Tür­ki­ye’de ko­ro­na vi­rü­sü­nün (Ko­vid-19) en yay­gın ol­du­ğu böl­ge­ler­den biri olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de 57 bin 593 bi­rin­ci doz, 41 bin 235 ikin­ci doz olmak üzere 98 bin 828 doz aşı uy­gu­lan­dı.

Tür­ki­ye’de ko­ro­na vi­rü­sü­nün (Ko­vid-19) en yay­gın ol­du­ğu böl­ge­ler­den biri olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pı­lır­ken; Rize’de 57 bin 593 bi­rin­ci doz, 41 bin 235 ikin­ci doz olmak üzere 98 bin 828 doz aşı uy­gu­lan­dı.
Ko­vid-19’un mu­tas­yo­na uğ­ra­ma­sı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’de vi­rü­sün ya­yı­lım hızı, Sam­sun başta olmak üzere tüm Ka­ra­de­niz’de ol­duk­ça et­ki­li oldu. Ko­vid-19 risk ha­ri­ta­sı­nın açık­lan­dı­ğı ilk gün­den bu za­ma­na Sam­sun nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sın­da başı çe­ker­ken, Ordu ve Sinop gibi iller de Sam­sun’u takip ede­rek çok yük­sek risk­li iller ara­sın­da yer aldı. Nor­mal­leş­me adım­la­rı­na katkı sağ­la­ma­sı ve vi­rü­sün ya­yı­lım hı­zı­nın dü­şü­rül­me­si için baş­la­tı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde şim­di­ye kadar 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’deki 18 ilde 2 mil­yon 402 bin doz­dan fazla aşı ya­pıl­dı
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı. Sam­sun’da 223 bin 326 bi­rin­ci doz, 155 bin 177 ikin­ci doz olmak üzere 378 bin 503 doz aşı uy­gu­lan­dı. Art­vin’de 33 bin 525 bi­rin­ci doz, 24 bin 802 ikin­ci doz olmak üzere 58 bin 327 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de 57 bin 593 bi­rin­ci doz, 41 bin 235 ikin­ci doz olmak üzere 98 bin 828 doz aşı uy­gu­lan­dı. Trab­zon’da 142 bin 224 bi­rin­ci doz, 101 bin 499 ikin­ci doz olmak üzere 243 bin 723 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bay­burt’ta 9 bin 208 birin­ci doz, 6 bin 292 ikin­ci doz olmak üzere 15 bin 500 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gü­müş­ha­ne’de 17 bin 925 bi­rin­ci doz, 12 bin 219 ikin­ci doz olmak üzere 30 bin 144 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gi­re­sun’da 95 bin 816 bi­rin­ci doz, 68 bin 442 ikin­ci doz olmak üzere 164 bin 258 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ordu’da 138 bin 184 bi­rin­ci doz, 97 bin 28 ikin­ci doz olmak üzere 235 bin 212 doz aşı uy­gu­lan­dı. Tokat’ta 104 bin 873 bi­rin­ci doz, 76 bi­n­126 ikin­ci doz olmak üzere 180 bin 999 doz aşı uy­gu­lan­dı. Amas­ya’da 67 bin 569 bi­rin­ci doz, 49 bin 711 ikin­ci doz olmak üzere 117 bin 280 doz aşı uy­gu­lan­dı. Çorum’da 93 bin 194 bi­rin­ci doz, 67 bin 981 ikin­ci doz olmak üzere 161 bin 175 doz aşı uy­gu­lan­dı. Sinop’ta 47 bin 551 bi­rin­ci doz, 33 bin 207 ikin­ci doz olmak üzere 80 bin 758 doz aşı uy­gu­lan­dı. Kas­ta­mo­nu’da 77 bin 195 bi­rin­ci doz, 53 bin 679 ikin­ci doz olmak üzere 130 bin 874 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ka­ra­bük’te 41 bin 619 bi­rin­ci doz, 29 bin 795 ikin­ci doz olmak üzere 71 bin 414 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bar­tın’da 36 bin 932 bi­rin­ci doz, 26 bin 71 ikin­ci doz olmak üzere 63 bin 3 doz
aşı uy­gu­lan­dı. Bolu’da 57 bin 858 bi

­rin­ci doz, 43 bin 412 ikin­ci doz olmak üzere 101 bin 270 doz aşı uy­gu­lan­dı. Zon­gul­dak’ta 104 bin 134 bi­rin­ci doz, 73 bin 198 ikin­ci doz olmak üzere 177 bin 332 doz aşı uy­gu­lan­dı. Düzce’de 54 bin 950 bi­rin­ci doz, 38 bin 750 ikin­ci doz olmak üzere 93 bin 700 doz aşı uy­gu­lan­dı.
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde böy­le­ce 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pıl­mış oldu. 10 Nisan 2021 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 10 mil­yon 855 bin 123 bi­rin­ci doz, 7 mil­yon 575 bin 795 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 18 mil­yon 430 bin 918 doz aşı uy­gu­lan­mış oldu. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 10 mil­yon 855 bin 123 bi­rin­ci doz aşı­nın 1 mil­yon 403 bin 676’sı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde uy­gu­lan­dı. Aynı za­man­da Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 7 mil­yon 575 bin 795 ikin­ci doz aşı­nın 998 bin 624 dozu da Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı. Öte yan­dan Tür­ki­ye ge­ne­lin­de uy­gu­la­nan 18 mil­yon 430 bin 918 doz aşı­dan 2 mil­yon 402 bin 300 dozu yine Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı.


Haber-Merkezi