Bülent Hoca Takıma Öz Güven Aşıladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Selim Ay, Tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­la ta­kı­ma öz güven aşı­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Selim Ay, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki ant­ren­man ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligde son oy­na­nan Fra­port TAV An­tal­yas­por kar­şı­sın­da al­dık­la­rı 3-2’lik ga­li­bi­ye­tin ta­kı­mın mo­ra­li­ni yu­ka­rı çek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Takım ola­rak ka­li­te­li ol­duk­la­rı­nı ve bir hava ya­ka­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Selim Ay, “Bü­lent ho­ca­nın gel­me­si ile bizim en et­ki­li si­la­hı­mız gü­cü­müz, ener­ji­miz. Bü­lent hoca id­man­lar­da, maç­lar­dan ön­ce­ki ko­nuş­ma­la­rın­da ta­kı­ma öz güven aşı­la­dı. Gel­di­ği gün­den iti­ba­ren far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma­ya ça­lış­tı.” dedi. Selim Ay, bu du­ru­mun alı­nan so­nuç­lar­dan da gö­rü­le­bil­di­ği­ne işa­ret ede­rek, “Sa­de­ce ta­kı­mın sa­ha­da­ki mü­ca­de­le az­min­den değil, oy­na­yan oy­na­ma­yan, yö­ne­ti­min, tesis ça­lı­şan­la­rı­nın bile mo­ti­vas­yo­nu­nun art­tı­ğı­nı gö­re­bi­li­yo­ruz. Ta­kı­mın çok güzel ener­ji­si var. İnşal­lah emin adım­lar­la daha iyi yer­le­re iler­le­ye­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Ken­di­si için hiç bir zaman,”ça­lış­ma­dı” şek­lin­de bir söy­le­min du­yul­ma­ya­ca­ğı­na söz ver­di­ği­ni dile ge­ti­ren Selim Ay, şöyle devam etti:
“Te­ri­min son dam­la­sı­na kadar sa­va­şa­ca­ğım. Oy­na­ma­dı­ğım za­man­lar da oldu, hiç­bir zaman küs­me­dim, bı­rak­ma­dım. Oy­na­ma­dı­ğım za­man­lar, oy­na­mak için neler yap­mam ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­ne­rek ça­lı­şı­yo­rum. For­ma­yı kap­tık­tan sonra iyi de­ğer­len­dir­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. Oy­na­dı­ğım zaman elim­den ge­le­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­tin­de ola­ca­ğım.”

Haber Merkezi