Be­le­di­ye Vali des­te­ği ile ver elini Ala­man­ya.
Küçük bir de­tay­da her gün açık­la­ma da bu­lu­nan atan­mış Ba­kan­lar ve AK Parti gurup baş­kan­la­rı, Ma­lat­ya Mil­let­ve­kil­le­rin­den çıt çık­ma­ma­sı hayra ala­met mi. Belki de böyle çok se­ya­hat­ler olmuş ha­be­ri­miz yok.