Maçı Daha Çok İsteyen Çaykur Rizespor Galip Geldi!

FT An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ersun Yanal, Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta maçı daha çok is­te­yen ra­kip­le­ri­nin galip gel­di­ği­ni be­lirt­ti.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da FT An­tal­yas­por, sa­ha­sın­da ağır­la­dı­ğı Çay­kur Ri­zes­por’a 3-2 mağ­lup oldu. Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Yanal, geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta, ken­di­le­rin­den daha çok puana ih­ti­ya­cı olan ta­kı­mın maçı ka­zan­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Çok zorlu bir sezon ge­çir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Yanal, “Hafta içi ve hafta sonu oy­na­mak uzun yol­cu­luk­lar yap­mak he­pi­mi­zi ol­duk­ça yıp­rat­tı. Zorlu bir se­zo­nun son­la­rı­na doğru yak­laş­tık. Süre al­ma­yan oyun­cu­la­rı­mı­za süre ver­dik. Oyun ba­şın­da 2 uzak­tan şut ile mağ­lup baş­la­dık. Süre al­ma­yan oyun­cu­la­rın ve­rim­li­ği­ni düşük oldu. Daha sonra kont­ro­lü eli­mi­ze alıp yük­len­dik ama ka­za­na­ma­dık. Fır­sat bul­duk­ça genç oyun­cu­la­rı ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Önü­müz­de­ki hafta için­de sakat ve prob­le­mi olan oyun­cu­la­rı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la tam kad­ro­suy­la bir­lik­te ol­ma­ya da gay­ret ede­riz. Ekst­ra bir sezon bütün ta­kım­la­rın çok zor­lan­dı­ğı kadro de­rin­li­ği ol­ma­yan ta­kım­la­rın prob­lem ya­şa­dı­ğı bir sezon ola­rak ak­lı­mız­da ka­la­cak” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi