“PANDEMİ SÜREÇİ ÇAYIMIZIN KALİTESİNİ’DE VE TÜKETİMİNİ’DE ARTIRMIŞ OLDU”

Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya ALİM;

“PANDEMİ SÜREÇİ ÇAYIMIZIN KALİTESİNİ’DE VE TÜKETİMİNİ’DE ARTIRMIŞ OLDU”

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Pan­de­mi bo­yun­ca çayın hem ka­li­te­sin­de hem de tü­ke­ti­min­de ki ar­tış­la­rın önem­li oran­da satış ra­kam­la­rı­na yan­sı­dı­ğı­nı, bu ve­rim­li yan­sı­ma­nın in­şal­lah 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı bo­yun­ca da devam ede­ce­ği­ni ifade etti.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Kurul Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM;
“Ül­ke­miz­de ilk ola­rak 2020 yılı Mart ayın­da gö­rü­len ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı has­ta­lı­ğı tüm hal­kı­mı­zı, kurum ve iş­let­me­le­ri önem­li oran­da et­ki­le­di­ği gibi, Çay­kur ola­rak biz­le­ri de ter türlü ted­bir­le­ri vak­tin­de alın­ma­ya mec­bur et­miş­tir.
Ancak çayda hasat dö­ne­min­de ol­ma­ma­mız, üre­tim ön­ce­si ku­rum­sal im­kân­la­rı­mız­la üre­tim ha­zır­lık­la­rı yap­tı­ğı­mız bir dönme denk gel­me­si te­şek­kü­lü­müz için bir şans ol­muş­tur.
Bu sü­reç­te ku­ru­mu­muz pan­de­mi­nin olum­suz şok et­ki­le­ri­ni ya­şa­ma­mış­tır.
Yak­la­şan 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­mız bo­yun­ca devam eden sal­gı­na karşı her türlü ted­bir ve ku­ral­la­rı ti­tiz­lik­le uy­gu­lan­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.
Gecen yılın baş­la­rın­da sal­gı­nın çı­kı­şı ile çay se­zo­nu açı­lı­şı­na kalan iki aylık süre içe­ri­sin­de dev­le­ti­mi­zin il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın yön­len­dir­me­le­ri­ne uygun ola­rak al­dı­ğı­mız ko­ru­yu­cu, ön­le­yi­ci ted­bir­ler­le ve eylem plan­la­rı­mı­za uygun ça­lış­ma­la­rı­mız­la ne­re­dey­se pan­de­mi kay­nak­lı so­ru­nun ya­şan­ma­dı­ğı bir çay se­zo­nu ya­şan­mış­tır.
2020 ön­ce­si son iki yılın or­ta­la­ma alım mik­tar­la­rı olan 700 bin ton­la­rın üze­rin­de ger­çek­le­şen yaş çay mu­ba­ya­ası­nın da üze­ri­ne çı­kı­la­rak pan­de­mi yı­lın­da Çay­kur ta­ra­fın­dan 752 bin ton yaş çay alımı ya­pıl­mış­tır.
İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun be­lir­le­di­ği çer­çe­ve ku­ral­lar pa­ra­le­lin­de ha­zır­la­dı­ğı­mız Acil Durum Eylem Planı doğ­rul­tu­sun­da;
Çay Alım yeri üre­ti­ci­le­ri­nin bir­bi­riy­le ola­bi­lecek te­ma­sı en aza in­dir­mek için; müs­tah­sil­le­ri­mi­zin çay­la­rı­nı ran­de­vu­lu ola­rak alım yer­le­ri­ne ge­tir­me­le­ri­ni sağ­la­dık, Müs­tah­sil­le­ri­mi­zin mas­ke­siz alım yer­le­ri­ne gel­me­me­si için ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı nok­ta­sın­da ya­zı­lı afiş, açık ilan ve sms bil­gi­len­dir­me­ler ya­pıl­dı.
Çay alım yer­le­rin­de sos­yal me­sa­fe­nin mut­la­ka ko­run­ma­sı için çay tar­tım ve araç yük­le­me aşa­ma­la­rın­da sos­yal me­sa­fe­nin sağ­lan­ma­sı­na dönük dü­zen­le­me­le­ri vak­tin­de yap­tık.
Alım yer­le­rin­de de­zen­fek­tan bu­lun­du­rul­ma­sı ve bu alan­da ça­lı­şan­la­rın bez­le­ri ta­şı­ma­dan önce el­le­ri­ni de­zen­fek­te et­me­le­ri için ge­rek­li ted­bir­le­ri aldık.
Alım yeri ça­lı­şan­la­rı­nın el­le­ri­ni sık sık sa­bun­la yı­ka­ma­sı veya el de­zen­fek­ta­nı ile el­le­ri­ni de­zen­fek­te et­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak dü­ze­nek­ler oluş­tur­duk.
Alım yer­le­rin­de pan­de­miy­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da be­lir­le­nen temel bil­gi­len­dir­me­ler için ge­rek­li uyarı ve bil­gi­len­dir­me afiş­le­ri asıl­dı, 65 yaş üstü ve risk gru­bun­da bu­lu­nan müs­tah­sil­le­rin alım yer­le­ri­ne gel­me­me­si için ge­rek­li uya­rı­lar­da bu­lu­nu­la­rak ça­lı­şan­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la ta­ki­bi­ni yap­tır­dık.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı ALİM;
“Çay fab­ri­ka­la­rın­da ne tür Pan­de­mi­nin gö­rül­dü­ğü ilk gün­ler­de yaş çay iş­le­me fab­ri­ka­la­rı­mız­da üre­ti­min ol­ma­ma­sı bizim açı­mız­dan ge­rek­li ha­zır­lık­la­rı ya­pa­bil­me­miz açı­sın­dan yine bir fır­sat ol­muş­tur.
Te­şek­kül ola­rak biz­ler de bu sü­re­yi de­ğer­len­di­re­rek alım yer­le­ri­miz için ol­du­ğu gibi, İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun be­lir­le­di­ği çer­çe­ve ku­ral­lar doğ­rul­tu­sun­da iş­let­me­le­ri­miz için ha­zır­la­dı­ğı­mız Acil Durum Eylem Pla­nı­nı uy­gu­la­ma­ya koy­duk.
Tüm dün­ya­ya ve ül­ke­mi­ze bir yılı aş­kın­dır önem­li maddi ve ma­ne­vi za­rar­lar ver­me­ye devam eden pan­de­mi­nin ça­yı­mı­za fay­da­sı ülke ge­ne­lin­de başta büyük şeh­ri­ler olmak üzere kuru çay sa­tı­şı tü­ke­ti­min­de önem­li artış yüz­de­le­ri elde etmiş ol­ma­ya devam edi­yo­ruz.
Dün­ya­da sudan sonra en fazla tü­ke­ti­len gıda olan çay, şart­lar ne olur­sa olsun bir şe­kil­de insan ha­ya­tın­da kal­ma­ya devam edi­yor. Bütün dün­ya­da ka­pan­ma­nın, kı­sıt­la­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı bir sü­reç­te bile; in­san­lar ev­le­rin­de, kendi or­tam­la­rın­da ve kı­sıt­lı açık olan iş yer­le­rin­de çay iç­me­ye devam et­ti­ler.
Çay içim me­kân­la­rı­nın, iş yer­le­ri­nin ka­pan­dı­ğı, toplu ak­ti­vi­te­le­rin kı­sıt­lan­dı­ğı veya ya­sak­la­dı­ğı bir dönem ol­ma­sı­na rağ­men tü­ke­ti­ci­le­ri­miz bu­lun­duk­la­rı kendi özel or­tam­la­rın­da çay iç­me­yi hiç ihmal et­me­di­ler.
Sizin de bah­set­ti­ği­niz gibi çay tü­ke­ti­min­de­ki ar­tış­la­rı des­tek­le­yen reel veri an­la­mın­da geç­ti­ği­miz yıla göre daha fazla çay sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­miş du­rum­da­yız.
Dü­zen­li ola­rak ya­pı­lan saha, raf ve tü­ke­ti­ci ter­cih­le­ri­nin iz­len­di­ği ba­ğım­sız ku­ru­luş­la­rın açık­la­dı­ğı ve­ri­le­re göre; kuru çay sek­tö­rü sa­de­ce 2020 yı­lın­da % 2,9 ora­nın­da bü­yü­müş ve bu bü­yü­me­nin % 2,6’sı Çay­kur’a ait­tir.
Do­la­yı­sıy­la bu­ra­dan çay tü­ke­ti­mi­nin pan­de­mi sü­re­cin­de olum­suz ma­na­da et­ki­len­me­di­ği, bi­la­kis bü­yü­me­nin ya­şan­dı­ğı so­nu­cu­nu çık­mak­ta­dır.
Bu ve­si­ley­le yak­la­şan 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı­nın şimdi den üre­ti­ci­le­ri­mi­ze, bölge hal­kı­mı­za ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni, has­ta­lık­lar­dan uzak, sağ­lık, huzur ve be­re­ket içe­ri­sin­de geç­me­si­ni Allah’tan niyaz edi­yo­rum. ”dedi.

Kay­nak: RTB Der­gi­si
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI