Hak­kâ­ri’de ilk kez Rize Gün­le­ri prog­ra­mı ya­pı­la­cak. 03 -12 Mayıs ta­rih­le­rin­de Hak­kâ­ri Va­li­li­ği­nin des­te­ğiy­le dü­zen­le­necek olan 1’inci Rize Gün­le­ri için geri sayım baş­la­dı.

Hak­kâ­ri Va­li­li­ği’nin hi­ma­ye­le­rin­de Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği­nin or­ga­ni­ze et­ti­ği 1. Rize ta­nı­tım gün­le­ri ha­zır­lık­la­rı tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Bu yıl Hak­kâ­ri mey­da­nın­da dü­zen­le­necek ve 9 gün sü­recek olan ta­nı­tım gün­le­ri­ne sa­yı­lı gün­ler kaldı. Hak­kâ­ri’de Rize Ta­nı­tım Gün­le­ri ha­zır­lık­la­rı­na Vali İdris Ak­bı­yık ta­ra­fın­dan start ve­ril­di.
Hak­kâ­ri Va­li­li­ğin­de AKES-DER Yö­ne­ti­mi­ni kabul eden Hak­kâ­ri Va­li­si İdris Ak­bı­yık, AKES-DER yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan su­nu­mu iz­le­di. Ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nı baş­la­tan Vali İdris Ak­bı­yık AKES-DER Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu ve yö­ne­ti­mi ile görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Mer­ke­zi Rize’de bu­lu­nan Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu, Hak­kâ­ri’de dü­zen­le­necek olan Rize Gün­le­ri et­kin­li­ği­nin Rize adına güzel gün­le­rin ya­şan­ma­sı­na ve­si­le ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu yıl or­ga­ni­zas­yo­nu Va­li­li­ğin hi­ma­ye­le­rin­de Hak­kâ­ri Mey­da­nın­da 03 -12 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni ifade eden Kan­sı­zoğ­lu,“Ovit tü­ne­li, Zil Kale, çay tar­la­sı, kemer köp­rü­sü ve bakır ma­de­niy­le adeta Rize’yi Hak­kâ­ri’de can­lan­dı­ra­ca­ğız. Ba­şa­rı­lı bir et­kin­lik dü­zen­le­me ça­ba­sın­da­yız.
Rize Gün­le­ri­nin ba­şa­rı­sı Ri­ze­li­le­rin ba­şa­rı­sı ola­cak­tır. Bu dev or­ga­ni­zas­yo­na tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi bek­li­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU