Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da An­tal­yas­por ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por, maç ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü. Genç ka­le­ci Tarık Çetin, ligde daha iyi so­nuç­la­ra imza ata­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Süper Lig’in 35. hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da 16 Nisan Cuma günü bugün saat 19.00’da An­tal­yas­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por ha­zır­lık­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde sür­dür­dü.
Ant­ren­man ön­ce­sin­de ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma yapan Ri­zes­por’un ba­şa­rı­lı genç ka­le­ci­si Tarık Çetin ta­kım­da iyi bir hava ol­du­ğu­nu ifade ede­rek “Bü­lent ho­ca­nın gel­me­siy­le bir­lik­te güzel bir ener­ji ya­ka­la­dık.
Takım tek­rar­dan bir hava ka­zan­dı di­ye­bi­li­rim.
2 ga­li­bi­yet ile bunu saha içe­ri­sin­de gös­ter­dik.
Ya­şa­dı­ğı­mız puan ka­yıp­la­rı­na ge­lir­sek, kolay maç­lar de­ğil­di ama daha iyi so­nuç­lar ala­bi­lir­dik.
Ca­mi­amız her zaman daha iyi so­nuç­la­rı hak edi­yor. Biz de bunun için bu­ra­da­yız.
Uma­rım An­tal­ya ma­çı­nın ar­dın­dan tek­rar­dan 3 puan alış­kan­lı­ğı­mı­za devam ede­bi­li­riz” dedi.


Haber Merkezi