TÜRKİYEDE BİREYSEL SİLAHLANMA ARTIYOR

Tür­ki­ye’de Ruh­sat­lı ta­ban­ca sa­tış­la­rı yüzde 100 art­tı­ğı söy­len­di. Ma­ki­ne Kimya En­düst­ri­si (MKE) Genel Mü­dür­lü­ğü’nce sa­tı­şı ya­pı­lan yerli ta­ban­ca sa­yı­sı son 5 yılda yüzde 100 arttı.

CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li ve KİT Ko­mis­yo­nu üyesi Atila Ser­tel’in üst ko­mis­yon top­lan­tı­sın­da silah sa­tış­la­rı­na yö­ne­lik so­ru­su­na MKE Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ver­di­ği ra­kam­lar ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci.
MKE An­ka­ra Silah Satış Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü ve İstan­bul Pa­zar­la­ma Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 2016-2020 yıl­la­rı ara­sın­da 294 bin 702’si yerli ve 17 bin 203’ü ithal olmak üzere top­lam­da 311 bin 725 ta­ban­ca sa­tı­şı ya­pıl­mış. 2016 yı­lın­da 29 bin 618 yerli ta­ban­ca sa­tı­lır­ken, bir yıl sonra bu sayı yüzde 105 ar­ta­rak 60 bin 903’a çık­mış.
YERLİ İTHALİ KAT­LA­DI
2016 yı­lın­da ya­şa­nan darbe gi­ri­şi­mi­nin ar­dın­dan bi­rey­sel si­lah­lan­ma­da­ki ar­tı­şın dik­kat çe­ki­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li ve KİT Ko­mis­yo­nu üyesi Atila Ser­tel, şu bil­gi­le­ri verdi ‘’KİT Ko­mis­yo­nun­da MKE’yi de­net­ler­ken MKE yet­ki­li­le­ri­ni bazı so­ru­lar sor­dum. Bun­lar­dan biri de darbe gi­ri­şi­min­den sonra silah sa­tı­şı­nın artıp art­ma­dı­ğı yö­nün­dey­di. 2016’dan iti­ba­ren 2020 yılı so­nu­na kadar silah sa­tış­la­rı yüzde 100 art­mış. 2016 yı­lın­da 29 bin 618 yerli ta­ban­ca sa­tı­lır­ken, bir yıl sonra bu sayı yüzde 105 ar­ta­rak 60 bin 903’a çık­mış. Yerli ta­ban­ca sa­tı­şı 2018’de bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 29.6 daha ar­ta­rak 78 bin 992’ye çık­mış. 2019’da yerli ta­ban­cı sa­tı­şı 69 bin 585 olur­ken, 2020 yı­lın­da 55 bin 577 yerli ta­ban­ca sa­tıl­mış. 2016-2020 yıl­la­rı ara­sın­da­ki top­lam yerli ta­ban­ca sa­tı­şı ise 294 bin 702’ye ulaş­mış. Ay­rı­ca MKE’nin ithal ta­ban­ca sa­tı­şı da son 5 yılda 17 bin 203 olmuş. 2016’dan 2020 yılı so­nu­na kadar yerli ve ithal ruh­sat­lı ta­ban­ca sa­tış­la­rı­nın top­la­mı 311 bin 725 olmuş”.
RUH­SAT­SIZ SİLAH­LAR DA EKLENİRSE SAYI DAHA FAZLA
MKE ta­ra­fın­dan ve­ri­len ra­kam­la­rın yal­nız kurum sa­tış­la­rı­nı ve ruh­sat­lı si­lah­la­rı kap­sa­dı­ğı­nı ifade eden Atila Ser­tel, ruh­sat­sız ve kaçak yol­lar­dan edi­ni­len si­lah­lar da ek­len­di­ğin­de bi­rey­sel ola­rak si­lah­la­nan­la­rın sa­yı­sı­nın çok daha fazla ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ser­tel, “Bu ra­kam­lar tabi sa­de­ce ruh­sat­lı si­lah­lar için ge­çer­li. Bir de ruh­sat­sız ve kaçak yol­lar­dan Tür­ki­ye’ye giren ve va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan alı­nan si­lah­lar var.
Tür­ki­ye ne yazık ki si­lah­la­nı­yor. Ve bu tablo da 2016’dan iti­ba­ren yerli silah sa­tı­şı yüz­den 100’den fazla ar­tar­ken, döviz ku­run­da­ki ar­tı­şa bağlı ola­rak ithal silah sa­tış­la­rı aza­lı­yor. Av tü­fek­le­rin­de de ben­zer bir durum söz ko­nu­su. Son 5 yılda 2016 yerli av tü­fe­ği sa­tı­lır­ken, 713 adet de ithal av tü­fe­ği sa­tı­şı ya­pıl­mış. Hızla artan bir si­lah­lan­ma ol­du­ğu dik­kat çe­ki­yor. MKE’nin bize ver­di­ği ra­kam­lar da bize bunu açık­ça gös­te­ri­yor” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU