HOŞ GELDİN RAMAZAN

Ra­ma­zan ayı mü­ba­rek bir aydır. Al­la­hü tela, size Ra­ma­zan oru­cu­nu farz kıldı O ayda rah­met ka­pı­la­rı açı­lır, Ce­hen­nem ka­pı­la­rı ka­pa­nır, şey­tan­lar bağ­la­nır O ayda bir gece var­dır ki, bin aydan daha kıy­met­li­dir. O ge­ce­nin [Kadir ge­ce­si­nin] hay­rın­dan mah­rum kalan, her ha­yır­dan mah­rum kal­mış sa­yı­lır. [Nesai]
Ra­ma­zan ayı ge­lin­ce, Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kö­tü­lük­ler­den el çek denir. [Nesai]
Ra­ma­zan be­re­ket ayı­dır Allah bu ayda, gü­nah­la­rı ba­ğış­lar, du­ala­rı kabul eder. [Ta­be­ra­ni]
Ra­ma­zan ge­lin­ce, Al­la­hü teâlâ me­lek­le­re, mü­min­le­re is­tiğ­far et­me­le­ri­ni em­re­der. [Dey­le­mi]
Farz namaz, son­ra­ki na­ma­za kadar; Cuma, son­ra­ki Cu­ma­ya kadar; Ra­ma­zan ayı, son­ra­ki Ra­ma­za­na kadar olan gü­nah­la­ra ke­fa­ret olur. [Ta­be­ra­ni]
Peş peşe üç gün oruç tu­ta­bi­le­nin, Ra­ma­zan oru­cu­nu tut­ma­sı ge­re­kir. [Ebu Nuaym]
Bu aya Ra­ma­zan den­me­si­nin se­be­bi, gü­nah­la­rı yakıp erit­ti­ği için­dir. [İMan­sur]
Ra­ma­za­nın başı rah­met, or­ta­sı mağ­fi­ret, sonu ise, Ce­hen­nem­den kur­tu­luş­tur. [İEbid­dün­ya]
İslam, ke­li­me-i şa­ha­det ge­tir­mek, namaz kıl­mak, zekât ver­mek, Ra­ma­zan oru­cu­nu tut­mak ve hac­cet­mek­tir. [Müs­lim]
Al­la­hü te­âlâ­nın, göz­le­rin gör­me­di­ği, ku­lak­la­rın işit­me­di­ği ve hiç kim­se­nin ha­ya­li­ne bile gel­me­yen nimet dolu sof­ra­sı, ancak oruç­lu­lar için­dir. [Ta­be­ra­ni]
İmam-ı Rab­ba­ni haz­ret­le­ri de bu­yu­ru­yor ki:
Mü­ba­rek Ra­ma­zan ayı, çok şe­ref­li­dir Bu ayda ya­pı­lan, na­fi­le namaz, zikir, sa­da­ka ve bütün na­fi­le iba­det­le­re ve­ri­len sevap, başka ay­lar­da ya­pı­lan farz­lar gi­bi­dir. Bu ayda ya­pı­lan bir farz, başka ay­lar­da ya­pı­lan yet­miş farz gi­bi­dir. Bu ayda bir oruç­lu­ya iftar ve­re­nin gü­nah­la­rı af­fo­lur Ce­hen­nem­den azat olur O oruç­lu­nun se­va­bı kadar, ay­rı­ca buna da sevap ve­ri­lir O oruç­lu­nun se­va­bı hiç azal­maz.
Bu ayda, emri al­tın­da bu­lu­nan­la­rın, iş­le­ri­ni ha­fif­le­ten, on­la­rın iba­det et­me­le­ri­ne ko­lay­lık gös­te­ren âmir­ler de af­fo­lur, ce­hen­nem­den azat olur. Ra­ma­zan-ı şerif ayın­da, Re­su­lul­lah, esir­le­ri azat eder, her is­te­ni­len şeyi ve­rir­di. Bu ayda iba­det ve iyi iş ya­pa­bi­len­le­re, bütün sene bu iş­le­ri yap­mak nasip olur
Bu aya say­gı­sız­lık ede­nin, günah iş­le­ye­nin bütün se­ne­si, günah iş­le­mek­le geçer.
Bu ayı fır­sat bil­me­li, elden gel­di­ği kadar iba­det et­me­li­dir Al­la­hü te­âlâ­nın razı ol­du­ğu iş­le­ri yap­ma­lı­dır Bu ayı, ahi­re­ti ka­zan­mak için fır­sat bil­me­li­dir.
Ku­ran-ı kerim Ra­ma­zan­da indi Kadir ge­ce­si bu ay­da­dır Ra­ma­zan-ı şe­rif­te if­ta­rı erken yap­mak, sa­hu­ru geç yap­mak sün­net­tir Re­su­lul­lah bu iki sün­ne­ti yap­ma­ya çok önem ve­rir­di.
İftar­da acele etmek ve sa­hu­ru ge­cik­tir­mek, belki in­sa­nın ac­zi­ni, yiyip iç­me­ye ve do­la­yı­sıy­la her şeye muh­taç ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. İbadet etmek de zaten bu de­mek­tir.
Hurma ile iftar etmek sün­net­tir. Bu ayda, her gece, Ce­hen­ne­me gir­me­si ge­re­ken, bin­ler­ce Müs­lü­man af­fo­lur, azat olur.
Bu ayda, Cen­net ka­pı­la­rı açı­lır Ce­hen­nem ka­pı­la­rı ka­pa­nır Şey­tan­lar, zin­cir­le­re bağ­la­nır. Rah­met ka­pı­la­rı açı­lır. Al­la­hü tela, bu mü­ba­rek ayda Onun şa­nı­na ya­kı­şa­cak, kul­luk yap­ma­yı ve Rab­bi­mi­zin razı ol­du­ğu, be­ğen­di­ği yolda bu­lun­ma­yı, he­pi­mi­ze nasip ey­le­sin!
Açık­tan oruç yiyen, bu aya hür­met et­me­miş olur. Namaz kıl­ma­ya­nın da, oruç tut­ma­sı ve ha­ram­lar­dan ka­çın­ma­sı ge­re­kir. Bun­la­rın orucu kabul olur ve iman­la­rı ol­du­ğu an­la­şı­lır.
Ra­ma­zan­da oruç tut­mak hak­kın­da­ki ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­ru­lu­yor ki:
Ra­ma­zan orucu farz, te­ra­vih na­ma­zı ise sün­net­tir Bu ayda oruç tutup, ge­ce­le­ri­ni de iba­det­le ge­çi­re­nin gü­nah­la­rı af­fo­lur. [Nesai] Ra­ma­zan oru­cu­nu farz bilip, sevap bek­le­ye­rek oruç tu­ta­nın gü­nah­la­rı af­fo­lur. [Bu­ha­ri] Ra­ma­zan oru­cu­nu tutup ölen mümin, Cen­ne­te girer. [Dey­le­mi]
Ra­ma­zan be­re­ket ayı­dır Allah bu ayda, gü­nah­la­rı ba­ğış­lar, du­ala­rı kabul eder. Bu ayın hak­kı­nı gö­ze­tin! Ancak Ce­hen­ne­me gi­decek olan, bu ayda rah­met­ten mah­rum kalır. [Ta­be­ra­ni]
Ra­ma­zan ayın­da aile­ni­zin na­fa­ka­sı­nı geniş tutun! Bu ayda ya­pı­lan har­ca­ma, Allah yo­lun­da ya­pı­lan har­ca­ma gibi se­vap­tır. [İbni Ebid­dün­ya] Oruç­lu­nun sus­ma­sı tes­bih, uy­ku­su iba­det, duası mak­bul, ameli de çok se­vap­tır. [Dey­le­mi] Oruç­lu iken çir­kin ko­nuş­ma­yın! Bi­ri­si size sa­ta­şır­sa, Ben oruç­lu­yum deyin! [Bu­ha­ri] Ra­ma­zan-ı şe­rif­te, oruç tut­mak çok se­vap­tır.
Özür­süz oruç tut­ma­mak büyük gü­nah­tır Ha­dis-i şe­rif­te, Özür­süz, Ra­ma­zan­da bir gün oruç tut­ma­yan, bunun ye­ri­ne bütün yıl boyu oruç tutsa, Ra­ma­zan­da­ki o bir günkü se­va­ba ka­vu­şa­maz) bu­yu­rul­du. (Tir­mi­zi) Ra­ma­zan şerif ayı­nız mü­ba­rek olsun.


Kay­nak: İslami Yaşam.