Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ve Rize’de yayın yapan bir­çok böl­ge­sel ve yerel ga­ze­te­de uzun yıl­lar, Rize’nin so­run­la­rı­na ve ya­pı­lan hiz­met­le­re yö­ne­lik köşe ya­zı­la­rı yazan Rize’nin en eski ga­ze­te ya­zar­la­rın­dan olan Orhan CAN’ın, 2012 yı­lın­da ya­yım­la­nan “SON NEFES” ve oku­yu­cu­la­rı ta­ra­fın­dan bir hayli be­ğe­ni­len isim­li ki­ta­bın­dan sonra, ka­le­me al­dı­ğı ikin­ci ki­ta­bı “GEÇMİŞTEN GE­LEN­LER Rast­ge­le” is­mi­ni ta­şı­yor.

Rize’nin Kale Ma­hal­le­sin­de 1944 yı­lın­da dün­ya­ya gelen ta­nın­mış yazar Orhan CAN’ın aynı za­man­da Rize şeh­ri­nin en eski ku­yum­cu­su ve son­ra­sın­da ku­yum­cu sa­nat­kâ­rı ola­rak ta­nı­nı­yor. Şim­di­ler­de ya­şa­dı­ğı sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le çok sev­di­ği ku­yum­cu sa­nat­kâ­rı mes­le­ği­ni bı­ra­kan yazar CAN, 20 yılı aş­kın­dır ça­lış­ma ofi­sin­den ve evin­den, çok sa­yı­da yerel ga­ze­te­ye Rize’nin ve in­san­lı­ğın fay­da­sı­na yö­ne­lik yaz­dı­ğı köşe ya­zı­la­rı­nı bir kıs­mı­nın yer al­dı­ğı, “GEÇMİŞTEN GE­LEN­LER Rast­ge­le” baş­lı­ğı adı Al­tın­da ki­tap­laş­tır­dı. Ki­ta­bın ön­yü­zün­de ve arka ka­pa­ğın­da, Rize şeh­ri­nin 1960 yıl­la­rı­na ait iki ayrı fo­toğ­ra­fı yer alı­yor.
İkinci ki­ta­bıy­la il­gi­li kısa bir açık­la­ma yapan yazar Orhan CAN; “Ön­ce­lik­le, yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım gün­den bu­gü­ne değin, her­han­gi bir dün­ya­lık gö­zet­mek­si­zin Rize şeh­ri­mi­ze ve in­san­lı­ğa fay­da­lı olmak ga­ye­siy­le yaz­dı­ğım yüz­ler­ce köşe ya­zı­mın ya­rı­sın­dan olu­şan bu köşe ya­zı­la­rım böl­ge­miz­de ve Rize ili­miz­de ya­yım­la­nan çe­şit­li ta­nın­mış yerel ga­ze­te­ler­de yer al­mış­tır. Bu­gü­ne kadar bu köşe ya­zı­la­rı­mın bir ki­tap­ta top­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım ak­lı­mın ucun­dan dahi geç­me­miş­ti. Ya­zı­la­rım, de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­ma ve şeh­ri­mi­zin genç ga­ze­te­ci­le­ri­ni bir neb­ze­de olsa tec­rü­be olur ve oku­yu­cu­la­rı­mı geç­mi­şe gö­tü­rür ve nos­tal­ji ya­şan­ma­sı­na ve­si­le olur in­şal­lah. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler içe­ri­sin­de siz­le­ri bu köşe ya­zı­la­rım­la baş başa bı­rak­mak is­ti­yo­rum. Kıy­met­li oku­yu­cu­la­rı­mın yıl­lar­dır yaz­dı­ğım ya­zı­la­rı­ma şah­sı­ma ver­miş ol­duk­la­rı mo­ti­vas­yon ve ya­zı­la­rı­mı oku­ma­la­rı­nın aka­bin­de ilet­miş ol­duk­la­rı teb­rik des­tek­le­ri­ni hiç­bir zaman unu­ta­mam. Bu du­yar­lı­lık­la­rı­na çok te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI