Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 64. Başkanlar Konseyi Toplantısı Yapıldı

“ANADOLU BASINI KİMLİĞİNE, MESLEĞİNE VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMALIDIR”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu 64. Baş­kan­lar Kon­se­yi top­lan­tı­sı Ko­ro­na­vi­rüs ne­de­niy­le on­li­ne ola­rak 04 Nisan Pazar günü in­ter­net üze­rin­den Baş­kan­lar Kon­se­yi üye­le­ri ve Basın Vakfı üye­le­ri­nin yoğun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.

Basın İlan Ku­ru­mu Ana­do­lu Ga­ze­te sa­hip­le­ri tem­sil­ci­le­ri se­çim­le­ri­nin gö­rü­şül­dü­ğü top­lan­tı­da, Ana­do­lu ba­sı­nı­nın ge­le­ce­ği için mut­la­ka de­ği­şim ya­şan­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­le­rek, bu de­ği­şi­min ancak TGF aday­la­rı­nın seç il­me­si ha­lin­de ger­çek­le­şe­ce­ği vur­gu­lan­dı.
1- 10 yıl­dır gö­rev­de olan­lar Ana­do­lu ba­sı­nı­nın so­run­la­rı­nın çö­zü­mü nok­ta­sın­da hiç­bir var­lık gös­te­re­me­miş­ler, yük­sek otu­rum be­del­le­ri ve ya­kın­la­rı­nı BİK’te işe yer­leş­tir­me­nin dı­şın­da hiç­bir şey yap­ma­mış­lar­dır.
Ana­do­lu ba­sı­nı­nın kim­lik­le­ri­ne, mes­lek­le­ri­ne ve ge­le­cek­le­ri­ne sahip çık­mak için bu kötü gi­di­şe dur de­me­si ge­rek­mek­te­dir.
2- TGF aday­la­rı­nın se­çi­mi ka­za­na­rak gö­re­ve gel­me­le­ri ha­lin­de; Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 3 büyük il­de­ki ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne ver­di­ği kre­di­nin tüm Ana­do­lu Ba­sı­nı sa­hip­le­ri­ne de ve­ril­me­si,
3- Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan alı­nan yüzde 15’lik ko­mis­yo­nun, yüzde 8’e çe­kil­me­si,
4- Güç du­rum­da olan ilçe ga­ze­te­le­ri­nin kadro zo­run­lu­lu­ğu­nun kal­dı­rıl­ma­sı, mer­kez ga­ze­te­le­ri­nin ise kadro zo­run­lu­lu­ğu­nun es­ne­til­me­si,
5- Ge­rek­siz olan ve sa­yı­la­rı 36 olan genel kurul üye­lik­le­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı, öde­nen 2-3 mil­yon li­ra­nın üze­ri­ne büt­çe­den ilave edi­le­rek ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne kredi im­ka­nı ola­rak sağ­lan­ma­sı
6- Basın kart­la­rı­nın ye­ni­len­me­sin­de büyük sı­kın­tı ya­şa­yan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın bu so­ru­nu­nun en kısa sü­re­de çö­züm­len­me­si,
7- TBMM’den Ana­do­lu Ba­sı­nı­na yö­ne­lik ola­rak mut­la­ka kar­şı­lık­sız des­tek pa­ke­ti çı­ka­rıl­ma­sı için var güç­le­riy­le ça­lı­şa­ca­ğı ka­ra­ra bağ­lan­mış­tır.
8- Aşı ko­nu­sun­da ön­ce­lik­li gruba alı­nan Basın Kartı olan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın yanı sıra, basın kartı ol­ma­yan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın ve eş­le­ri­nin de aşıda ön­ce­lik­li gruba alın­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­ra devam edi­le­cek­tir.
9- İnter­net Medya ya­sa­sı ve Basın kart­la­rı ko­nu­sun­da ya­şa­nan so­run­lar­la il­gi­li gi­ri­şim­ler devam ede­cek­tir de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI