THK VATANDAŞIN DESTEĞİYLE AYAKTA DURUYOR

Türk Hava Ku­ru­mu Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir, THK’nun ta­ma­men yar­dım­lar­la ayak­ta dur­du­ğu­nu söy­le­di.

Türk Hava Ku­ru­mu Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir’ Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK’ ün di­rek­tif­le­riy­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yıl­la­rın­da ku­rul­muş olan Türk Hava Ku­ru­mu, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren Mil­le­ti­mi­zin hiz­me­tin­de kamu ya­ra­rı­na ça­lış­ma­la­rı­na devam et­mek­te­dir.
Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ta­ra­fın­dan onay­lan­mış olan Türk Hava Ku­ru­mu Tü­zü­ğün­de;
Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Türk Hava Ku­ru­mu’nun Onur­sal Genel Baş­ka­nı­dır.
Dev­le­ti­mi­zin başta TBMM Baş­ka­nı­mız olmak üzere çe­şit­li ma­kam­la­rın­da­ki dev­let yet­ki­li­le­ri Genel Kurul De­le­ge­le­ri­miz­dir.
Tü­zü­ğü­müz ge­re­ği Mülki Amir­le­ri­miz olan Va­li­le­ri­miz Kay­ma­kam­la­rı­mız da Şu­be­le­ri­mi­zin Onur­sal Baş­kan­la­rı­dır.
Ül­ke­mi­zin ha­va­cı­lık ala­nın­da­ki ka­li­fi­ye ele­man ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la 2011 yı­lın­da “Türk Hava Ku­ru­mu Üni­ver­si­te­si” ku­ru­la­rak yük­se­ko­kul­la­rı, fa­kül­te­le­ri ile yurt­dı­şın­da bu alan­da eği­tim veren bir üni­ver­si­te ile or­tak­la­şa yü­rü­tü­lecek eği­tim sis­te­mi ve çift im­za­lı dip­lo­ma­la­rı ile ha­va­cı­lık sek­tö­rün­de is­tih­dam sağ­la­mak­ta­dır.
Türk Hava Ku­ru­mu, hal­kı­mı­zın des­tek­le­riy­le ha­va­dan yan­gın sön­dür­me imkân ve ka­bi­li­ye­ti­ni ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­ran, 34 yıl­dır bu hiz­me­ti ara­lık­sız sür­dü­ren ilk ve tek ulu­sal ku­rum­dur.
Yar­dım­lar­la ayak­ta­yız
Ül­ke­miz­de mey­da­na gelen orman yan­gın­la­rı­na sahip ol­du­ğu am­fi­bi yan­gın sön­dür­me uçak­la­rı ile mü­da­ha­le et­mek­te, hava am­bu­lans he­li­kop­ter­le­ri ile yurt içi ve yurt dışı fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir.
Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca THK Şube yet­ki­li­le­ri­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de Fitre ve Zekât Zarfı, Yar­dım Pulu gibi araç­lar­la yar­dım top­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca tüm ope­ra­tör­ler­den 3919’a (fitre / zekât veya bağış) yazıp SMS gön­de­re­rek bir fitre be­de­li kadar bağış ya­pı­la­bi­le­cek­tir.
Türk Hava Ku­ru­mu’nun en önem­li gelir kay­nak­la­rın­dan olan Fitre ve Zekât zarf­la­rı­na THK Şu­be­le­ri va­sı­ta­sıy­la, ma­hal­le ve köy muh­tar­lık­la­rı­mız ka­na­lıy­la ula­şa­bi­lir­si­niz.
Her yıl ol­du­ğu gibi 2021 yı­lın­da da iyi­lik­te ya­rı­şa­lım bütün hal­kı­mı­zın des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU