Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Trab­zons­por İle Gol­süz Be­ra­be­re Kal­dık­la­rı Maçın Ar­dın­dan Açık­la­ma­lar­da Bu­lun­du.

“Oyunumuz, Bizim Adımıza Mutluluk Verici”

Ga­li­bi­yet için maça çık­tık­la­rı­nı ama is­te­dik­le­ri sonuç ala­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen Bü­lent Uygun “Ke­yif­li ve zevk­li maç oldu.
İki ta­kı­mın da po­zis­yon­la­rı vardı. 1’er pu­an­la ay­rıl­dık, son da­ki­ka­da di­re­ğe ta­kıl­dık.
Oyu­nu­muz, bizim adı­mı­za mut­lu­luk ve­ri­ci. 8-9 hafta ka­za­na­ma­yan ta­kı­mın kim­li­ği de­ğiş­ti. Mutlu de­ği­liz, sa­ha­ya 3 puan için çık­tık. Ama fut­bol adına yap­tık­la­rı­mız mut­lu­luk ve­ri­ci.” dedi.
Kü­me­de kalma mü­ca­de­le­si hak­kın­da ko­nu­şan Bü­lent Uygun “Her maça ka­zan­mak için çı­ka­ca­ğız. Ligin boyu kı­sal­dı, artık her maç kri­tik. Arka ar­ka­ya 3 maç ka­za­nan çok çabuk üst ta­ra­fa zıp­la­ya­bi­li­yor. Bir aylık sü­reç­te­ki 8 maçı doğru yö­net­mek is­ti­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi