Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si ve Pazar Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­nu zi­ya­ret ede­rek ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.

Rek­tör Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Pazar Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Prof. Dr. Adil Ba­koğ­lu ve Bölüm Baş­kan­la­rı ile bir araya ge­le­rek fa­kül­te ve yük­se­ko­kul ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bilgi ala­rak is­ti­şa­re­de bu­lun­du.
Bi­rim­le­rin ça­lış­ma­la­rın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Rek­tör Ka­ra­man, RTEÜ ola­rak bir­çok alan­da ol­du­ğu gibi tarım ala­nın­da da yeni ça­lış­ma­la­ra imza at­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Ta­rı­mın ül­ke­le­rin kal­kın­ma­sın­da en önem­li un­sur­la­rın ba­şın­da gel­di­ği­ni ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “Zi­ra­at Fa­kül­te­miz ve Pazar Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­muz hem ge­le­nek­sel ta­rı­mı hem de mo­dern ta­rı­mı eği­tim-öğ­re­tim, araş­tır­ma ve uy­gu­la­ma yo­luy­la ge­lecek ku­şak­la­ra ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ak­ta­rı­yor.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN