ÇAYKURSPORLU GENÇ GÜREŞCİLER ANTALYA’DAN ŞAMPİYON OLARAK DÖNDÜLER

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan, 09-11 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da, An­tal­ya Kemer Be­le­di­ye Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 2021 Genç­ler Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­la­rı Milli Takım Kamp Kad­ro­su Be­lir­le­me seç­me­le­rin­de, 77 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Yük­sel SARIÇİÇEK ve 97 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Mus­ta­fa OLGUN ya­rış­ma­nın Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu bi­rin­ci­li­ği­ni elde et­ti­ler.

Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu, Gre­ko-Ro­men Güreş Genç­ler Milli takım seç­me­le­ri adı al­tın­da, An­tal­ya Kemer’de ger­çek­le­şen Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın ’da, Çay­kurs­por gü­reş­çi­le­rin­den 60 ki­lo­da Bekir ATEŞ ve 67 ki­lo­da Nihat KARA Tür­ki­ye üçün­cü­lü­ğü ba­şa­rı­sı elde et­ti­ler.
Çay­kurs­por’lu bir başka genç gü­reş­çi 55 ki­lo­da Mü­ca­hit TİRYAKI ise, Şam­pi­yo­na­nın be­şin­ci­si oldu.
Çay­kurs­por Genç­ler Güreş ta­kı­mı mü­sa­ba­ka­la­rı­nın so­nun­da takım ha­lin­de şam­pi­yo­na­nın bi­rin­ci­li­ği­ni elde eden en ba­şa­rı­lı takım ol­du­lar.
Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ve Çay­kurs­por Ku­lü­bü As Baş­ka­nı Mahir BİBE­ROĞ­LU, “Genç gü­reş­çi­le­ri­miz, ata spo­ru­muz bu mü­sa­ba­ka­lar­da or­ta­ya koy­muş ol­duk­la­rı ba­şa­rı­lı gü­reş­le­riy­le, elde etmiş ol­duk­la­rı bi­rin­ci­lik, üçün­cü­lük şam­pi­yon­luk­la­rıy­la, ül­ke­mi­ze, Rize’mize, Çay­kur’a ve ku­lü­bü­mü­ze gurur ya­şat­mış­lar­dır. Bu ba­şa­rı­da ku­lü­bü­mü­ze her daim ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ler­den do­la­yı, Çay­kurs­por Ku­lü­bü Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı sn. Yusuf Ziya ALİM’e ve yine görev gel­di­ği gün­den bu­gü­ne değin, Güreş spo­ru­na sağ­la­mış ol­du­ğu des­tek­ten do­la­yı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü sn.
Gür­han YIL­DIZ’a, şah­sım, Ant­re­nör­le­ri­miz ve spor­cu­la­rı­mız ola­rak şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI