Monthly Archives: Nisan 2021

BAŞKAN AK, “DAHA GÜÇLÜ BİR KALP İÇİN, DAHA ÇOK YÜRÜ” DEDİ

Ak Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Kadın Kol­la­rı Genel Mer­kez MKYK üyesi Nuran Alim, İlçe Baş­kan yar­dım­cı­la­rı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te Kalp Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le “Daha Güçlü bir Kalp için, Daha çok Yürü “ slo­ga­nıy­la yü­rü­yüş ger­çek­leş­tir­di.

Baş­kan Ak, et­kin­lik­le ala­ka­lı ola­rak “Halk için­de mu­te­ber bir nesne yok dev­let gibi ol­ma­ya dev­let cihan da bir nefes sıh­hat gibi.
Bu Pan­de­mi dö­ne­mi bize gös­ter­di ki sağ­lık en büyük ni­me­ti­miz. Bize ema­net edi­len bu be­de­ni bizde en iyi şe­kil­de ko­ru­ma­lı­yız. İçinde bu­lun­du­ğu­muz haf­ta­nın Kalp Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı ol­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le eki­bi­miz­le bir­lik­te Pan­de­mi ku­ral­la­rı has­sa­si­ye­tiy­le “Daha güçlü bir kalp için, daha çok yürü” slo­ga­nıy­la yü­rü­yü­şü­mü­zü ger­çek­leş­ti­re­rek, insan sağ­lı­ğı­nın te­me­li olan Kalp sağ­lı­ğı­na dik­kat çek­mek is­te­dik. Uzun ve sağ­lık­lı bir yaşam sür­mek is­ti­yor­sak, sağ­lı­ğı­mı­za dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor.


Kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­da fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ya­rar­la­rı, özel­lik­le yü­rü­yüş yap­ma­nın et­ki­li ol­ma­sı ko­nu­sun­da top­lum bi­lin­ci oluş­tur­ma­da ön ayak olmak is­te­dik. Kalp has­ta­lık­la­rı gibi bir­çok has­ta­lık­tan ko­run­ma­nın yolu fi­zik­sel ak­ti­vi­te­yi ya­şa­mı­mı­zın bir par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­mek­tir. El­de­ki im­kân­lar doğ­rul­tu­sun­da daha fazla ha­re­ket ede­rek, sağ­lık an­la­mın­da ya­şan­tı­mı­zı daha ka­li­te­li hale ge­ti­re­bi­li­riz. İnşal­lah alı­nan bütün ted­bir­ler ve hal­kı­mı­zın da ted­bir­le­re ri­ayet gös­ter­me­si ne­ti­ce­sin­de şu an yük­se­liş­te olan tablo ye­ni­den alt se­vi­ye­le­re ine­cek­tir. Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan bu sal­gın sü­re­ci­nin tüm iz­le­ri­nin si­lin­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ruz. Maske, me­sa­fe, sağ­lı­ğa uy­gun­luk ku­ral­la­rı ve aşı ile in­şal­lah va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te ye­ni­den öz­le­nen za­man­la­ra geri dö­ne­ce­ğiz. Bu sü­re­ci hep bir­lik­te ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yö­ne­te­rek, sal­gın­dan kur­tul­mak he­pi­mi­zin tek te­men­ni­si. Bu arada biz­ler için her türlü ko­şul­da gece gün­düz de­me­den ça­lı­şan fe­da­kâr sağ­lık or­du­mu­za da emek­le­ri için min­net­ta­rız. ”dedi.


Ak Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak AK ve be­ra­be­rin­de­ki ekip yü­rü­yüş et­kin­li­ğin­den sonra Ama­tör Fut­bol sa­ha­sı­na gi­de­rek, ASKF Rize Baş­ka­nı Ali Çelik ile bir­lik­te sa­ha­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI
Foto: Ayfer KOÇAL

RİZELİ DOKTOR TUS SINAVINDA TÜRKİYE 4. OLDU

Ri­ze­li Dok­tor Eren Coş­kun’un 21 Mart 2021 ta­ri­hin­de ya­pı­lan TUS sı­na­vın­da Tür­ki­ye 4. ol­ma­sı mem­le­ke­tin­de de se­vinç­le kar­şı­lan­dı. ÖSYM ta­ra­fın­dan 21 Mart 2021 ta­ri­hin­de ya­pıl­mış olan TUS sı­na­vın­da “temel tıp 78.41 puan” ve “kli­nik tıp 78.16 puan” ile iki ayrı alan­da Tür­ki­ye TUS 4. lük­le­ri­ni elde et­miş­tir.

Rize-İkiz­de­re­li Dr. Eren Coş­kun 21 Mart­ta gir­di­ği TUS (Tıpta Uz­man­lık Eği­ti­mi Sı­na­vı)’nda Tür­ki­ye 4. ola­rak de­re­ce­ye gir­me­si Rize’deki hem­şe­ri­le­ri ta­ra­fın­dan se­vinç­le kar­şı­lan­dı. Dr. Eren Coş­kun sınav so­nu­cu hak­kın­da yap­tı­ğı kısa açık­la­ma­da’ Tıp Fa­kül­te­si me­zu­nu olup ala­nın­da uz­man­lık eği­ti­mi almak is­te­yen aday­la­rın gir­di­ği, Tür­ki­ye ‘de ya­pı­lan en zor sı­nav­lar­dan bi­ri­dir. TUS ‘a gi­re­bil­mek için aday­la­rın be­lir­li ko­şul­la­rı sağ­la­ma­la­rı, tıp ala­nın­da­ki be­ce­ri­le­ri­ni ölçen so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Çok ça­lış­tım. Bu ça­lış­ma­da aile­min ve ar­ka­daş­la­rı­mın çok des­te­ği­ni gör­düm. Yılda iki kez ya­pı­lan sı­nav­da Temel Tıp Bi­lim­le­ri ve Kli­nik Tıp Bi­lim­le­ri olmak üzere iki bölüm bu­lun­mak­ta. Her bölüm 120 so­ru­dan olu­şu­yor ve sınav 150 da­ki­ka sürdü. Ana­to­mi, Fiz­yo­lo­ji, Bi­yo­kim­ya, Pa­to­lo­ji, Far­ma­ko­lo­ji, İç Has­ta­lık­la­rı gibi 11 fark­lı ko­nu­dan olu­şan sınav hem temel tıp bil­gi­le­ri­ni hem de tıbbi kav­ram ve has­ta­lık­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik bil­gi­le­ri test et­mek­te­dir. Bu bö­lüm­ler­den 45 ve üzeri puan alan aday­lar ter­cih ya­pa­bil­mek­te­dir­ler. Temel tıp 78.41 puan ve Kli­nik Tıp 78.16 puan ile iki ayrı alan­da Tür­ki­ye TUS 4. lü­ğü­nü elde ettim. Çok se­vinç­li­yim. Mes­le­ği­mi­zi in­sa­na sağ­lık hiz­me­tin­de bu­lun­mak. Ya­rar­lı olmak is­ti­yo­rum ’dedi.
TIP ta bir alan­da uz­man­laş­ma­nın yolu bu sı­nav­dan geç­mek­te­dir. Aday­lar TUS sı­na­vı­na gi­re­rek al­dık­la­rı puana göre Eği­tim-Araş­tır­ma Has­ta­ne­le­rin­de ve üni­ver­si­te­le­rin tıp fa­kül­te­le­rin­de uz­man­lık eği­ti­mi ala­bil­mek için ya­rış­mak­ta­dır­lar. TUS ta­ri­hi­nin puan re­ko­ru; temel tıp 81.45 ve kli­nik tıp 80.77 puan ile Mart 2021 deki bu sı­nav­da kı­rıl­mış.
Dr. Eren Coş­kun Ri­ze­li eği­tim­ci bir aile­nin ço­cu­ğu ola­rak An­ka­ra’da doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni TED An­ka­ra Ko­le­ji’nde ta­mam­la­dı. Yük­se­köğ­re­ni­mi­ne An­ka­ra Yük­sek İhti­sas Üni­ver­si­te­si TIP Fa­kül­te­sin­de in­törn Dr. ola­rak devam et­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizeli Ali Kotil Üsküdar’da Go Kart Hurdalarını Sanat Eserine Çeviriyor

Üs­kü­dar’da go kart iş­let­me­ci­si Ali Kotil, go kart araç­la­rı­nın hur­da­la­rı­nı sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

İşi ge­re­ği elin­de kalan hurda par­ça­la­rın­dan çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, gö­ren­le­ri ken­di­si­ne hay­ran bı­rak­tı. Hur­da­lar­dan ya­pı­lan sanat eser­le­ri­ni gören müş­te­ri­ler ise şaş­kı­na dö­nü­yor. Üs­kü­dar Bey­ler­be­yi’nde 10 yıl­dır go kart iş­le­ten Ri­ze­li Ali Kotil’in hi­ka­ye­si, iş­let­me­sin­de go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan hurda par­ça­la­rıy­la baş­la­dı. Pan­de­mi dö­ne­min­de go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan par­ça­lar­dan çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, bu işten keyif al­dı­ğı­nı fark edin­ce ta­sa­rım­la­rı­na devam etti. Ali Kotil’e ait ta­sa­rım­lar ara­sın­da mo­to­sik­let­ten ge­mi­ye, tank­tan, çe­şit­li hay­van fi­gür­le­ri­ne kadar bir­çok ta­sa­rım bu­lu­nu­yor. Pan­de­mi­nin et­ki­len­di­ği eğ­len­ce sek­tö­rün­de go­kart iş­le­ten Ali Kotil, iş­le­ri­nin azal­ma­sıy­la bir­lik­te, go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan hurda par­ça­la­rıy­la çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı. Gemi, mo­to­sik­let, tank, araba gibi ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, iş­le­rin­den vakit bul­duk­ça ta­sa­rım­la­rı­na devam edi­yor. Ko­ro­na vi­rüs­le bir­lik­te iş­le­ri­nin azal­dı­ğı­nı ek­le­yen Kotil, ta­sa­rım­la­rı­nı ya­par­ken za­ma­nın nasıl geç­ti­ği­ni fark et­me­di­ği­ni be­lirt­ti. Kotil, Go kart için iş­let­me­ye gelen müş­te­ri­le­rin sanat ob­je­le­ri­nin ken­di­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce çok şa­şır­dık­la­rı­nı söy­le­di.
“Pan­de­mi dö­ne­min­de güzel bir eğ­len­ce oldu”
Pan­de­mi dö­ne­min­de can sı­kın­tı­sın­dan ob­je­ler ta­sar­la­dı­ğı­nı be­lir­ten go kart iş­let­me­ci­si Ali Kotil, “Go kart işi­miz­den do­la­yı eli­miz­de atık ma­ter­yal­ler olu­yor, bu mal­ze­me­le­ri çöpe at­ma­ya kı­ya­mı­yor­dum. Bu pan­de­mi dö­ne­min­de de can sı­kın­tı­sın­dan bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­dum. Or­ta­ya çıkan eser­ler ho­şu­ma gitti, he­ve­si­mi ar­tır­dı der­ken yeni yeni ob­je­ler yap­ma­ya baş­la­dım. Bu pan­de­mi dö­ne­min­de benim için güzel bir eğ­len­ce oldu” dedi.
“Metal ob­je­le­ri gören müş­te­ri­le­ri­miz çok şa­şı­rı­yor”
Metal ob­je­le­ri gören müş­te­ri­le­rin çok şa­şır­dı­ğı­nı ifade eden Ali Kotil, “Hurda atık­lar­dan ho­şu­ma giden her türlü ob­je­yi ta­sar­la­ya­bi­li­yo­rum. İlk ola­rak bir mo­to­sik­let yap­tım. De­va­mın­da de­ni­zi sev­di­ğim için gemi yap­tım. Tak­tan hay­van fi­gür­le­ri­ne kadar bir­çok eser or­ta­ya koy­dum. Bu­ra­ya gelen müş­te­ri­le­ri­miz ne­re­den kaç pa­ra­ya satın al­dı­nız diye so­ru­yor­lar. Ken­dim yap­tı­ğı­mı söy­le­di­ğim­de çok şa­şı­rı­yor­lar. Satın almak is­ti­yor­lar ama ben sat­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Gelen müş­te­ri­le­ri­me bu­ra­da iş ye­rim­de ser­gi­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

ÇAYKUR’DAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

14 Nisan 2021 ta­ri­hin­de sos­yal medya ve çe­şit­li basın yayın or­gan­la­rın­da, “Çay­kur kura çe­ki­min­de hile id­di­ası” baş­lı­ğıy­la ya­yın­la­nan ha­ber­ler ile ka­mu­oyun­da yan­lış an­la­ma­ya sebep ola­cak ni­te­lik­te­ki yo­rum­la­ra is­ti­na­den Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği adına açık­la­ma yapma ge­re­ği doğ­muş bu­lun­mak­ta­dır.

Ön­ce­lik­le söz ko­nu­su haber ve sos­yal med­ya­da ya­yın­la­nan kura çe­ki­mi­ne iliş­kin gö­rün­tü­ler­de, id­di­ala­ra konu iş­lem­le il­gi­li eksik ve ya­nıl­tı­cı bil­gi­le­rin yer al­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.
Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’nün (ÇAY­KUR) Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­ne bağlı fab­ri­ka­la­rın­da ça­lı­şa­cak 300 asıl ve 300 yedek olmak üzere top­lam 600 ge­çi­ci beden iş­çi­si­nin isim­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik 12 Nisan 2021 ta­ri­hin­de noter hu­zu­run­da kura çekim iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.
No­ter­ler, No­ter­lik Ka­nu­nun 61. mad­de­si uya­rın­ca davet edil­dik­le­rin­de pi­yan­go ve özel ku­ru­luş­la­rın kura, seçim ve top­lan­tı­la­rın­da hazır bu­lu­na­rak du­ru­mu bel­ge­len­di­rir­ler; aynı Ya­sa­nın 102. mad­de­si uya­rın­ca da, Ya­sa­nın 101. mad­de­sin­de be­lir­ti­len hu­sus­la­rı ih­ti­va edecek şe­kil­de bir tu­ta­nak­la du­ru­mu tev­sik eder­ler. Bah­se­di­len hü­küm­ler dı­şın­da bir hak, hiz­met veya im­kân­dan ya­rar­la­na­cak olan­la­rın se­çi­mi, ön­ce­lik sı­ra­la­rı­nın be­lir­len­me­si için ya­pı­lan ve ik­ra­mi­ye ta­ah­hü­dü içer­me­yen, bu ni­te­lik­te­ki kura çe­ki­liş­le­ri­nin tes­pi­ti ile il­gi­li iş­lem­le­rin hangi usul ve esas­la­ra göre ya­pı­la­ca­ğı ay­rı­ca be­lir­len­me­miş­tir.
İşlemi yapan noter ta­ra­fın­dan, iş sa­hi­bi­nin ta­le­biy­le bir­lik­te, işin ma­hi­ye­ti ve kap­sa­mı dik­ka­te alı­na­rak çe­ki­liş yön­te­mi sap­tan­mak­ta­dır. Bu bağ­lam­da il­gi­li­nin ta­le­bi üze­ri­ne her çe­ki­liş ön­ce­si ka­rış­tı­rıl­mak ve çe­ki­liş anın­da nu­ma­ra­la­rın gö­rün­me­me­si için ted­bir ama­cıy­la san­dık üze­ri­ne bez ör­tül­mek su­re­tiy­le ta­lih­li ki­şi­ler tek tek lis­te­de­ki baş­vu­ru sıra nu­ma­ra­la­rı­na göre be­lir­le­nip isim lis­te­sin­de işa­ret­len­miş ve ka­za­nan­la­rın lis­te­si, çe­ki­liş sı­ra­sı­na göre tan­zim edil­miş­tir.
Bi­lin­di­ği üzere, No­ter­lik, hu­ku­ki gü­ven­li­ği sağ­la­mak ve hu­ku­ki an­laş­maz­lık­la­rı ön­le­mek ama­cıy­la bel­ge­le­re res­mi­yet veren ve ka­nun­la ve­ril­miş diğer gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek ama­cıy­la ku­rul­muş en önem­li hu­ku­ki gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan bi­ri­dir.
No­ter­ler, hukuk sis­te­mi­nin ay­rıl­maz par­ça­sı, “ön­le­yi­ci hu­kuk­çu” kim­li­ğiy­le gü­ve­nin sem­bo­lü­dür­ler.
Başta ti­ca­ri hayat olmak üzere gün­lük ya­şam­da­ki tüm hu­ku­ki ko­nu­lar­da si­gor­ta gö­re­vi gören no­ter­li­ğin, il­gi­li ha­ber­ler­de yer alan ifa­de­ler­le konu edil­me­si ka­mu­oyu önün­de mes­lek iti­ba­rı­nı ze­de­le­yi­ci ni­te­lik­te­dir. Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği ola­rak il­gi­li ha­ber­de bah­se­dil­di­ği üzere ya­pı­lan iş­lem­de bir ihmal bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nı ti­tiz­lik­le takip et­ti­ği­mi­zi, ko­nu­ya iliş­kin TNB Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ge­rek­li araş­tır­ma ve in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı için De­net­le­me Ku­ru­lu­mu­za görev ve­ril­di­ği hu­su­su­nu ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­ruz, şek­lin­de açık­lan­dı. Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği-


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

OH CANIM TÜRKİYE

Kar­tal­la­ra 56 bin lira maaş.
Oh be Tür­ki­ye’de ne tatlı maaş var.
Mil­let açlık sı­nı­rın­da can çe­ki­şir­ken AK Parti’nin buy­ru­ğu­na gi­ren­ler maddi sal­ta­nat için­de.
Fu­ka­ra­lık­tan mil­le­te be­da­va soğan pa­ta­tes şov­la­rı ya­pı­lı­yor. Bir kısım zümre 56 bin li­ra­cık az bir maaş niye bu kadar ko­nu­şu­lu­yor.
Dev­le­tin bir ku­ru­mu­nun Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nıp başka bir yerde görev ve­ri­len zatın ala­ca­ğı maaşı du­yun­ca ağzım açık kaldı.
Tür­ki­ye’de 56 bin lira maaş ve­ri­li­yor. Mil­let açlık ve iş­siz­lik sı­nı­rın­da iken yan­daş­la­ra ya­pı­lan bu mil­let­le alay et­mek­tir.
Mil­let­ve­ki­li, Vali o pa­ra­yı ala­mı­yor ama Kar­tal İHL me­zu­nu ol­ma­sın­dan başka bir vasfı ve tec­rü­be­si ol­ma­yan adam­la­ra ka­sa­dan ulufe da­ğı­tı­lı­yor.2500 lira ol­ma­yan as­ga­ri üc­ret­le 10 mil­yo­na yakın insan ya­şa­ma­ya ça­lı­şır­ken 56 bin lira maaş Allah’ın gü­cü­ne gider bey­ler.
Bu ödeme belki ya­sal­dır ama pa­ta­tes ve so­ğa­na muh­taç edi­len mil­let için ETİK DEĞİLDİR.
56 bin li­ra­lık ve bir­kaç ma­aş­lık ar­pa­lık­la­rı gö­rün­ce bari hak ve ada­let­ten bah­set­me­yin.
Al­man­ya’da kalan AK Parti’liler
Ma­lat­ya’dan Al­man­ya se­ya­ha­ti
AK Parti’li Ma­lat­ya’nın bir il­çe­sin­den Be­le­di­ye bilgi görgü ge­li­şi­mi için Al­man­ya’ya gör­gü­süz bil­gi­siz yaşı 30’un al­tın­da va­tan­daş gön­de­ril­miş.
Al­man­ya se­ya­ha­ti­ne giden 45 AK Parti’li özel pa­sa­port­lar­la ra­hat­ça gidip 2 ta­ne­si ancak dön­müş.
Dö­nen­ler her­hal­de sürü sa­hi­bi 2 kişi
Gö­rev­li gi­den­le­rin pa­sa­port­la­rı sü­re­li ol­du­ğu için iade­si ge­re­ki­yor.
Bilgi ar­tı­rı­mı için giden bil­gi­siz 45 AK Parti’liden 2 ta­ne­si 45 pa­sa­por­tu ge­ti­rip tes­lim etmiş ama pa­sa­port sa­hip­le­rin­den 43 ta­ne­si or­ta­da yok Al­man­ya’da unu­tul­muş.
Or­ta­da aca­yip bir dolap dö­nü­yor. Ara­dan 7 ay geç­miş bi­ri­le­ri sız­dı­rın­ca ka­mu­oyu­na yan­sı­dı. Bu ne ay­maz­lık­tır.
As­lın­da ay­maz­lık de­ğil­de ça­re­siz­li­ğin gös­ter­ge­si bu se­ya­ha­tin iç­yü­zü.
Mem­le­ket­te iş yok va­tan­daş bir şey yi­yecek, her­kes 56 bin lira maaş al­mı­yor ki.
Dü­me­ni ayar­la­yan bilgi görgü ar­tı­rı­mı aya­ğı­na özel pa­sa­port ve Be­le­di­ye Vali des­te­ği ile ver elini Ala­man­ya.
Küçük bir de­tay­da her gün açık­la­ma da bu­lu­nan atan­mış Ba­kan­lar ve AK Parti gurup baş­kan­la­rı, Ma­lat­ya Mil­let­ve­kil­le­rin­den çıt çık­ma­ma­sı hayra ala­met mi. Belki de böyle çok se­ya­hat­ler olmuş ha­be­ri­miz yok.

“COVİD-19 TEDBİR VE AŞI İLE KONTROL SAĞLANIR”

BİLİM KURULU ÜYESİ RİZELİ PROF.
DR. RECEP ÖZTÜRK;

“COVİD-19 TEDBİR VE AŞI İLE KONTROL SAĞLANIR”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Recep Öz­türk’Co­vid-19’dan kur­tul­mak için alı­nan ted­bir­le­re top­lum ola­rak uymak zo­run­da­yız ’dedi.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Ri­ze­li hem­şe­ri­miz Prof.​Dr. Recep Öz­türk son ay­lar­da Tür­ki­ye’de artış gös­te­ren Co­vid-19 hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lun­du.
Kurul Üyesi Prof.​Dr. Recep Öz­türk açık­la­ma­sın­da aşı­la­ma­yı her­kes yap­ma­lı, aşı ya­pı­lan ül­ke­ler­de vaka sa­yı­la­rı azal­dı di­ye­rek ’15 Nisan 2021 iti­ba­riy­le bazı ül­ke­le­rin Covid 19 sa­yı­sı ve aşı­la­ma du­ru­mun da önem­li de­ği­şik­lik­ler olu­yor.
Me­se­la, İsrail aşı­la­ma oranı %119 (İki aşı ya­pıl­dı­ğı için top­lam %200 ola­cak), gün­lük vaka sa­yı­sı 8-9 bin­den, 200-250 ye inmiş.
İngil­te­re; aşı­la­ma oranı %60,3. Gün­lük vaka sa­yı­sı 60 bin­den 2500 e inmiş; ABD aşı­la­ma oranı %59,3. Ggün­lük vaka sa­yı­sı 270-280 bin­den 60-70 bine düş­müş; Ja­pon­ya’da en yük­sek gün­lük vaka sa­yı­sı 8 bin, şu anda günde 2500. Aşı­la­ma oranı %0,9.​Ja­pon­ya işin ba­şın­dan beri maske, me­sa­fe­ye en iyi uyum sağ­la­yan bir kaç ül­ke­den biri (Ja­pon­ya’da az vaka sa­yı­sı ku­ral­la­ra özen­le uyum­la il­gi­li).
Tür­ki­ye aşı­la­ma oranı %23,6.​Bir yıl önce Nisan 2020 de 5.100 olan vaka sa­yı­sı ka­pan­ma ted­bir­le­riy­le 700-800 e indi.
Ma­ale­sef “yeni nor­mal dönem ”de ted­bir­le­re uy­ma­dık; va­ka­lar 32 bine çıktı; ted­bir­ler alın­dı 7-8 bine indi.
Ne yazık ki, kişi, top­lum, kurum ve ku­ru­luş­lar ted­bir­ler­de re­ha­ve­te ka­pıl­dı, şimdi 63 bin gün­lük va­ka­ya ulaş­tık.
Gö­rül­dü­ğü gibi ted­bir­ler ve aşı ile sal­gın kont­rol edi­le­bi­li­yor.
PROF. DR. RECEP ÖZ­TÜRK KİMDİR?

­ 1962 yı­lın­da İkiz­de­re’de (Rize) doğdu. Tu­lum­pı­nar Köyü Meh­met Akif İlko­ku­lu, İkiz­de­re Or­ta­oku­lu, Rize Li­se­si, İstan­bul Üniver­si­te­si (İ.Ü.) Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­sin­den mezun oldu (1984).
En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­man­lı­ğı­nı İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­sin­de yaptı.
1994’te do­çent, 2000’de pro­fe­sör oldu.
İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­li­ğin­den 2016’da emek­li oldu.
Ön­ce­lik­li uğraş alan­la­rı; has­ta­ne en­fek­si­yon­la­rı, HIV en­fek­si­yo­nu, en­fek­si­yöz is­hal­ler, en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı la­bo­ra­tu­var ta­nı­sı ile yük­se­köğ­re­tim­de ve sağ­lık­ta ka­li­te­dir.
2009-2013’te Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Üye­li­ği, 2011-2015’te Tıpta Uz­man­lık Ku­ru­lu (TUK) üye­li­ği yapan Öz­türk, Has­ta­ne En­fek­si­yon­la­rı, Grip ve Boğ­ma­ca Bi­lim­sel Da­nış­ma Ku­rul­la­rı Üye­si­dir.
Dr. Öz­türk, halen Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üye­si­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

DEĞERLER EĞİTİMİ!

“Cris­ti­ano Ro­nal­do ile Al­bert Fant­rau 18 yaş altı şam­pi­yo­na­sın­da oy­na­mak­ta­dır­lar. Spor­ting Lis­bon me­na­je­ri bir­bi­rin­den ye­te­nek­li bu iki oyun­cu­yu iz­le­me­ye gelir. Ancak yal­nız­ca 1 ta­ne­si­ne şans ta­nı­ya­bi­le­cek­tir. İki­li­yi kar­şı­sı­na alır ve der ki ‘Sı­ra­da­ki maçta kim daha fazla gol atar­sa Liz­bon’a be­nim­le o ge­lecek.’
Maç baş­lar. Cris­ti­ano bir gol kay­de­der. Hemen ar­dın­dan Fant­rau ikin­ci golü. Üçün­cü gol ise her iki­si­nin de ha­ya­tı­nı de­ğiş­ti­re­cek­tir. Ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya po­zis­yon ya­ka­la­yan Fant­rau, ka­le­ci­yi de geçer, yu­var­la­sa gol ola­cak po­zis­yon­da topu hemen ar­ka­sın­da­ki Cris­ti­ano’nun önüne bı­ra­kır. Liz­bon bi­le­ti­ni ar­ka­da­şı­na verir.
Maç­tan sonra so­yun­ma oda­sın­da, Cris­ti­ano Al­bert’e “neden” diye sorar. Cevap; ‘sen ben­den daha iyi­sin.’ olur.
Bu hi­ka­ye­yi Cris­ti­ano Ro­nal­do’nun ağ­zın­dan duyan ga­ze­te­ci­ler gidip Al­bert Fant­rau’yu bu­lur­lar. ‘Evet. Hi­ka­ye ger­çek. O dün­ya­nın en büyük fut­bol­cu­su oldu, ben ise iş­si­zim’. Muh­te­şem bir ev, spor bir araba ve aile­si­nin tüm ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak kadar pa­ra­yı ner­den bul­muş­tur peki? Fant­rau’nun ce­va­bı, Ro­nal­do’nun ikin­ci yü­zü­nü göz­ler önüne serer, ‘Bun­la­rın hepsi Cris­ti­ano Ro­nal­do’dan’ der.
Şimdi bu ör­ne­ğin de­ğer­len­dir­me­si­ni, de­ğer­ler eği­ti­mi yö­nün­den siz­le­rin tak­di­ri­ne su­nu­yo­rum.
Biz­de­ki de­ğer­ler eği­ti­mi­ne ge­lecek olur­sak, en büyük top­lum­sal so­run­la­rı­mız olan li­ya­kat, hak, hukuk, hak­sız ka­zanç, yalan, ri­ya­kar­lık, tem­bel­lik, ko­lay­cı­lık, yan­daş­lık ko­nu­la­rı­na gir­me­den bu ko­nu­da neler yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mı­za veya yap­ma­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mı­za kı­sa­ca bir göz ata­lım.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bazı va­kıf­lar­la “de­ğer­ler eği­ti­mi” adı al­tın­da an­laş­ma­lar ya­pa­rak ah­la­ki de­ğer­ler ko­nu­sun­da ço­cuk­lar­da bir bi­linç oluş­tur­ma­yı amaç­lı­yor.
Daha doğ­ru­su milli eği­tim ba­kan­lı­ğı­nın bu va­kıf­la­ra, gelin bize de­ğer­ler eği­ti­mi verin, ta­le­bin­den zi­ya­de si­ya­set ve sen­di­kal olu­şum­la­rı ar­ka­sı­na alan, eko­no­mik ola­rak güç­le­nen va­kıf­la­rın bu pro­je­le­ri biraz da em­ri­va­ki yü­rüt­tü­ğü­nü bi­li­yo­ruz.
Öğ­ret­men­ler, bu va­kıf­la­rın öğ­ret­men­le­rin ve­re­me­di­ği hangi de­ğe­ri ka­zan­dır­dı­ğı­nı sor­gu­lar­ken, or­ta­da elle tu­tu­lur bir proje, bu pro­je­ye ait bir ölçüt ve sonuç da bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu da bize ku­rum­la­rın üze­ri­ne şu­ur­suz­ca çul­la­nan, on­la­rı elde edi­lecek bir meta ola­rak gören bir an­la­yı­şın var­lı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir.
Bunu geç­miş­te ce­ma­at ve va­kıf­lar­la yine yap­mış­lar­dı. Ül­ke­miz bu sü­reç­te ah­la­ki ola­rak büyük çö­kün­tü ya­şar­ken, de­ğer­le­rin içi de bo­şal­tıl­mış­tı. Ülke fiili ola­rak da bir var olma mü­ca­de­le­si verdi.
Bi­lim­sel bir eği­ti­min ya­nın­da el­bet­te ki top­lu­mu ayak­ta tutan, iliş­ki­le­ri dü­zen­le­yen de­ğer­le­re de ih­ti­yaç var­dır.
Ev­ren­sel ahlak, moda de­yi­miy­le de de­ğer­ler eği­ti­mi, ha­ya­ta baş­ka­la­rıy­la uyum için­de devam ede­bil­mek için ge­rek­li olan bi­rey­sel dav­ra­nış­la­rı şe­kil­len­di­rir, ço­cuk­la­rın ki­şi­li­ği­ni, ka­rak­te­ri­ni oluş­tu­rur ve on­la­rın ev­ren­sel dav­ra­nış­lar ser­gi­le­me­si­ni sağ­lar.
De­ğer­ler eği­ti­mi, ev­ren­sel de­ğer­le­ri özüm­se­miş, in­san­lık adına, ül­ke­si adına, ge­lecek adına adım ata­bi­len­ler­le ve­ri­lir.
Köh­ne­miş zi­hin­le­rin, ev­ren­sel de­ğer­le­ri red­de­den­le­rin, bi­lim­den, sa­nat­tan, mü­zik­ten, mi­ma­ri­den, es­te­tik­ten an­la­ma­yan­la­rın genç­li­ği gö­tü­re­ce­ği hedef ka­ran­lık bir ge­le­cek­tir.
Cum­hu­ri­yet, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve ku­ru­cu de­ğer­ler­le so­ru­nu olan Mus­ta­fa Sabri, Damat Ferit, İski­lip­li Atıf dost­la­rı­nın bu ülke için gör­dük­le­ri rüya top­lu­mun fe­la­ke­tin­den başka bir şey ola­maz.
Bu an­la­yış­la ço­cuk­la­rı­mı­zı eğit­mek ve ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz.
Sü­rek­li aynı ha­ta­la­rı ya­pa­rak, aynı fe­la­ket­le­ri ya­şa­mak bir top­lu­mun ka­de­ri ola­maz. Bu ko­nu­da Türk top­lu­mu­nun bütün fert­le­ri, va­tan­se­ver­ler so­rum­lu­dur, ta­raf­sız kalma hak­kı­na sahip de­ğil­ler­dir.

TÜRKİYEDEN ANAYURDA 3 BİN KİŞİYE İFTAR YARDIMI

Tür­ki­ye’deki ha­yır­se­ver işa­dam­la­rı­nın yar­dım­la­rıy­la Güney Tür­kis­tan da ki Müs­lü­man Türk­le­re iftar ye­me­ği ve yar­dım­la­rı ya­pı­lı­yor.

Tür­ki­ye’deki sağ­du­yu sa­hi­bi işa­da­mı ve Ül­kü­cü­le­rin dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­sıy­la top­la­nan gıda, gi­yecek mal­ze­me­si Türk ana­yur­du Güney Tür­kis­tan’a gön­de­ril­di.

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len iftar ye­mek­le­ri­ne günde 3 bin ki­şi­ye yemek ve­ri­li­yor.

KUYAŞ Tür­ki­ye tem­sil­ci­le­rin­den Erhan Öz­tunç Güney Tür­kis­tan’daki soy­daş­la­rı­mız için ve­ri­len iftar ye­mek­le­ri hak­kın­da bir açık­la­ma yaptı.

Öz­tunç açık­la­ma­sın­da’3 bin kar­de­şi­mi­ze iftar için sıcak yemek ve ekmek ikram edil­di.
Biz yok­lu­ğun­da pay­la­şan bir fikir zen­gin­li­ği ha­re­ke­ti­yiz.
Bu ra­ma­zan in­şal­lah bir gü­zel­lik için­de kar­deş­le­ri­miz mü­ba­rek Ra­ma­zan ayını idrak ede­cek­ler.
Katkı sağ­la­yan, des­tek veren, Hiz­met­le­ri ile bu gü­zel­lik­le­re hayat bul­du­ran her­ke­se can­dan te­şek­kür­ler edi­yo­ruz.
İnşal­lah Ra­ma­zan bo­yun­ca iftar sof­ra­la­rı­mız hiç dur­ma­ya­cak­tır’ dedi.
KUYAŞ ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan 2021 Ra­ma­zan İftar prog­ra­mın­da Rah­met­li olan Türk dün­ya­sı bü­yük­le­ri­nin isim­le­ri ve­ril­di.
Kam­pan­ya­da mer­hum Kasım Ko­zi­noğ­lu, Rah­me­tul­lah Man­tı­ki, Murad Argun, Asur Peh­li­van, Azad­beg Ke­ri­mi, Ab­duk­ke­rim Mah­dum, Al­pas­lan Tür­keş, Rauf Denk­taş, Dün­dar Taşer, Ebul­feyz El­çi­bey, Bay Mirza Hayıt, Şev­ket Ça­kı­roğ­lu adına Turan Ça­kı­roğ­lu, İsmail ve Se­bi­ha Şeker aile­si adına olmak üzere iftar ik­ram­la­rı ger­çek­leş­ti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de Konut Satışlarında Yüzde 9,4 Oranında Artış

2021 Mart ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da ar­ta­rak 304’e yük­sel­di.

2021 yılı Mart ayın­da Tür­ki­ye’de sa­tı­lan konut sa­yı­sı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 ar­ta­rak 111 bin 241 olur­ken aynı dö­nem­de Doğu Ka­ra­de­niz’de de yüzde 2,8 ar­ta­rak 2 bin 593 oldu.
TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, 2021 Mart ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Trab­zon’da yüzde 20,1 ar­ta­rak 843’e, Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da ar­ta­rak 304’e yük­se­lir­ken, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 26,4 aza­la­rak 64’e, Art­vin’de yüzde 7,1 aza­la­rak 145’e, Ordu’da yüzde 5,7 aza­la­rak 764’e ve Gi­re­sun’da yüzde 3,5 aza­la­rak 473’e ge­ri­le­di.
Konut satış şe­kil­le­ri­ne göre ise Art­vin’de sa­tı­lan ko­nut­la­rın yüzde 33,1’si ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­tı­lan ko­nut­lar­dan Ordu’da yüzde 26,6’sı, Gi­re­sun’da yüzde 22,8’i, Rize’de yüzde 20,4’ü, Trab­zon’da yüzde 14,2’si ve Gü­müş­ha­ne’de yüzde 7,8’i ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ay­rı­ca aynı dö­nem­de Tür­ki­ye’de sa­tı­şı ya­pı­lan ko­nut­la­rın yüzde 30,0’ı ilk satış ola­rak ger­çek­le­şir­ken bu oran Gi­re­sun’da yüzde 49,5, Rize’de yüzde 47,0, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 45,3, Ordu’da yüzde 42,4, Art­vin’de yüzde 42,1 ve Trab­zon’da yüzde 28,1 ola­rak ger­çek­leş­ti.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Gol Oldu Yağdı

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, FT An­tal­yas­por’a konuk oldu. At­ma­ca İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo’nun (dk. 65) gol­le­ri ile altın de­ğe­rin­de 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, FT An­tal­yas­por’a konuk oldu. At­ma­ca İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo’nun (dk. 65) gol­le­ri ile altın de­ğe­rin­de 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı.
Maç­tan da­ki­ka­lar(ilk yarı)
3. da­ki­ka­da İsmail Köy­ba­şı’nın ceza yayı üze­rin­den sert şutu ağ­lar­la bu­luş­tu. 0-1

 1. da­ki­ka­da Bold­rin’in ceza sa­ha­sı dı­şın­dan sert şutu fi­le­le­re gitti. 0-2
 2. da­ki­ka­da Po­dols­ki’nin ceza alanı dı­şın­dan sert şutu ka­le­ci­de kaldı.
  1. da­ki­ka­da ceza alanı sağ çap­ra­zın­da ka­za­nı­lan ser­best vu­ruş­ta Eren Al­bay­rak’ın pe­nal­tı nok­ta­sı üze­ri­ne kes­ti­ği or­ta­da Vey­sel Sarı ka­fay­la meşin yu­var­la­ğı fi­le­le­re yol­la­dı. 1-2
   Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
  2. da­ki­ka­da Do­ğu­kan Sinik’in ceza alanı dı­şın­dan sert şu­tu­nu ka­le­ci son anda to­kat­la­ya­rak kor­ne­re çeldi.
  3. da­ki­ka­da Ab­dul­lah Durak’ın uzun pa­sın­da ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Sabo’nun şutu ağ­la­ra gitti. 1-3
 3. da­ki­ka­da Mic­ha­lak’ın sağ çiz­gi­den ceza alanı arka di­re­ğe or­ta­sın­da So­der­lund’un kafa vu­ru­şu ka­le­ci­de kaldı.
 4. da­ki­ka­da Hakan Öz­mert’in köşe vu­ru­şun­da ceza alanı için­de topla bu­lu­şan Naldo’nun kafa vu­ru­şu ağ­la­ra gitti. 2-3
  90+5. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ceza alanı içine giren Dos San­tos’un set şu­tu­nu ka­le­ci kor­ne­re çeldi.
  Stat: An­tal­ya
  Ha­kem­ler: Suat Ars­lan­bo­ğa xx, Er­dinç Se­zer­tam xx, Esat San­cak­tar xx
  FT An­tal­yas­por: Bof­fın x, Mert Yıl­maz x (Omar İmeri dk. 87 ?), Naldo xxx, Eren Al­bay­rak xx, Ali Eren İyican x (Ufuk Akyol dk. 58 x), Ba­ha­dır Öz­türk x (Hakan Öz­mert dk. 46 x), Vey­sel Sarı xx, Do­ğu­kan Sinik x, Amil­ton x, Ser­dar Gür­ler x (Or­gill dk.78 x), Po­dols­ki x
  Ye­dek­ler: Do­ğu­kan Özkan, Fer­hat Kap­lan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Mev­lüt­han Eke­lik, Fehmi Koç
  Tek­nik Di­rek­tör: Ersun Yanal
  Çay­kur Ri­zes­por: Tarık Çetin xx, Selim Ay xx, Talbi xx, İsmail Köy­ba­şı xxx, Do­ko­viç xx, Ba­i­ano xx, Sabo xxx (Dos San­tos dk. 82 ?), Bold­rin xxx (Mo­ro­zı­uk dk. 90+2 ?), Sa­mu­dio xx (Toft So­der­lund dk. 82 ?), Ab­dul­lah Durak xx (Yasin Peh­li­van dk. 66 x), Remy xx (Mic­ha­lak dk. 66 x)
  Ye­dek­ler: Can Cey­lan, Yasin Peh­li­van, Emir Di­la­ver, Onur Bulut, Meln­jak, Me­rı­ah
  Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun
  Gol: İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo (dk. 65) (Çay­kur Ri­zes­por) Vey­sel Sarı (dk. 32), Naldo (dk. 87) (FT An­tal­yas­por)
  Sarı kart­lar: Vey­sel Sarı, Po­dols­ki (FT An­tal­yas­por), Ba­i­ano, Yasin Peh­li­van (Çay­kur Ri­zes­por) (İA-TK-S)

Maçı Daha Çok İsteyen Çaykur Rizespor Galip Geldi!

FT An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ersun Yanal, Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta maçı daha çok is­te­yen ra­kip­le­ri­nin galip gel­di­ği­ni be­lirt­ti.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da FT An­tal­yas­por, sa­ha­sın­da ağır­la­dı­ğı Çay­kur Ri­zes­por’a 3-2 mağ­lup oldu. Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Yanal, geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta, ken­di­le­rin­den daha çok puana ih­ti­ya­cı olan ta­kı­mın maçı ka­zan­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Çok zorlu bir sezon ge­çir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Yanal, “Hafta içi ve hafta sonu oy­na­mak uzun yol­cu­luk­lar yap­mak he­pi­mi­zi ol­duk­ça yıp­rat­tı. Zorlu bir se­zo­nun son­la­rı­na doğru yak­laş­tık. Süre al­ma­yan oyun­cu­la­rı­mı­za süre ver­dik. Oyun ba­şın­da 2 uzak­tan şut ile mağ­lup baş­la­dık. Süre al­ma­yan oyun­cu­la­rın ve­rim­li­ği­ni düşük oldu. Daha sonra kont­ro­lü eli­mi­ze alıp yük­len­dik ama ka­za­na­ma­dık. Fır­sat bul­duk­ça genç oyun­cu­la­rı ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Önü­müz­de­ki hafta için­de sakat ve prob­le­mi olan oyun­cu­la­rı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la tam kad­ro­suy­la bir­lik­te ol­ma­ya da gay­ret ede­riz. Ekst­ra bir sezon bütün ta­kım­la­rın çok zor­lan­dı­ğı kadro de­rin­li­ği ol­ma­yan ta­kım­la­rın prob­lem ya­şa­dı­ğı bir sezon ola­rak ak­lı­mız­da ka­la­cak” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Bülent Hoca Takıma Öz Güven Aşıladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Selim Ay, Tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­la ta­kı­ma öz güven aşı­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Selim Ay, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki ant­ren­man ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligde son oy­na­nan Fra­port TAV An­tal­yas­por kar­şı­sın­da al­dık­la­rı 3-2’lik ga­li­bi­ye­tin ta­kı­mın mo­ra­li­ni yu­ka­rı çek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Takım ola­rak ka­li­te­li ol­duk­la­rı­nı ve bir hava ya­ka­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Selim Ay, “Bü­lent ho­ca­nın gel­me­si ile bizim en et­ki­li si­la­hı­mız gü­cü­müz, ener­ji­miz. Bü­lent hoca id­man­lar­da, maç­lar­dan ön­ce­ki ko­nuş­ma­la­rın­da ta­kı­ma öz güven aşı­la­dı. Gel­di­ği gün­den iti­ba­ren far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma­ya ça­lış­tı.” dedi. Selim Ay, bu du­ru­mun alı­nan so­nuç­lar­dan da gö­rü­le­bil­di­ği­ne işa­ret ede­rek, “Sa­de­ce ta­kı­mın sa­ha­da­ki mü­ca­de­le az­min­den değil, oy­na­yan oy­na­ma­yan, yö­ne­ti­min, tesis ça­lı­şan­la­rı­nın bile mo­ti­vas­yo­nu­nun art­tı­ğı­nı gö­re­bi­li­yo­ruz. Ta­kı­mın çok güzel ener­ji­si var. İnşal­lah emin adım­lar­la daha iyi yer­le­re iler­le­ye­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Ken­di­si için hiç bir zaman,”ça­lış­ma­dı” şek­lin­de bir söy­le­min du­yul­ma­ya­ca­ğı­na söz ver­di­ği­ni dile ge­ti­ren Selim Ay, şöyle devam etti:
“Te­ri­min son dam­la­sı­na kadar sa­va­şa­ca­ğım. Oy­na­ma­dı­ğım za­man­lar da oldu, hiç­bir zaman küs­me­dim, bı­rak­ma­dım. Oy­na­ma­dı­ğım za­man­lar, oy­na­mak için neler yap­mam ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­ne­rek ça­lı­şı­yo­rum. For­ma­yı kap­tık­tan sonra iyi de­ğer­len­dir­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. Oy­na­dı­ğım zaman elim­den ge­le­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­tin­de ola­ca­ğım.”

Haber Merkezi

Futbolcu Kardeşlerimizi Tek Tek Tebrik Ediyorum

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, An­tal­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan ligin alt sı­ra­la­rı­nın ateş çem­be­ri­ne dön­dü­ğü or­tam­da al­dık­la­rı 3 pu­anın çok de­ğer­li ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı FT An­tal­yas­por’u 3-2 mağ­lup etti.
Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Uygun, çok önem­li ta­kı­ma karşı 3 gol ata­rak galip gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Hafta içi ant­ren­man­lar­da ça­lış­tık­la­rı po­zis­yon­la­rı sa­ha­ya uy­gu­la­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Uygun, “Fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­zi tek tek teb­rik edi­yo­rum. Önü­müz­de zorlu maç­lar baş­lı­yor. Kon­yas­por, ar­dın­dan Genç­ler­bir­li­ği ve Be­şik­taş maç­la­rı­mız var.
Ligin alt sı­ra­la­rı­nın bir nevi ateş çem­be­ri ol­du­ğu or­tam­da al­dı­ğı­mız 3 puan çok önem­li. Önü­müz­de­ki maç­la­rı da ka­za­nıp ligde üst sı­ra­la­ra tır­man­ma­lı­yız. Lig­de­ki ye­ri­mi­zi per­çin­le­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu ya­pa­lım ki ge­lecek se­zo­nun plan­la­ma­sı­na baş­la­ya­bi­le­lim” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi