BİLİM KURULU ÜYESİ RİZELİ PROF.
DR. RECEP ÖZTÜRK;

“COVİD-19 TEDBİR VE AŞI İLE KONTROL SAĞLANIR”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Recep Öz­türk’Co­vid-19’dan kur­tul­mak için alı­nan ted­bir­le­re top­lum ola­rak uymak zo­run­da­yız ’dedi.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Ri­ze­li hem­şe­ri­miz Prof.​Dr. Recep Öz­türk son ay­lar­da Tür­ki­ye’de artış gös­te­ren Co­vid-19 hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lun­du.
Kurul Üyesi Prof.​Dr. Recep Öz­türk açık­la­ma­sın­da aşı­la­ma­yı her­kes yap­ma­lı, aşı ya­pı­lan ül­ke­ler­de vaka sa­yı­la­rı azal­dı di­ye­rek ’15 Nisan 2021 iti­ba­riy­le bazı ül­ke­le­rin Covid 19 sa­yı­sı ve aşı­la­ma du­ru­mun da önem­li de­ği­şik­lik­ler olu­yor.
Me­se­la, İsrail aşı­la­ma oranı %119 (İki aşı ya­pıl­dı­ğı için top­lam %200 ola­cak), gün­lük vaka sa­yı­sı 8-9 bin­den, 200-250 ye inmiş.
İngil­te­re; aşı­la­ma oranı %60,3. Gün­lük vaka sa­yı­sı 60 bin­den 2500 e inmiş; ABD aşı­la­ma oranı %59,3. Ggün­lük vaka sa­yı­sı 270-280 bin­den 60-70 bine düş­müş; Ja­pon­ya’da en yük­sek gün­lük vaka sa­yı­sı 8 bin, şu anda günde 2500. Aşı­la­ma oranı %0,9.​Ja­pon­ya işin ba­şın­dan beri maske, me­sa­fe­ye en iyi uyum sağ­la­yan bir kaç ül­ke­den biri (Ja­pon­ya’da az vaka sa­yı­sı ku­ral­la­ra özen­le uyum­la il­gi­li).
Tür­ki­ye aşı­la­ma oranı %23,6.​Bir yıl önce Nisan 2020 de 5.100 olan vaka sa­yı­sı ka­pan­ma ted­bir­le­riy­le 700-800 e indi.
Ma­ale­sef “yeni nor­mal dönem ”de ted­bir­le­re uy­ma­dık; va­ka­lar 32 bine çıktı; ted­bir­ler alın­dı 7-8 bine indi.
Ne yazık ki, kişi, top­lum, kurum ve ku­ru­luş­lar ted­bir­ler­de re­ha­ve­te ka­pıl­dı, şimdi 63 bin gün­lük va­ka­ya ulaş­tık.
Gö­rül­dü­ğü gibi ted­bir­ler ve aşı ile sal­gın kont­rol edi­le­bi­li­yor.
PROF. DR. RECEP ÖZ­TÜRK KİMDİR?

­ 1962 yı­lın­da İkiz­de­re’de (Rize) doğdu. Tu­lum­pı­nar Köyü Meh­met Akif İlko­ku­lu, İkiz­de­re Or­ta­oku­lu, Rize Li­se­si, İstan­bul Üniver­si­te­si (İ.Ü.) Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­sin­den mezun oldu (1984).
En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­man­lı­ğı­nı İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­sin­de yaptı.
1994’te do­çent, 2000’de pro­fe­sör oldu.
İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­li­ğin­den 2016’da emek­li oldu.
Ön­ce­lik­li uğraş alan­la­rı; has­ta­ne en­fek­si­yon­la­rı, HIV en­fek­si­yo­nu, en­fek­si­yöz is­hal­ler, en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı la­bo­ra­tu­var ta­nı­sı ile yük­se­köğ­re­tim­de ve sağ­lık­ta ka­li­te­dir.
2009-2013’te Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Üye­li­ği, 2011-2015’te Tıpta Uz­man­lık Ku­ru­lu (TUK) üye­li­ği yapan Öz­türk, Has­ta­ne En­fek­si­yon­la­rı, Grip ve Boğ­ma­ca Bi­lim­sel Da­nış­ma Ku­rul­la­rı Üye­si­dir.
Dr. Öz­türk, halen Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üye­si­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU