Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de ku­ru­lan Çay Gen Ha­vu­zu­nu ge­ze­rek yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.

RTEÜ’nin yü­rü­tü­cü ol­du­ğu “Çay Bit­ki­sin­de Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı ve Ti­ca­ri Çeşit Aday­la­rı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si” isim­li TÜBİTAK 1007 pro­je­si kap­sa­mın­da RTEÜ’mizin Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan ve 2054 çay ge­no­ti­pi­nin di­ki­le­ce­ği Çay Gen Ha­vu­zu­na, 2019 yı­lın­da se­lek­si­yo­nu ya­pı­lan 760 çay ge­no­ti­pi­ne ait 4300 adet çay fi­da­nı di­kil­di. 2021 yılı son­ba­ha­rın­da 2020 yı­lın­da se­lek­si­yo­nu ya­pıl­mış 1274 ge­no­ti­pin de di­ki­mi ile Gen Ha­vu­zu­muz ta­mam­lan­mış ola­cak.

Çayda ka­li­te, çeşit ve ve­rim­li­li­ğin art­ma­sı ama­cıy­la TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, RTEÜ ve Ata­türk Çay ve Bahçe Kül­tür­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü’nün or­tak­la­şa yü­rüt­tü­ğü, ÇAY­KUR’un da müş­te­ri kurum ola­rak yer al­dı­ğı TÜBİTAK 1007 Pro­je­si kap­sa­mın­da ku­ru­lan Çay Gen Ha­vu­zun­da­ki in­ce­le­me­le­ri sı­ra­sın­da Rek­tör Ka­ra­man’a Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Dekan Yar­dım­cı­la­rı ve Bölüm Baş­kan­la­rı ile diğer il­gi­li­ler eşlik etti.

İnce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, böl­ge­nin ol­maz­sa ol­ma­zı olan çayın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­mak amacı ile çay gen kay­nak­la­rı­nın ko­ru­na­rak ni­te­lik­li ve ka­li­te­li çay üret­me­nin şart ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, proje ekibi ta­ra­fın­dan üstün gay­ret­ler­le Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­ne bağlı 31 il­çe­den elde et­tik­le­ri 2 bin tane fark­lı çay ge­no­ti­pi­nin Üni­ver­si­te­miz Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de­ki Çay Gen Ha­vu­zun­da ko­ru­ma al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­di.


Bu gen ha­vu­zun­da bu­lu­nan çeşit aday­la­rı ile siyah çay, yeşil çay, beyaz çay ve oolong çay çe­şit­le­ri­nin ya­nın­da yeni çe­şit­le­rin de pi­ya­sa­ya sü­rü­le­ce­ği­ni ve böl­ge­de­ki katma de­ğe­ri ar­tır­mak is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Rek­tör Prof. Dr. Ka­ra­man, Türk ça­yı­nın ge­le­ce­ği­nin ga­ran­ti al­tı­na alı­na­ca­ğı­nı, çayı sa­de­ce kendi ül­ke­miz­de tü­ke­ten bir ko­num­dan, ihraç eden bir ülke ko­nu­mu­na ge­tir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Fark­lı ge­no­tip­ler­de­ki fi­dan­la­rı top­rak­la bu­luş­tu­ran Rek­tör Ka­ra­man in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan Çay Gen Ha­vu­zun­dan ay­rıl­d


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI