STK BAŞKANLARI ÇAYKUR GENEL MÜDÜÜR YARDIMCILIĞINA ATANAN ERDİNÇ HATİNOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Rize’de bazı STK Baş­kan­la­rı son ka­rar­na­me ile ÇAY­KUR Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı­ma ata­nan Er­dinç Ha­ti­noğ­lu’na ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğün­de Sos­yal İşler Daire Baş­kan­lı­ğın­dan Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı­ma ata­nan Er­dinç Ha­ti­noğ­lu’nu zi­ya­ret eden STK Baş­kan­la­rı ha­yır­lı olsun, ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz, Er­dinç bey ku­rum­da ça­lı­şan, ku­ru­mu ya­kın­dan bilen yö­re­nin in­sa­nı gü­ven­di­ği­miz ar­ka­da­şı­mız­dır. Kad­ro­lar­da kan de­ği­şik­li­ği bazen iyi­dir. Bu gö­re­vin­de de ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz ve ba­şa­rı­lar di­le­riz’ de­di­ler.
ÇAY­KUR’daki zi­ya­ret­te Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut, Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Güven Aksoy ve ar­ka­daş­la­rı hazır bu­lun­du.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU