Futbolcu Kardeşlerimizi Tek Tek Tebrik Ediyorum

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, An­tal­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan ligin alt sı­ra­la­rı­nın ateş çem­be­ri­ne dön­dü­ğü or­tam­da al­dık­la­rı 3 pu­anın çok de­ğer­li ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı FT An­tal­yas­por’u 3-2 mağ­lup etti.
Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Uygun, çok önem­li ta­kı­ma karşı 3 gol ata­rak galip gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Hafta içi ant­ren­man­lar­da ça­lış­tık­la­rı po­zis­yon­la­rı sa­ha­ya uy­gu­la­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Uygun, “Fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­zi tek tek teb­rik edi­yo­rum. Önü­müz­de zorlu maç­lar baş­lı­yor. Kon­yas­por, ar­dın­dan Genç­ler­bir­li­ği ve Be­şik­taş maç­la­rı­mız var.
Ligin alt sı­ra­la­rı­nın bir nevi ateş çem­be­ri ol­du­ğu or­tam­da al­dı­ğı­mız 3 puan çok önem­li. Önü­müz­de­ki maç­la­rı da ka­za­nıp ligde üst sı­ra­la­ra tır­man­ma­lı­yız. Lig­de­ki ye­ri­mi­zi per­çin­le­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu ya­pa­lım ki ge­lecek se­zo­nun plan­la­ma­sı­na baş­la­ya­bi­le­lim” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi