Ak Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Kadın Kol­la­rı Genel Mer­kez MKYK üyesi Nuran Alim, İlçe Baş­kan yar­dım­cı­la­rı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te Kalp Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le “Daha Güçlü bir Kalp için, Daha çok Yürü “ slo­ga­nıy­la yü­rü­yüş ger­çek­leş­tir­di.

Baş­kan Ak, et­kin­lik­le ala­ka­lı ola­rak “Halk için­de mu­te­ber bir nesne yok dev­let gibi ol­ma­ya dev­let cihan da bir nefes sıh­hat gibi.
Bu Pan­de­mi dö­ne­mi bize gös­ter­di ki sağ­lık en büyük ni­me­ti­miz. Bize ema­net edi­len bu be­de­ni bizde en iyi şe­kil­de ko­ru­ma­lı­yız. İçinde bu­lun­du­ğu­muz haf­ta­nın Kalp Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı ol­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le eki­bi­miz­le bir­lik­te Pan­de­mi ku­ral­la­rı has­sa­si­ye­tiy­le “Daha güçlü bir kalp için, daha çok yürü” slo­ga­nıy­la yü­rü­yü­şü­mü­zü ger­çek­leş­ti­re­rek, insan sağ­lı­ğı­nın te­me­li olan Kalp sağ­lı­ğı­na dik­kat çek­mek is­te­dik. Uzun ve sağ­lık­lı bir yaşam sür­mek is­ti­yor­sak, sağ­lı­ğı­mı­za dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor.


Kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­da fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ya­rar­la­rı, özel­lik­le yü­rü­yüş yap­ma­nın et­ki­li ol­ma­sı ko­nu­sun­da top­lum bi­lin­ci oluş­tur­ma­da ön ayak olmak is­te­dik. Kalp has­ta­lık­la­rı gibi bir­çok has­ta­lık­tan ko­run­ma­nın yolu fi­zik­sel ak­ti­vi­te­yi ya­şa­mı­mı­zın bir par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­mek­tir. El­de­ki im­kân­lar doğ­rul­tu­sun­da daha fazla ha­re­ket ede­rek, sağ­lık an­la­mın­da ya­şan­tı­mı­zı daha ka­li­te­li hale ge­ti­re­bi­li­riz. İnşal­lah alı­nan bütün ted­bir­ler ve hal­kı­mı­zın da ted­bir­le­re ri­ayet gös­ter­me­si ne­ti­ce­sin­de şu an yük­se­liş­te olan tablo ye­ni­den alt se­vi­ye­le­re ine­cek­tir. Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan bu sal­gın sü­re­ci­nin tüm iz­le­ri­nin si­lin­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ruz. Maske, me­sa­fe, sağ­lı­ğa uy­gun­luk ku­ral­la­rı ve aşı ile in­şal­lah va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te ye­ni­den öz­le­nen za­man­la­ra geri dö­ne­ce­ğiz. Bu sü­re­ci hep bir­lik­te ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yö­ne­te­rek, sal­gın­dan kur­tul­mak he­pi­mi­zin tek te­men­ni­si. Bu arada biz­ler için her türlü ko­şul­da gece gün­düz de­me­den ça­lı­şan fe­da­kâr sağ­lık or­du­mu­za da emek­le­ri için min­net­ta­rız. ”dedi.


Ak Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak AK ve be­ra­be­rin­de­ki ekip yü­rü­yüş et­kin­li­ğin­den sonra Ama­tör Fut­bol sa­ha­sı­na gi­de­rek, ASKF Rize Baş­ka­nı Ali Çelik ile bir­lik­te sa­ha­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI
Foto: Ayfer KOÇAL