Ramazan’da aşılama hizmeti devam edecek

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca aşı tra­fi­ğin­de ak­sa­ma ya­şan­ma­ma­sı için tüm ted­bir­le­ri­ni aldı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca mesai sa­at­le­rin­de ve if­tar­dan sonra aşı­la­ma iş­lem­le­ri­nin devam edi­le­ce­ği­ni ve bu an­lam­da tüm sağ­lık te­sis­le­ri­miz­de ge­rek­li ön­lem­le­ri al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Tepe, “60 yaş ve üzeri vatan­daş­la­rı­mız ile Ba­kan­lı­ğı­mız­ca aşı hakkı ta­nım­la­nan diğer va­tan­daş­la­rı­mız mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ran­de­vu­su­nu ala­rak bağlı ol­duk­la­rı aile he­kim­lik­le­rin­de, ay­rı­ca ran­de­vu ala­ma­yan­lar ise top­lum sağ­lı­ğı mer­ke­zin­de aşı­la­rı­nı ola­bi­le­cek­tir. İftar­dan sonra ise aşı­la­ma yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız has­ta­ne­le­ri­mi­ze baş­vu­ra­rak saat 20.00 ile 23.00 ara­sın­da aşı­la­rı­nı ran­de­vu­suz bir şe­kil­de yap­tı­ra­bi­le­cek­ler­dir.” dedi.
Bi­on­tech aşısı olmak is­te­yen­ler va­tan­daş­la­rı­mı­zın ran­de­vu almak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Tepe, “Bu aşı­mız sa­de­ce Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si ya­pıl­mak­ta olup, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ran­de­vu ile baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 kadar aşı ola­bi­le­cek­ler­dir.” diye be­lirt­ti.
Rize’de şim­di­ye kadar 101 bin 563 doz aşı ya­pıl­dı­ğı­nı ifade eden Tepe, “Ra­ma­zan’da aşı yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za ko­lay­lık sağ­la­ma adına ge­rek­li ted­bir­le­ri alın­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, aşı hakkı ta­nım­la­nan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı da aşı ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI