Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­may­la Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı Mayıs ayına er­te­len­di.

Geç­ti­ği­miz sezon Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı ne­de­niy­le 15 Mart ta­ri­hin­den sonra oy­nan­ma­yan ve yeni se­zo­nun oy­nan­ma­sı için ay­lar­ca bek­le­ni­len Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı bir kez daha er­te­len­di.
Özel­lik­le Eylül ayın­dan iti­ba­ren Süper Lig başta olmak üzere diğer pro­fes­yo­nel lig­le­rin oy­nan­ma­sın­dan do­la­yı, se­zo­na baş­la­nıl­ma­sı­nı is­te­yen bin­ler­ce Ama­tör fut­bol­cu için Şubat ayı için­de müj­de­li haber ve­ril­miş ve 29 Mart ta­ri­hin­de de Böl­ge­sel Ama­tör Lig için grup ku­ra­la­rı çe­kil­miş­ti.
9 böl­ge­de 52 grup­ta top­lam 266 ta­kı­mın 17 Nisan ta­ri­hin­de baş­la­ma­sı plan­la­nan lig­le­ri, TFF Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­sı ile Mayıs ayı son haf­ta­sı­na er­te­len­di.
Kurul ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Yeni ted­bir­le­ri zo­run­lu kılan mev­cut sü­reç­te, gerek şart­la­rın el­ve­riş­li ol­ma­dı­ğı ge­rek­se 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mı­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu lig or­ga­ni­zas­yo­nu­nun yeni risk­ler ta­şı­dı­ğı ko­nu­sun­da Sağ­lık Ku­ru­lu görüş bir­li­ği­ne var­mış­tır.
Bu kap­sam­da, daha önce 17 Nisan’da baş­la­tıl­ma­sı plan­la­nan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’in sağ­lık şart­la­rı uygun ol­du­ğu tak­dir­de Mayıs ayı­nın son haf­ta­sı baş­la­tıl­ma­sı uygun bu­lun­muş­tur.” de­nil­di.


Haber Merkezi