TDV GÖNÜLLÜLERİ RAMAZAN ÖNCESİ İDLİB’E İYİLİK DAĞITMAYA GİTTİ

Rize İl Müf­tü­lü­ğü ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si, Su­ri­ye’nin İdlib böl­ge­sin­de­ki savaş mağ­du­ru aile­le­ri zi­ya­ret ede­rek ra­ma­zan ön­ce­si yüz­ler­ce aile­ye ve ki­şi­ye iyi­lik da­ğıt­tı.

Te­rör­den arın­dı­rı­lan gü­ven­li böl­ge­ler­de Baş­kan­lı­ğı­mız ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len din hiz­met­le­ri ve in­sa­ni yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni ya­kın­dan gör­mek ve ye­tim­ler­le bu­luş­mak ama­cıy­la Rize Müf­tü­lü­ğü Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Gö­nül­lü­le­ri, Su­ri­ye’nin İdlib şeh­ri­ne gi­de­rek savaş mağ­du­ru aile­ler­le bu­luş­tu.

İdlib’de şehit aile­le­ri ve yetim ço­cuk­lar­la bu­lu­şan 9 ki­şi­lik TDV gö­nül­lü­sü heyet, yetim kamp­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek zekât, sa­da­ka ve gıda ko­li­si da­ğıt­tı. Yetim ço­cuk­la­rı oyun­cak, çi­ko­la­ta ve çe­şit­li he­di­ye­ler­le se­vin­di­ren ekip, iyi­lik ma­ğa­za­sı­nı ge­ze­rek ana­oku­lu, Kur’an kursu ve İmam-Ha­tip Li­se­si öğ­ren­ci­le­riy­le bir araya geldi.
Yetim kamp­la­rın­da­ki ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, TDV gö­nül­lü­sü he­ye­ti se­vinç gös­te­ri­le­riy­le kar­şı­lar­ken, bir yetim ço­cu­ğun oku­du­ğu “Babam ne­re­de, annem ne­re­de, ba­ba­mı is­ti­yo­rum, an­ne­mi is­ti­yo­rum, ne olur bize sahip çıkın, ne olur bize an­ne-ba­ba olun ey Tür­ki­ye halkı” şiiri duygu dolu an­la­rın ya­şan­ma­sı­na ve­si­le oldu.

default


Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ta­ra­fın­dan ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­riy­le bu­gü­ne kadar İdlib’de yap­tı­rı­lan 53 iyi­lik ko­nu­tu­nu ye­rin­de gören gö­nül­lü heyet, böl­ge­de ya­pı­mı devam eden okul, cami ve yetim kampı gibi in­şa­at­lar hak­kın­da bölge so­rum­lu­la­rın­dan bilgi aldı.


İdlib dö­nü­şü, he­ye­ti kar­şı­la­yan Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI, “Katkı ve des­tek­le­rin­den do­la­yı ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­za ve tüm per­so­ne­li­mi­ze te­şek­kür edi­yor, iyi­lik to­hu­mu ekmek için savaş mağ­du­ru aile­le­ri zi­ya­ret eden ve yar­dım­la­rın da­ğı­tıl­ma­sın­da aktif rol alan TDV gö­nül­lü­sü eki­bi­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Bu ve­si­ley­le Mü­ba­rek ra­ma­zan ayı­nı­zı teb­rik edi­yo­rum.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı