Monthly Archives: Nisan 2021

GÜNÜN TARİHİN’DE MİMAR SİNAN

Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğup, 9 Nisan 1588’de İstanbul’da vefat etti. Küçük yaşta İstanbul’a gelip tahsilini tamamladı ve orduya katıldı. Çaldıran, Mısır, Tebriz, Bağdat’ta Rodos ve Belgrad’ın fetihlerinde bulundu. Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana’ya kadar birçok yer gezdi. Sonra baş mimar olarak vazifeye getirildi. Mimarlık dönemine âit bilinen eserleri: 84 câmi, 53 mescit, 56 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 suyolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen, 48 hamam… Hiçbir eseri diğer eserine benzemedi. En büyük eserleri, Süleymaniye ve Selimiye Câmileridir.

Türk, mimar. Dünyanın en büyük yapı sanatçılarından biridir. Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu, 17 Temmuz 1588’de İstanbul’da öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Ailesine ve yaşamına ilişkin kimi zaman yetersiz ve çelişkili bilgiler, çağdaşı Sâi Mustafa Çelebi’nin onun ağzından yazdıklarına, mimarbaşı olduğu dönemden kalan yazışmalara, kendi vakfiyesine ve yazarı bilinmeyen belge ve kitaplara dayanmaktadır.

Kaynaklara göre Sinan, I. Selim (Yavuz) padişah olduktan sonra başlatılan ve Rumeli’de olduğu gibi Anadolu’dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama uyarınca 1512’de devşirilerek İstanbul’a getirildi. Orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı’na verildi, 1514’te Çaldıran Savaşı’nda 1516-1520 arasında da Mısır seferlerinde bulundu. İstanbul’a dönünce Yeniçeri Ocağı’na alındı.

I. Süleyman (Kanuni) döneminde 1521’de Belgrad, 1522’de Rodos seferlerine katıldı, subaylığa yükseldi. 1526’da katıldığı Mohaç seferinden sonra zemberekçibaşı (başteknisyen) oldu. 1529’da Viyana, 1529-1532 arasında Alman, 1532-1535 arasında da Irak, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı. Bu son sefer sırasında Van Gölü’nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması üzerine kendisine haseki unvanı verildi. 1536’da Pulya (Puglia) seferlerine katıldı. 1538’de yer aldığı Karabuğdan (Moldovya) seferi sırasında Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne çekti. Bir yıl sonra mimar Acem Ali’nin ölümü üzerine onun yerine sermimaran-ı hassa (saray baş mimarı) oldu. Günümüzdeki bayındırlık bakanlığına eş düşen bu görevi ölümüne değin sürdürdü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Ramazan’da aşılama hizmeti devam edecek

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca aşı tra­fi­ğin­de ak­sa­ma ya­şan­ma­ma­sı için tüm ted­bir­le­ri­ni aldı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca mesai sa­at­le­rin­de ve if­tar­dan sonra aşı­la­ma iş­lem­le­ri­nin devam edi­le­ce­ği­ni ve bu an­lam­da tüm sağ­lık te­sis­le­ri­miz­de ge­rek­li ön­lem­le­ri al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Tepe, “60 yaş ve üzeri vatan­daş­la­rı­mız ile Ba­kan­lı­ğı­mız­ca aşı hakkı ta­nım­la­nan diğer va­tan­daş­la­rı­mız mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ran­de­vu­su­nu ala­rak bağlı ol­duk­la­rı aile he­kim­lik­le­rin­de, ay­rı­ca ran­de­vu ala­ma­yan­lar ise top­lum sağ­lı­ğı mer­ke­zin­de aşı­la­rı­nı ola­bi­le­cek­tir. İftar­dan sonra ise aşı­la­ma yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız has­ta­ne­le­ri­mi­ze baş­vu­ra­rak saat 20.00 ile 23.00 ara­sın­da aşı­la­rı­nı ran­de­vu­suz bir şe­kil­de yap­tı­ra­bi­le­cek­ler­dir.” dedi.
Bi­on­tech aşısı olmak is­te­yen­ler va­tan­daş­la­rı­mı­zın ran­de­vu almak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Tepe, “Bu aşı­mız sa­de­ce Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si ya­pıl­mak­ta olup, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ran­de­vu ile baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 kadar aşı ola­bi­le­cek­ler­dir.” diye be­lirt­ti.
Rize’de şim­di­ye kadar 101 bin 563 doz aşı ya­pıl­dı­ğı­nı ifade eden Tepe, “Ra­ma­zan’da aşı yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za ko­lay­lık sağ­la­ma adına ge­rek­li ted­bir­le­ri alın­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, aşı hakkı ta­nım­la­nan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı da aşı ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

STK BAŞKANLARI ÇAYKUR GENEL MÜDÜÜR YARDIMCILIĞINA ATANAN ERDİNÇ HATİNOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Rize’de bazı STK Baş­kan­la­rı son ka­rar­na­me ile ÇAY­KUR Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı­ma ata­nan Er­dinç Ha­ti­noğ­lu’na ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğün­de Sos­yal İşler Daire Baş­kan­lı­ğın­dan Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı­ma ata­nan Er­dinç Ha­ti­noğ­lu’nu zi­ya­ret eden STK Baş­kan­la­rı ha­yır­lı olsun, ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz, Er­dinç bey ku­rum­da ça­lı­şan, ku­ru­mu ya­kın­dan bilen yö­re­nin in­sa­nı gü­ven­di­ği­miz ar­ka­da­şı­mız­dır. Kad­ro­lar­da kan de­ği­şik­li­ği bazen iyi­dir. Bu gö­re­vin­de de ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz ve ba­şa­rı­lar di­le­riz’ de­di­ler.
ÇAY­KUR’daki zi­ya­ret­te Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut, Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Güven Aksoy ve ar­ka­daş­la­rı hazır bu­lun­du.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

HAKKÂRİ’DE RİZE GÜNLERİ

Hak­kâ­ri’de ilk kez Rize Gün­le­ri prog­ra­mı ya­pı­la­cak. 03 -12 Mayıs ta­rih­le­rin­de Hak­kâ­ri Va­li­li­ği­nin des­te­ğiy­le dü­zen­le­necek olan 1’inci Rize Gün­le­ri için geri sayım baş­la­dı.

Hak­kâ­ri Va­li­li­ği’nin hi­ma­ye­le­rin­de Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği­nin or­ga­ni­ze et­ti­ği 1. Rize ta­nı­tım gün­le­ri ha­zır­lık­la­rı tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Bu yıl Hak­kâ­ri mey­da­nın­da dü­zen­le­necek ve 9 gün sü­recek olan ta­nı­tım gün­le­ri­ne sa­yı­lı gün­ler kaldı. Hak­kâ­ri’de Rize Ta­nı­tım Gün­le­ri ha­zır­lık­la­rı­na Vali İdris Ak­bı­yık ta­ra­fın­dan start ve­ril­di.
Hak­kâ­ri Va­li­li­ğin­de AKES-DER Yö­ne­ti­mi­ni kabul eden Hak­kâ­ri Va­li­si İdris Ak­bı­yık, AKES-DER yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan su­nu­mu iz­le­di. Ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nı baş­la­tan Vali İdris Ak­bı­yık AKES-DER Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu ve yö­ne­ti­mi ile görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Mer­ke­zi Rize’de bu­lu­nan Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu, Hak­kâ­ri’de dü­zen­le­necek olan Rize Gün­le­ri et­kin­li­ği­nin Rize adına güzel gün­le­rin ya­şan­ma­sı­na ve­si­le ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu yıl or­ga­ni­zas­yo­nu Va­li­li­ğin hi­ma­ye­le­rin­de Hak­kâ­ri Mey­da­nın­da 03 -12 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni ifade eden Kan­sı­zoğ­lu,“Ovit tü­ne­li, Zil Kale, çay tar­la­sı, kemer köp­rü­sü ve bakır ma­de­niy­le adeta Rize’yi Hak­kâ­ri’de can­lan­dı­ra­ca­ğız. Ba­şa­rı­lı bir et­kin­lik dü­zen­le­me ça­ba­sın­da­yız.
Rize Gün­le­ri­nin ba­şa­rı­sı Ri­ze­li­le­rin ba­şa­rı­sı ola­cak­tır. Bu dev or­ga­ni­zas­yo­na tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi bek­li­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

DOÇENT OLDULAR

Üni­ver­si­te­mi­zin çe­şit­li bi­rim­le­rin­de görev yapan 4 öğ­re­tim üyesi gir­miş ol­duk­la­rı Do­çent­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek Do­çent oldu.

Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Şenol Bay­rak­tar ile Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Dr. Öğ­re­tim Üyesi Ersen Be­yat­lı, Eği­tim Fa­kül­te­si Bil­gi­sa­yar ve Öğ­re­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Bö­lü­mü Dr. Öğr. Hü­se­yin Tolu, İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü Dr. Öğ­re­tim Üyesi Seven Er­do­ğan gir­dik­le­ri sı­na­vı ba­şa­ra­rak Do­çent un­va­nı al­ma­ya hak ka­zan­dı.
Öğ­re­tim Üye­le­ri­mi­zi gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yor, almış ol­duk­la­rı un­van­la­rın önce ken­di­le­ri ve Üni­ver­si­te­miz için sonra da yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN

“PANDEMİ SÜREÇİ ÇAYIMIZIN KALİTESİNİ’DE VE TÜKETİMİNİ’DE ARTIRMIŞ OLDU”

Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya ALİM;

“PANDEMİ SÜREÇİ ÇAYIMIZIN KALİTESİNİ’DE VE TÜKETİMİNİ’DE ARTIRMIŞ OLDU”

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Pan­de­mi bo­yun­ca çayın hem ka­li­te­sin­de hem de tü­ke­ti­min­de ki ar­tış­la­rın önem­li oran­da satış ra­kam­la­rı­na yan­sı­dı­ğı­nı, bu ve­rim­li yan­sı­ma­nın in­şal­lah 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı bo­yun­ca da devam ede­ce­ği­ni ifade etti.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Kurul Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM;
“Ül­ke­miz­de ilk ola­rak 2020 yılı Mart ayın­da gö­rü­len ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı has­ta­lı­ğı tüm hal­kı­mı­zı, kurum ve iş­let­me­le­ri önem­li oran­da et­ki­le­di­ği gibi, Çay­kur ola­rak biz­le­ri de ter türlü ted­bir­le­ri vak­tin­de alın­ma­ya mec­bur et­miş­tir.
Ancak çayda hasat dö­ne­min­de ol­ma­ma­mız, üre­tim ön­ce­si ku­rum­sal im­kân­la­rı­mız­la üre­tim ha­zır­lık­la­rı yap­tı­ğı­mız bir dönme denk gel­me­si te­şek­kü­lü­müz için bir şans ol­muş­tur.
Bu sü­reç­te ku­ru­mu­muz pan­de­mi­nin olum­suz şok et­ki­le­ri­ni ya­şa­ma­mış­tır.
Yak­la­şan 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­mız bo­yun­ca devam eden sal­gı­na karşı her türlü ted­bir ve ku­ral­la­rı ti­tiz­lik­le uy­gu­lan­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.
Gecen yılın baş­la­rın­da sal­gı­nın çı­kı­şı ile çay se­zo­nu açı­lı­şı­na kalan iki aylık süre içe­ri­sin­de dev­le­ti­mi­zin il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın yön­len­dir­me­le­ri­ne uygun ola­rak al­dı­ğı­mız ko­ru­yu­cu, ön­le­yi­ci ted­bir­ler­le ve eylem plan­la­rı­mı­za uygun ça­lış­ma­la­rı­mız­la ne­re­dey­se pan­de­mi kay­nak­lı so­ru­nun ya­şan­ma­dı­ğı bir çay se­zo­nu ya­şan­mış­tır.
2020 ön­ce­si son iki yılın or­ta­la­ma alım mik­tar­la­rı olan 700 bin ton­la­rın üze­rin­de ger­çek­le­şen yaş çay mu­ba­ya­ası­nın da üze­ri­ne çı­kı­la­rak pan­de­mi yı­lın­da Çay­kur ta­ra­fın­dan 752 bin ton yaş çay alımı ya­pıl­mış­tır.
İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun be­lir­le­di­ği çer­çe­ve ku­ral­lar pa­ra­le­lin­de ha­zır­la­dı­ğı­mız Acil Durum Eylem Planı doğ­rul­tu­sun­da;
Çay Alım yeri üre­ti­ci­le­ri­nin bir­bi­riy­le ola­bi­lecek te­ma­sı en aza in­dir­mek için; müs­tah­sil­le­ri­mi­zin çay­la­rı­nı ran­de­vu­lu ola­rak alım yer­le­ri­ne ge­tir­me­le­ri­ni sağ­la­dık, Müs­tah­sil­le­ri­mi­zin mas­ke­siz alım yer­le­ri­ne gel­me­me­si için ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı nok­ta­sın­da ya­zı­lı afiş, açık ilan ve sms bil­gi­len­dir­me­ler ya­pıl­dı.
Çay alım yer­le­rin­de sos­yal me­sa­fe­nin mut­la­ka ko­run­ma­sı için çay tar­tım ve araç yük­le­me aşa­ma­la­rın­da sos­yal me­sa­fe­nin sağ­lan­ma­sı­na dönük dü­zen­le­me­le­ri vak­tin­de yap­tık.
Alım yer­le­rin­de de­zen­fek­tan bu­lun­du­rul­ma­sı ve bu alan­da ça­lı­şan­la­rın bez­le­ri ta­şı­ma­dan önce el­le­ri­ni de­zen­fek­te et­me­le­ri için ge­rek­li ted­bir­le­ri aldık.
Alım yeri ça­lı­şan­la­rı­nın el­le­ri­ni sık sık sa­bun­la yı­ka­ma­sı veya el de­zen­fek­ta­nı ile el­le­ri­ni de­zen­fek­te et­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak dü­ze­nek­ler oluş­tur­duk.
Alım yer­le­rin­de pan­de­miy­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da be­lir­le­nen temel bil­gi­len­dir­me­ler için ge­rek­li uyarı ve bil­gi­len­dir­me afiş­le­ri asıl­dı, 65 yaş üstü ve risk gru­bun­da bu­lu­nan müs­tah­sil­le­rin alım yer­le­ri­ne gel­me­me­si için ge­rek­li uya­rı­lar­da bu­lu­nu­la­rak ça­lı­şan­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la ta­ki­bi­ni yap­tır­dık.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı ALİM;
“Çay fab­ri­ka­la­rın­da ne tür Pan­de­mi­nin gö­rül­dü­ğü ilk gün­ler­de yaş çay iş­le­me fab­ri­ka­la­rı­mız­da üre­ti­min ol­ma­ma­sı bizim açı­mız­dan ge­rek­li ha­zır­lık­la­rı ya­pa­bil­me­miz açı­sın­dan yine bir fır­sat ol­muş­tur.
Te­şek­kül ola­rak biz­ler de bu sü­re­yi de­ğer­len­di­re­rek alım yer­le­ri­miz için ol­du­ğu gibi, İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun be­lir­le­di­ği çer­çe­ve ku­ral­lar doğ­rul­tu­sun­da iş­let­me­le­ri­miz için ha­zır­la­dı­ğı­mız Acil Durum Eylem Pla­nı­nı uy­gu­la­ma­ya koy­duk.
Tüm dün­ya­ya ve ül­ke­mi­ze bir yılı aş­kın­dır önem­li maddi ve ma­ne­vi za­rar­lar ver­me­ye devam eden pan­de­mi­nin ça­yı­mı­za fay­da­sı ülke ge­ne­lin­de başta büyük şeh­ri­ler olmak üzere kuru çay sa­tı­şı tü­ke­ti­min­de önem­li artış yüz­de­le­ri elde etmiş ol­ma­ya devam edi­yo­ruz.
Dün­ya­da sudan sonra en fazla tü­ke­ti­len gıda olan çay, şart­lar ne olur­sa olsun bir şe­kil­de insan ha­ya­tın­da kal­ma­ya devam edi­yor. Bütün dün­ya­da ka­pan­ma­nın, kı­sıt­la­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı bir sü­reç­te bile; in­san­lar ev­le­rin­de, kendi or­tam­la­rın­da ve kı­sıt­lı açık olan iş yer­le­rin­de çay iç­me­ye devam et­ti­ler.
Çay içim me­kân­la­rı­nın, iş yer­le­ri­nin ka­pan­dı­ğı, toplu ak­ti­vi­te­le­rin kı­sıt­lan­dı­ğı veya ya­sak­la­dı­ğı bir dönem ol­ma­sı­na rağ­men tü­ke­ti­ci­le­ri­miz bu­lun­duk­la­rı kendi özel or­tam­la­rın­da çay iç­me­yi hiç ihmal et­me­di­ler.
Sizin de bah­set­ti­ği­niz gibi çay tü­ke­ti­min­de­ki ar­tış­la­rı des­tek­le­yen reel veri an­la­mın­da geç­ti­ği­miz yıla göre daha fazla çay sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­miş du­rum­da­yız.
Dü­zen­li ola­rak ya­pı­lan saha, raf ve tü­ke­ti­ci ter­cih­le­ri­nin iz­len­di­ği ba­ğım­sız ku­ru­luş­la­rın açık­la­dı­ğı ve­ri­le­re göre; kuru çay sek­tö­rü sa­de­ce 2020 yı­lın­da % 2,9 ora­nın­da bü­yü­müş ve bu bü­yü­me­nin % 2,6’sı Çay­kur’a ait­tir.
Do­la­yı­sıy­la bu­ra­dan çay tü­ke­ti­mi­nin pan­de­mi sü­re­cin­de olum­suz ma­na­da et­ki­len­me­di­ği, bi­la­kis bü­yü­me­nin ya­şan­dı­ğı so­nu­cu­nu çık­mak­ta­dır.
Bu ve­si­ley­le yak­la­şan 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı­nın şimdi den üre­ti­ci­le­ri­mi­ze, bölge hal­kı­mı­za ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni, has­ta­lık­lar­dan uzak, sağ­lık, huzur ve be­re­ket içe­ri­sin­de geç­me­si­ni Allah’tan niyaz edi­yo­rum. ”dedi.

Kay­nak: RTB Der­gi­si
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

HOŞ GELDİN RAMAZAN

Ra­ma­zan ayı mü­ba­rek bir aydır. Al­la­hü tela, size Ra­ma­zan oru­cu­nu farz kıldı O ayda rah­met ka­pı­la­rı açı­lır, Ce­hen­nem ka­pı­la­rı ka­pa­nır, şey­tan­lar bağ­la­nır O ayda bir gece var­dır ki, bin aydan daha kıy­met­li­dir. O ge­ce­nin [Kadir ge­ce­si­nin] hay­rın­dan mah­rum kalan, her ha­yır­dan mah­rum kal­mış sa­yı­lır. [Nesai]
Ra­ma­zan ayı ge­lin­ce, Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kö­tü­lük­ler­den el çek denir. [Nesai]
Ra­ma­zan be­re­ket ayı­dır Allah bu ayda, gü­nah­la­rı ba­ğış­lar, du­ala­rı kabul eder. [Ta­be­ra­ni]
Ra­ma­zan ge­lin­ce, Al­la­hü teâlâ me­lek­le­re, mü­min­le­re is­tiğ­far et­me­le­ri­ni em­re­der. [Dey­le­mi]
Farz namaz, son­ra­ki na­ma­za kadar; Cuma, son­ra­ki Cu­ma­ya kadar; Ra­ma­zan ayı, son­ra­ki Ra­ma­za­na kadar olan gü­nah­la­ra ke­fa­ret olur. [Ta­be­ra­ni]
Peş peşe üç gün oruç tu­ta­bi­le­nin, Ra­ma­zan oru­cu­nu tut­ma­sı ge­re­kir. [Ebu Nuaym]
Bu aya Ra­ma­zan den­me­si­nin se­be­bi, gü­nah­la­rı yakıp erit­ti­ği için­dir. [İMan­sur]
Ra­ma­za­nın başı rah­met, or­ta­sı mağ­fi­ret, sonu ise, Ce­hen­nem­den kur­tu­luş­tur. [İEbid­dün­ya]
İslam, ke­li­me-i şa­ha­det ge­tir­mek, namaz kıl­mak, zekât ver­mek, Ra­ma­zan oru­cu­nu tut­mak ve hac­cet­mek­tir. [Müs­lim]
Al­la­hü te­âlâ­nın, göz­le­rin gör­me­di­ği, ku­lak­la­rın işit­me­di­ği ve hiç kim­se­nin ha­ya­li­ne bile gel­me­yen nimet dolu sof­ra­sı, ancak oruç­lu­lar için­dir. [Ta­be­ra­ni]
İmam-ı Rab­ba­ni haz­ret­le­ri de bu­yu­ru­yor ki:
Mü­ba­rek Ra­ma­zan ayı, çok şe­ref­li­dir Bu ayda ya­pı­lan, na­fi­le namaz, zikir, sa­da­ka ve bütün na­fi­le iba­det­le­re ve­ri­len sevap, başka ay­lar­da ya­pı­lan farz­lar gi­bi­dir. Bu ayda ya­pı­lan bir farz, başka ay­lar­da ya­pı­lan yet­miş farz gi­bi­dir. Bu ayda bir oruç­lu­ya iftar ve­re­nin gü­nah­la­rı af­fo­lur Ce­hen­nem­den azat olur O oruç­lu­nun se­va­bı kadar, ay­rı­ca buna da sevap ve­ri­lir O oruç­lu­nun se­va­bı hiç azal­maz.
Bu ayda, emri al­tın­da bu­lu­nan­la­rın, iş­le­ri­ni ha­fif­le­ten, on­la­rın iba­det et­me­le­ri­ne ko­lay­lık gös­te­ren âmir­ler de af­fo­lur, ce­hen­nem­den azat olur. Ra­ma­zan-ı şerif ayın­da, Re­su­lul­lah, esir­le­ri azat eder, her is­te­ni­len şeyi ve­rir­di. Bu ayda iba­det ve iyi iş ya­pa­bi­len­le­re, bütün sene bu iş­le­ri yap­mak nasip olur
Bu aya say­gı­sız­lık ede­nin, günah iş­le­ye­nin bütün se­ne­si, günah iş­le­mek­le geçer.
Bu ayı fır­sat bil­me­li, elden gel­di­ği kadar iba­det et­me­li­dir Al­la­hü te­âlâ­nın razı ol­du­ğu iş­le­ri yap­ma­lı­dır Bu ayı, ahi­re­ti ka­zan­mak için fır­sat bil­me­li­dir.
Ku­ran-ı kerim Ra­ma­zan­da indi Kadir ge­ce­si bu ay­da­dır Ra­ma­zan-ı şe­rif­te if­ta­rı erken yap­mak, sa­hu­ru geç yap­mak sün­net­tir Re­su­lul­lah bu iki sün­ne­ti yap­ma­ya çok önem ve­rir­di.
İftar­da acele etmek ve sa­hu­ru ge­cik­tir­mek, belki in­sa­nın ac­zi­ni, yiyip iç­me­ye ve do­la­yı­sıy­la her şeye muh­taç ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. İbadet etmek de zaten bu de­mek­tir.
Hurma ile iftar etmek sün­net­tir. Bu ayda, her gece, Ce­hen­ne­me gir­me­si ge­re­ken, bin­ler­ce Müs­lü­man af­fo­lur, azat olur.
Bu ayda, Cen­net ka­pı­la­rı açı­lır Ce­hen­nem ka­pı­la­rı ka­pa­nır Şey­tan­lar, zin­cir­le­re bağ­la­nır. Rah­met ka­pı­la­rı açı­lır. Al­la­hü tela, bu mü­ba­rek ayda Onun şa­nı­na ya­kı­şa­cak, kul­luk yap­ma­yı ve Rab­bi­mi­zin razı ol­du­ğu, be­ğen­di­ği yolda bu­lun­ma­yı, he­pi­mi­ze nasip ey­le­sin!
Açık­tan oruç yiyen, bu aya hür­met et­me­miş olur. Namaz kıl­ma­ya­nın da, oruç tut­ma­sı ve ha­ram­lar­dan ka­çın­ma­sı ge­re­kir. Bun­la­rın orucu kabul olur ve iman­la­rı ol­du­ğu an­la­şı­lır.
Ra­ma­zan­da oruç tut­mak hak­kın­da­ki ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­ru­lu­yor ki:
Ra­ma­zan orucu farz, te­ra­vih na­ma­zı ise sün­net­tir Bu ayda oruç tutup, ge­ce­le­ri­ni de iba­det­le ge­çi­re­nin gü­nah­la­rı af­fo­lur. [Nesai] Ra­ma­zan oru­cu­nu farz bilip, sevap bek­le­ye­rek oruç tu­ta­nın gü­nah­la­rı af­fo­lur. [Bu­ha­ri] Ra­ma­zan oru­cu­nu tutup ölen mümin, Cen­ne­te girer. [Dey­le­mi]
Ra­ma­zan be­re­ket ayı­dır Allah bu ayda, gü­nah­la­rı ba­ğış­lar, du­ala­rı kabul eder. Bu ayın hak­kı­nı gö­ze­tin! Ancak Ce­hen­ne­me gi­decek olan, bu ayda rah­met­ten mah­rum kalır. [Ta­be­ra­ni]
Ra­ma­zan ayın­da aile­ni­zin na­fa­ka­sı­nı geniş tutun! Bu ayda ya­pı­lan har­ca­ma, Allah yo­lun­da ya­pı­lan har­ca­ma gibi se­vap­tır. [İbni Ebid­dün­ya] Oruç­lu­nun sus­ma­sı tes­bih, uy­ku­su iba­det, duası mak­bul, ameli de çok se­vap­tır. [Dey­le­mi] Oruç­lu iken çir­kin ko­nuş­ma­yın! Bi­ri­si size sa­ta­şır­sa, Ben oruç­lu­yum deyin! [Bu­ha­ri] Ra­ma­zan-ı şe­rif­te, oruç tut­mak çok se­vap­tır.
Özür­süz oruç tut­ma­mak büyük gü­nah­tır Ha­dis-i şe­rif­te, Özür­süz, Ra­ma­zan­da bir gün oruç tut­ma­yan, bunun ye­ri­ne bütün yıl boyu oruç tutsa, Ra­ma­zan­da­ki o bir günkü se­va­ba ka­vu­şa­maz) bu­yu­rul­du. (Tir­mi­zi) Ra­ma­zan şerif ayı­nız mü­ba­rek olsun.


Kay­nak: İslami Yaşam.

ÇAYKUR 7. Çay Satış Mağazasını Ankara’da Açmaya Hazırlanıyor

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan ‘’81 ilde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da her açı­lan yeni ma­ğa­za ile marka de­ğe­ri­ni bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yan Çay­kur’da Çan­ka­ya/An­ka­ra’da hiz­met ver­me­si plan­la­nan satış ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı için gün sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan ‘’81 ilde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da her açı­lan yeni ma­ğa­za ile marka de­ğe­ri­ni bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yan Çay­kur’da Çan­ka­ya/An­ka­ra’da hiz­met ver­me­si plan­la­nan satış ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı için gün sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı. Çay­kur bir yan­dan yak­la­şan yaş çay se­zo­nu­na ha­zır­la­nır­ken, diğer yan­dan da 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı slo­ga­nı ile yola çık­tı­ğı, çay tir­ya­ki­le­ri­nin 90’dan fazla çeşit ürü­nün tek çatı al­tın­da bu­la­bi­le­ce­ği, Çay­kur’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü satın ala­bi­le­ce­ği güzel bir kon­sept sunan Çay Satış Ma­ğa­za­la­rı­nı birer birer hiz­me­te su­nu­yor. Daha önce Rize/Mer­kez, Gi­re­sun/Ti­re­bo­lu, Art­vin/Ke­mal­pa­şa, Rize/Taş­lı­de­re, Er­zu­rum ve İstan­bul’da 6 ma­ğa­za­yı fa­ali­ye­te ge­çi­ren Çay­kur, 7.​sini Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de An­ka­ra’nın Çan­ka­ya il­çe­sin­de hiz­me­te sun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’in her fır­sat­ta dile ge­tir­di­ği ve ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­di­ği 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı pro­je­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de her ilde ma­ğa­za açmak için yer tes­pit ve fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği bil­gi­si alın­dı.

Haber Merkezi

TDV GÖNÜLLÜLERİ RAMAZAN ÖNCESİ İDLİB’E İYİLİK DAĞITMAYA GİTTİ

Rize İl Müf­tü­lü­ğü ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si, Su­ri­ye’nin İdlib böl­ge­sin­de­ki savaş mağ­du­ru aile­le­ri zi­ya­ret ede­rek ra­ma­zan ön­ce­si yüz­ler­ce aile­ye ve ki­şi­ye iyi­lik da­ğıt­tı.

Te­rör­den arın­dı­rı­lan gü­ven­li böl­ge­ler­de Baş­kan­lı­ğı­mız ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len din hiz­met­le­ri ve in­sa­ni yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni ya­kın­dan gör­mek ve ye­tim­ler­le bu­luş­mak ama­cıy­la Rize Müf­tü­lü­ğü Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Gö­nül­lü­le­ri, Su­ri­ye’nin İdlib şeh­ri­ne gi­de­rek savaş mağ­du­ru aile­ler­le bu­luş­tu.

İdlib’de şehit aile­le­ri ve yetim ço­cuk­lar­la bu­lu­şan 9 ki­şi­lik TDV gö­nül­lü­sü heyet, yetim kamp­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek zekât, sa­da­ka ve gıda ko­li­si da­ğıt­tı. Yetim ço­cuk­la­rı oyun­cak, çi­ko­la­ta ve çe­şit­li he­di­ye­ler­le se­vin­di­ren ekip, iyi­lik ma­ğa­za­sı­nı ge­ze­rek ana­oku­lu, Kur’an kursu ve İmam-Ha­tip Li­se­si öğ­ren­ci­le­riy­le bir araya geldi.
Yetim kamp­la­rın­da­ki ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, TDV gö­nül­lü­sü he­ye­ti se­vinç gös­te­ri­le­riy­le kar­şı­lar­ken, bir yetim ço­cu­ğun oku­du­ğu “Babam ne­re­de, annem ne­re­de, ba­ba­mı is­ti­yo­rum, an­ne­mi is­ti­yo­rum, ne olur bize sahip çıkın, ne olur bize an­ne-ba­ba olun ey Tür­ki­ye halkı” şiiri duygu dolu an­la­rın ya­şan­ma­sı­na ve­si­le oldu.

default


Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ta­ra­fın­dan ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­riy­le bu­gü­ne kadar İdlib’de yap­tı­rı­lan 53 iyi­lik ko­nu­tu­nu ye­rin­de gören gö­nül­lü heyet, böl­ge­de ya­pı­mı devam eden okul, cami ve yetim kampı gibi in­şa­at­lar hak­kın­da bölge so­rum­lu­la­rın­dan bilgi aldı.


İdlib dö­nü­şü, he­ye­ti kar­şı­la­yan Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI, “Katkı ve des­tek­le­rin­den do­la­yı ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­za ve tüm per­so­ne­li­mi­ze te­şek­kür edi­yor, iyi­lik to­hu­mu ekmek için savaş mağ­du­ru aile­le­ri zi­ya­ret eden ve yar­dım­la­rın da­ğı­tıl­ma­sın­da aktif rol alan TDV gö­nül­lü­sü eki­bi­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Bu ve­si­ley­le Mü­ba­rek ra­ma­zan ayı­nı­zı teb­rik edi­yo­rum.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Uygulanan Aşı Sayısı 100 Bine Yaklaştı

Tür­ki­ye’de ko­ro­na vi­rü­sü­nün (Ko­vid-19) en yay­gın ol­du­ğu böl­ge­ler­den biri olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de 57 bin 593 bi­rin­ci doz, 41 bin 235 ikin­ci doz olmak üzere 98 bin 828 doz aşı uy­gu­lan­dı.

Tür­ki­ye’de ko­ro­na vi­rü­sü­nün (Ko­vid-19) en yay­gın ol­du­ğu böl­ge­ler­den biri olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pı­lır­ken; Rize’de 57 bin 593 bi­rin­ci doz, 41 bin 235 ikin­ci doz olmak üzere 98 bin 828 doz aşı uy­gu­lan­dı.
Ko­vid-19’un mu­tas­yo­na uğ­ra­ma­sı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’de vi­rü­sün ya­yı­lım hızı, Sam­sun başta olmak üzere tüm Ka­ra­de­niz’de ol­duk­ça et­ki­li oldu. Ko­vid-19 risk ha­ri­ta­sı­nın açık­lan­dı­ğı ilk gün­den bu za­ma­na Sam­sun nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sın­da başı çe­ker­ken, Ordu ve Sinop gibi iller de Sam­sun’u takip ede­rek çok yük­sek risk­li iller ara­sın­da yer aldı. Nor­mal­leş­me adım­la­rı­na katkı sağ­la­ma­sı ve vi­rü­sün ya­yı­lım hı­zı­nın dü­şü­rül­me­si için baş­la­tı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde şim­di­ye kadar 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’deki 18 ilde 2 mil­yon 402 bin doz­dan fazla aşı ya­pıl­dı
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı. Sam­sun’da 223 bin 326 bi­rin­ci doz, 155 bin 177 ikin­ci doz olmak üzere 378 bin 503 doz aşı uy­gu­lan­dı. Art­vin’de 33 bin 525 bi­rin­ci doz, 24 bin 802 ikin­ci doz olmak üzere 58 bin 327 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de 57 bin 593 bi­rin­ci doz, 41 bin 235 ikin­ci doz olmak üzere 98 bin 828 doz aşı uy­gu­lan­dı. Trab­zon’da 142 bin 224 bi­rin­ci doz, 101 bin 499 ikin­ci doz olmak üzere 243 bin 723 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bay­burt’ta 9 bin 208 birin­ci doz, 6 bin 292 ikin­ci doz olmak üzere 15 bin 500 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gü­müş­ha­ne’de 17 bin 925 bi­rin­ci doz, 12 bin 219 ikin­ci doz olmak üzere 30 bin 144 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gi­re­sun’da 95 bin 816 bi­rin­ci doz, 68 bin 442 ikin­ci doz olmak üzere 164 bin 258 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ordu’da 138 bin 184 bi­rin­ci doz, 97 bin 28 ikin­ci doz olmak üzere 235 bin 212 doz aşı uy­gu­lan­dı. Tokat’ta 104 bin 873 bi­rin­ci doz, 76 bi­n­126 ikin­ci doz olmak üzere 180 bin 999 doz aşı uy­gu­lan­dı. Amas­ya’da 67 bin 569 bi­rin­ci doz, 49 bin 711 ikin­ci doz olmak üzere 117 bin 280 doz aşı uy­gu­lan­dı. Çorum’da 93 bin 194 bi­rin­ci doz, 67 bin 981 ikin­ci doz olmak üzere 161 bin 175 doz aşı uy­gu­lan­dı. Sinop’ta 47 bin 551 bi­rin­ci doz, 33 bin 207 ikin­ci doz olmak üzere 80 bin 758 doz aşı uy­gu­lan­dı. Kas­ta­mo­nu’da 77 bin 195 bi­rin­ci doz, 53 bin 679 ikin­ci doz olmak üzere 130 bin 874 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ka­ra­bük’te 41 bin 619 bi­rin­ci doz, 29 bin 795 ikin­ci doz olmak üzere 71 bin 414 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bar­tın’da 36 bin 932 bi­rin­ci doz, 26 bin 71 ikin­ci doz olmak üzere 63 bin 3 doz
aşı uy­gu­lan­dı. Bolu’da 57 bin 858 bi

­rin­ci doz, 43 bin 412 ikin­ci doz olmak üzere 101 bin 270 doz aşı uy­gu­lan­dı. Zon­gul­dak’ta 104 bin 134 bi­rin­ci doz, 73 bin 198 ikin­ci doz olmak üzere 177 bin 332 doz aşı uy­gu­lan­dı. Düzce’de 54 bin 950 bi­rin­ci doz, 38 bin 750 ikin­ci doz olmak üzere 93 bin 700 doz aşı uy­gu­lan­dı.
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde böy­le­ce 1 mil­yon 403 bin 676 bi­rin­ci doz, 998 bin 624 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 402 bin 300 doz aşı ya­pıl­mış oldu. 10 Nisan 2021 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 10 mil­yon 855 bin 123 bi­rin­ci doz, 7 mil­yon 575 bin 795 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 18 mil­yon 430 bin 918 doz aşı uy­gu­lan­mış oldu. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 10 mil­yon 855 bin 123 bi­rin­ci doz aşı­nın 1 mil­yon 403 bin 676’sı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde uy­gu­lan­dı. Aynı za­man­da Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 7 mil­yon 575 bin 795 ikin­ci doz aşı­nın 998 bin 624 dozu da Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı. Öte yan­dan Tür­ki­ye ge­ne­lin­de uy­gu­la­nan 18 mil­yon 430 bin 918 doz aşı­dan 2 mil­yon 402 bin 300 dozu yine Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı.


Haber-Merkezi