EĞİTİM ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA, AŞILAMA BİR AN ÖNCE BAŞLASIN!

Türk Eği­tim Sen ola­rak, ay­lar­dır eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın aşı­lan­ma­sı me­se­le­si­ne dik­kat çe­ki­yo­ruz. 18 mil­yon öğ­ren­ci­nin ol­du­ğu ül­ke­miz­de 1 mil­yon 250 bin eği­tim ça­lı­şa­nı­nın aşı­lan­ma­sı­nın, as­lın­da top­lu­mun ge­ne­li­ne yö­ne­lik bir ted­bir ola­ca­ğı­nı vur­gu­lu­yo­ruz.
Tabii ki, ar­zu­muz tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir an önce aşı­lan­ma­sı­dır. Ancak te­da­rik so­ru­nu ya­şan­dı­ğı için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan aşı­la­ma­da ön­ce­lik sı­ra­la­ma­sı ya­pıl­mak­ta­dır. Her gün mil­yon­lar­ca öğ­ren­ci ve veli ile mu­ha­tap olan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı risk, fut­bol­cu­lar­dan, ga­ze­te­ci­ler­den, THY ya da tu­rizm ça­lı­şan­la­rın­dan daha mı azdır?
Son haf­ta­lar­da, ne­re­dey­se gün geç­mi­yor ki, her gün bir mes­lek­ta­şı­mı­zın has­ta­lan­dı­ğı ya da vefat et­ti­ği ha­be­ri­ni al­ma­ya­lım.
Mes­lek­taş­la­rı­mız, bu du­rum­dan do­la­yı, okul­la­rı­mı­zın vi­rü­sün ya­yı­lı­mı açı­sın­dan ciddi risk oluş­tur­du­ğu en­di­şe­si­ni ya­şa­mak­ta­dır. Bun­dan ötürü eği­tim ka­mu­oyun­da, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ve aile­le­ri­nin Co­vid-19 bu­la­şı­sın­dan ko­ru­na­bil­me­si ama­cıy­la (LGS ve YKS eşi­ğin­de­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin sı­nav­la­ra ha­zır­lık prog­ram­la­rı­nı et­ki­le­me­yecek şe­kil­de) uzak­tan eği­ti­me ağır­lık ve­ril­me­si­nin uygun ola­ca­ğı­na dair bir ka­na­at bir­li­ği oluş­muş­tur.
Tabi bu yönde bir karar alın­dı­ğın­da, bu sü­reç­te de tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın hızlı şe­kil­de aşı­lan­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir.
Bu­nun­la bir­lik­te Hü­kü­me­tin özel­lik­le Ra­ma­zan ayı sü­re­sin­ce uy­gu­la­ya­ca­ğı kı­sıt­la­ma ve ted­bir ka­rar­la­rı­nın vaka sa­yı­la­rı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sı an­la­mın­da da kat­kı­sı ola­ca­ğı dü­şü­nü­lür­se, önü­müz­de­ki sü­reç­te yüz yüze eği­tim için el­ve­riş­li bir zemin ya­ka­la­na­bi­le­cek­tir.
Öte yan­dan eği­tim ka­mu­oyu, okul­la­rın du­ru­muy­la il­gi­li ka­na­at ya da karar oluş­tu­ru­lur­ken dik­ka­te alın­ma­sı ge­re­ken un­su­run, her ko­nu­nun uz­ma­nı ga­ze­te­ci­le­rin yo­rum­la­rı değil, bilim in­san­la­rı­nın tav­si­ye­le­ri ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca, okul­la­rın virüs bu­la­şı­sın­da önem­li bir etken ol­ma­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­da­ki en­di­şe­le­rin yer­siz ol­du­ğu­nu iddia eden kamu yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de bir çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­rum: Şef­faf olun. İddi­anı­zın ger­çek­li­ği var ise ka­mu­oyu kar­şı­sı­na çı­ka­rak, okul­la­rın açık ol­ma­sı­nın co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­na an­lam­lı bir et­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı ger­çek ra­kam­lar­la gös­te­rin. Ki, ka­mu­oyu da “yer­siz” kay­gı­lar­la meş­gul edil­me­sin. “Ra­kam­la­rı ka­mu­oyu­na açık­la­mak için tes­pit et­mi­yo­ruz” gibi şüp­he­li be­yan­la­rı­nız­la mu­ha­tap olan ve ne­re­dey­se her gün bir mes­lek­ta­şı­nın üzün­tü­lü ha­be­ri­ni alan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın mo­ti­vas­yo­nu­nu boz­ma­ya hak­kı­nız yok­tur.
Bu arada hiç­kim­se rol kap­ma­ya ve dal­ka­vuk­luk yap­ma­ya da he­ves­len­me­sin. Bu ül­ke­de eği­tim sü­re­ci­nin ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­ma­sı­nı en çok ar­zu­la­yan ve he­def­le­yen öğ­ret­men­ler­dir. Uzak­tan eği­ti­mi dahi “Öğ­ret­men­ler de ra­ha­ta alış­tı” diye ar­sız­ca yo­rum­la­yan­lar­la eği­tim sü­re­ci­ni ve okul­la­rı­mı­zın du­ru­mu­nu de­ğer­len­dir­mek ne kadar “boş” bir iştir.
Hü­kü­me­ti ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu’nu, eği­tim ka­mu­oyu­nun kay­gı­la­rı­nı gi­de­recek ted­bir­le­ri al­ma­ya ve aşı prog­ra­mı­nı bir an önce baş­lat­ma­ya davet edi­yo­ruz.