Monthly Archives: Nisan 2021

Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları ertelendi

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­may­la Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı Mayıs ayına er­te­len­di.

Geç­ti­ği­miz sezon Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı ne­de­niy­le 15 Mart ta­ri­hin­den sonra oy­nan­ma­yan ve yeni se­zo­nun oy­nan­ma­sı için ay­lar­ca bek­le­ni­len Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı bir kez daha er­te­len­di.
Özel­lik­le Eylül ayın­dan iti­ba­ren Süper Lig başta olmak üzere diğer pro­fes­yo­nel lig­le­rin oy­nan­ma­sın­dan do­la­yı, se­zo­na baş­la­nıl­ma­sı­nı is­te­yen bin­ler­ce Ama­tör fut­bol­cu için Şubat ayı için­de müj­de­li haber ve­ril­miş ve 29 Mart ta­ri­hin­de de Böl­ge­sel Ama­tör Lig için grup ku­ra­la­rı çe­kil­miş­ti.
9 böl­ge­de 52 grup­ta top­lam 266 ta­kı­mın 17 Nisan ta­ri­hin­de baş­la­ma­sı plan­la­nan lig­le­ri, TFF Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­sı ile Mayıs ayı son haf­ta­sı­na er­te­len­di.
Kurul ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Yeni ted­bir­le­ri zo­run­lu kılan mev­cut sü­reç­te, gerek şart­la­rın el­ve­riş­li ol­ma­dı­ğı ge­rek­se 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mı­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu lig or­ga­ni­zas­yo­nu­nun yeni risk­ler ta­şı­dı­ğı ko­nu­sun­da Sağ­lık Ku­ru­lu görüş bir­li­ği­ne var­mış­tır.
Bu kap­sam­da, daha önce 17 Nisan’da baş­la­tıl­ma­sı plan­la­nan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’in sağ­lık şart­la­rı uygun ol­du­ğu tak­dir­de Mayıs ayı­nın son haf­ta­sı baş­la­tıl­ma­sı uygun bu­lun­muş­tur.” de­nil­di.


Haber Merkezi

ÇAYKURSPORLU GENÇ GÜREŞCİLER ANTALYA’DAN ŞAMPİYON OLARAK DÖNDÜLER

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan, 09-11 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da, An­tal­ya Kemer Be­le­di­ye Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 2021 Genç­ler Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­la­rı Milli Takım Kamp Kad­ro­su Be­lir­le­me seç­me­le­rin­de, 77 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Yük­sel SARIÇİÇEK ve 97 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Mus­ta­fa OLGUN ya­rış­ma­nın Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu bi­rin­ci­li­ği­ni elde et­ti­ler.

Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu, Gre­ko-Ro­men Güreş Genç­ler Milli takım seç­me­le­ri adı al­tın­da, An­tal­ya Kemer’de ger­çek­le­şen Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın ’da, Çay­kurs­por gü­reş­çi­le­rin­den 60 ki­lo­da Bekir ATEŞ ve 67 ki­lo­da Nihat KARA Tür­ki­ye üçün­cü­lü­ğü ba­şa­rı­sı elde et­ti­ler.
Çay­kurs­por’lu bir başka genç gü­reş­çi 55 ki­lo­da Mü­ca­hit TİRYAKI ise, Şam­pi­yo­na­nın be­şin­ci­si oldu.
Çay­kurs­por Genç­ler Güreş ta­kı­mı mü­sa­ba­ka­la­rı­nın so­nun­da takım ha­lin­de şam­pi­yo­na­nın bi­rin­ci­li­ği­ni elde eden en ba­şa­rı­lı takım ol­du­lar.
Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ve Çay­kurs­por Ku­lü­bü As Baş­ka­nı Mahir BİBE­ROĞ­LU, “Genç gü­reş­çi­le­ri­miz, ata spo­ru­muz bu mü­sa­ba­ka­lar­da or­ta­ya koy­muş ol­duk­la­rı ba­şa­rı­lı gü­reş­le­riy­le, elde etmiş ol­duk­la­rı bi­rin­ci­lik, üçün­cü­lük şam­pi­yon­luk­la­rıy­la, ül­ke­mi­ze, Rize’mize, Çay­kur’a ve ku­lü­bü­mü­ze gurur ya­şat­mış­lar­dır. Bu ba­şa­rı­da ku­lü­bü­mü­ze her daim ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ler­den do­la­yı, Çay­kurs­por Ku­lü­bü Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı sn. Yusuf Ziya ALİM’e ve yine görev gel­di­ği gün­den bu­gü­ne değin, Güreş spo­ru­na sağ­la­mış ol­du­ğu des­tek­ten do­la­yı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü sn.
Gür­han YIL­DIZ’a, şah­sım, Ant­re­nör­le­ri­miz ve spor­cu­la­rı­mız ola­rak şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Rizespor’un Başarılı Eldiveni Tarık Çetin: Daha İyi Sonuçlar Alabilirdik

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da An­tal­yas­por ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por, maç ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü. Genç ka­le­ci Tarık Çetin, ligde daha iyi so­nuç­la­ra imza ata­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Süper Lig’in 35. hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da 16 Nisan Cuma günü bugün saat 19.00’da An­tal­yas­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por ha­zır­lık­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde sür­dür­dü.
Ant­ren­man ön­ce­sin­de ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma yapan Ri­zes­por’un ba­şa­rı­lı genç ka­le­ci­si Tarık Çetin ta­kım­da iyi bir hava ol­du­ğu­nu ifade ede­rek “Bü­lent ho­ca­nın gel­me­siy­le bir­lik­te güzel bir ener­ji ya­ka­la­dık.
Takım tek­rar­dan bir hava ka­zan­dı di­ye­bi­li­rim.
2 ga­li­bi­yet ile bunu saha içe­ri­sin­de gös­ter­dik.
Ya­şa­dı­ğı­mız puan ka­yıp­la­rı­na ge­lir­sek, kolay maç­lar de­ğil­di ama daha iyi so­nuç­lar ala­bi­lir­dik.
Ca­mi­amız her zaman daha iyi so­nuç­la­rı hak edi­yor. Biz de bunun için bu­ra­da­yız.
Uma­rım An­tal­ya ma­çı­nın ar­dın­dan tek­rar­dan 3 puan alış­kan­lı­ğı­mı­za devam ede­bi­li­riz” dedi.


Haber Merkezi