ÇAYKUR’DAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

14 Nisan 2021 ta­ri­hin­de sos­yal medya ve çe­şit­li basın yayın or­gan­la­rın­da, “Çay­kur kura çe­ki­min­de hile id­di­ası” baş­lı­ğıy­la ya­yın­la­nan ha­ber­ler ile ka­mu­oyun­da yan­lış an­la­ma­ya sebep ola­cak ni­te­lik­te­ki yo­rum­la­ra is­ti­na­den Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği adına açık­la­ma yapma ge­re­ği doğ­muş bu­lun­mak­ta­dır.

Ön­ce­lik­le söz ko­nu­su haber ve sos­yal med­ya­da ya­yın­la­nan kura çe­ki­mi­ne iliş­kin gö­rün­tü­ler­de, id­di­ala­ra konu iş­lem­le il­gi­li eksik ve ya­nıl­tı­cı bil­gi­le­rin yer al­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.
Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’nün (ÇAY­KUR) Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­ne bağlı fab­ri­ka­la­rın­da ça­lı­şa­cak 300 asıl ve 300 yedek olmak üzere top­lam 600 ge­çi­ci beden iş­çi­si­nin isim­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik 12 Nisan 2021 ta­ri­hin­de noter hu­zu­run­da kura çekim iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.
No­ter­ler, No­ter­lik Ka­nu­nun 61. mad­de­si uya­rın­ca davet edil­dik­le­rin­de pi­yan­go ve özel ku­ru­luş­la­rın kura, seçim ve top­lan­tı­la­rın­da hazır bu­lu­na­rak du­ru­mu bel­ge­len­di­rir­ler; aynı Ya­sa­nın 102. mad­de­si uya­rın­ca da, Ya­sa­nın 101. mad­de­sin­de be­lir­ti­len hu­sus­la­rı ih­ti­va edecek şe­kil­de bir tu­ta­nak­la du­ru­mu tev­sik eder­ler. Bah­se­di­len hü­küm­ler dı­şın­da bir hak, hiz­met veya im­kân­dan ya­rar­la­na­cak olan­la­rın se­çi­mi, ön­ce­lik sı­ra­la­rı­nın be­lir­len­me­si için ya­pı­lan ve ik­ra­mi­ye ta­ah­hü­dü içer­me­yen, bu ni­te­lik­te­ki kura çe­ki­liş­le­ri­nin tes­pi­ti ile il­gi­li iş­lem­le­rin hangi usul ve esas­la­ra göre ya­pı­la­ca­ğı ay­rı­ca be­lir­len­me­miş­tir.
İşlemi yapan noter ta­ra­fın­dan, iş sa­hi­bi­nin ta­le­biy­le bir­lik­te, işin ma­hi­ye­ti ve kap­sa­mı dik­ka­te alı­na­rak çe­ki­liş yön­te­mi sap­tan­mak­ta­dır. Bu bağ­lam­da il­gi­li­nin ta­le­bi üze­ri­ne her çe­ki­liş ön­ce­si ka­rış­tı­rıl­mak ve çe­ki­liş anın­da nu­ma­ra­la­rın gö­rün­me­me­si için ted­bir ama­cıy­la san­dık üze­ri­ne bez ör­tül­mek su­re­tiy­le ta­lih­li ki­şi­ler tek tek lis­te­de­ki baş­vu­ru sıra nu­ma­ra­la­rı­na göre be­lir­le­nip isim lis­te­sin­de işa­ret­len­miş ve ka­za­nan­la­rın lis­te­si, çe­ki­liş sı­ra­sı­na göre tan­zim edil­miş­tir.
Bi­lin­di­ği üzere, No­ter­lik, hu­ku­ki gü­ven­li­ği sağ­la­mak ve hu­ku­ki an­laş­maz­lık­la­rı ön­le­mek ama­cıy­la bel­ge­le­re res­mi­yet veren ve ka­nun­la ve­ril­miş diğer gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek ama­cıy­la ku­rul­muş en önem­li hu­ku­ki gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan bi­ri­dir.
No­ter­ler, hukuk sis­te­mi­nin ay­rıl­maz par­ça­sı, “ön­le­yi­ci hu­kuk­çu” kim­li­ğiy­le gü­ve­nin sem­bo­lü­dür­ler.
Başta ti­ca­ri hayat olmak üzere gün­lük ya­şam­da­ki tüm hu­ku­ki ko­nu­lar­da si­gor­ta gö­re­vi gören no­ter­li­ğin, il­gi­li ha­ber­ler­de yer alan ifa­de­ler­le konu edil­me­si ka­mu­oyu önün­de mes­lek iti­ba­rı­nı ze­de­le­yi­ci ni­te­lik­te­dir. Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği ola­rak il­gi­li ha­ber­de bah­se­dil­di­ği üzere ya­pı­lan iş­lem­de bir ihmal bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nı ti­tiz­lik­le takip et­ti­ği­mi­zi, ko­nu­ya iliş­kin TNB Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ge­rek­li araş­tır­ma ve in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı için De­net­le­me Ku­ru­lu­mu­za görev ve­ril­di­ği hu­su­su­nu ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­ruz, şek­lin­de açık­lan­dı. Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği-


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı