Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan ‘’81 ilde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da her açı­lan yeni ma­ğa­za ile marka de­ğe­ri­ni bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yan Çay­kur’da Çan­ka­ya/An­ka­ra’da hiz­met ver­me­si plan­la­nan satış ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı için gün sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan ‘’81 ilde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da her açı­lan yeni ma­ğa­za ile marka de­ğe­ri­ni bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yan Çay­kur’da Çan­ka­ya/An­ka­ra’da hiz­met ver­me­si plan­la­nan satış ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı için gün sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı. Çay­kur bir yan­dan yak­la­şan yaş çay se­zo­nu­na ha­zır­la­nır­ken, diğer yan­dan da 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı slo­ga­nı ile yola çık­tı­ğı, çay tir­ya­ki­le­ri­nin 90’dan fazla çeşit ürü­nün tek çatı al­tın­da bu­la­bi­le­ce­ği, Çay­kur’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü satın ala­bi­le­ce­ği güzel bir kon­sept sunan Çay Satış Ma­ğa­za­la­rı­nı birer birer hiz­me­te su­nu­yor. Daha önce Rize/Mer­kez, Gi­re­sun/Ti­re­bo­lu, Art­vin/Ke­mal­pa­şa, Rize/Taş­lı­de­re, Er­zu­rum ve İstan­bul’da 6 ma­ğa­za­yı fa­ali­ye­te ge­çi­ren Çay­kur, 7.​sini Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de An­ka­ra’nın Çan­ka­ya il­çe­sin­de hiz­me­te sun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’in her fır­sat­ta dile ge­tir­di­ği ve ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­di­ği 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı pro­je­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de her ilde ma­ğa­za açmak için yer tes­pit ve fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği bil­gi­si alın­dı.

Haber Merkezi