DOÇENT OLDULAR

Üni­ver­si­te­mi­zin çe­şit­li bi­rim­le­rin­de görev yapan 4 öğ­re­tim üyesi gir­miş ol­duk­la­rı Do­çent­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek Do­çent oldu.

Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Şenol Bay­rak­tar ile Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Dr. Öğ­re­tim Üyesi Ersen Be­yat­lı, Eği­tim Fa­kül­te­si Bil­gi­sa­yar ve Öğ­re­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Bö­lü­mü Dr. Öğr. Hü­se­yin Tolu, İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü Dr. Öğ­re­tim Üyesi Seven Er­do­ğan gir­dik­le­ri sı­na­vı ba­şa­ra­rak Do­çent un­va­nı al­ma­ya hak ka­zan­dı.
Öğ­re­tim Üye­le­ri­mi­zi gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yor, almış ol­duk­la­rı un­van­la­rın önce ken­di­le­ri ve Üni­ver­si­te­miz için sonra da yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN