Trab­zons­por be­ra­ber­li­ği son­ra­sı açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Hasan Yavuz Bakır, “Oyu­nun son bö­lü­mün­de as­lın­da ne­ti­ce bu­la­cak po­zis­yon­lar da ya­ka­la­dık ama ma­ale­sef şans­sız­lık üze­ri­miz­dey­di” dedi.

Hasan Yavuz Bakır: Çok ciddi görüştüğümüz isimler var - Rizespor - Spor  Haberleri

Süper Lig’in 34. haf­ta­sın­da Ri­zes­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por’la gol­süz be­ra­be­re kaldı. Mü­ca­de­le son­ra­sı basın men­sup­la­rı­na ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Hasan Yavuz Bakır, 1 pu­anın avan­taj ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni ifade etti. Bakır, “Bugün ka­zan­mak is­ti­yor­duk. As­lın­da her şey de ka­zan­ma­mız için mü­sa­it­ti. Özel­lik­le son haf­ta­lar­da kay­bet­ti­ği­miz pu­an­lar­dan sonra ligde ye­ni­den kri­tik dö­ne­me gel­dik ama ma­ale­sef ka­za­na­ma­dık. Oyu­nun son bö­lü­mün­de as­lın­da ne­ti­ce bu­la­cak po­zis­yon­lar da ya­ka­la­dık ama ma­ale­sef şans­sız­lık üze­ri­miz­dey­di, bir to­pu­muz di­rek­ten döndü. 1 puan en azın­dan avan­taj ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. İnşal­lah bun­dan sonra ki maç­lar­da, An­tal­ya’da ga­li­bi­ye­te uza­na­ca­ğız ve ga­li­bi­yet öz­le­mi­mi­zi sona er­di­re­ce­ğiz” cüm­le­le­ri­ne yer verdi.
“Ra­kip­ten daha fazla po­zis­yo­nu­muz ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum”
Ri­zes­por’un, Trab­zons­por kar­şı­sın­da daha net po­zis­yon­la­rı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Bakır, “Biz bu maça ka­zan­mak için çık­mış­tık. Trab­zons­por’un da haf­ta­lar­dır ka­za­na­ma­ma­sı maçın öne­mi­ni art­tır­dı. Bir Ka­ra­de­niz der­bi­si, spor­tif an­lam­da önem­li bir derbi ni­te­li­ği ta­şı­yor. Ta­raf­ta­rı­mı­za ga­li­bi­yet ar­ma­ğan etmek is­ti­yor­duk ama ol­ma­dı. Net po­zis­yon an­la­mın­da ra­kip­ten daha fazla po­zis­yo­nu­muz ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. So­nu­ca va­ra­ma­dık. Dj­ko­vic’in şutu gol ol­say­dı yılın en iyi gol­le­rin­den bir ta­ne­si olur­du. Ba­i­ano’nun po­zis­yo­nu vardı, bun­la­rı de­ğer­len­di­re­me­dik.
En azın­dan 1 puan için se­vinç­li­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Remy’nin uzun bir süre sonra ye­ni­den sa­ha­lar­da ol­ma­sı­nın önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Hasan Yavuz Bakır, “Remy’nin özel­lik­le dön­müş ol­ma­sı bizim için önem­li ama maç ek­si­ği var. Malum uzun bir sa­kat­lık dö­ne­mi ge­çir­di. Oy­na­dık­ça daha iyi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi